Til innholdet

Prosjektnummer

901749

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901749
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2021
Sluttdato: 31.12.2023

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

​Det er stor interesse for å utnytte norske havområder til ny økonomisk aktivitet. Havvind, oppdrett av nye marine arter og mineralutvikling på havbunn er næringer som kan skape stor aktivitet, men som har behov for store sjøarealer. FHF ønsker derfor å øke kunnskapen om arealbehovet til næringer som allerede er etablert.

Sameksistens mellom havnæringene beskrives i dag som god (Senter for hav og Arktis, 2020) også med hensyn til arealbruk. I områder med høy fiskeriaktivitet, som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det trangt om plassen og i høysesongen samarbeider fiskere for å unngå brukskonflikt og sikre tilgang til areal for alle (SALT, 2012). Med en forventet økning i faste installasjoner til havs, innen fornybar energiproduksjon og oppdrett av arealkrevende arter, vil denne sameksistensen utfordres. Særlig for fiskere, som bruker store havområder til sin aktivitet, kan dette by på utfordringer.

Fiskeriaktiviteten i Norge har svært lange tradisjoner og fiskere har lenge hatt tilgang på hele det norske sjøarealet. Nå når nye næringer står på trappene og ønsker å bruke store arealer til faste installasjoner, kan fiskere oppleve å bli fortrengt fra viktige fiskeriområder. Det er derfor svært viktig å dokumentere dagens bruk av sjøarealer til fiskeriaktivitet, slik at ny næring til havs medfører minst mulig ulempe for fiskere.

Havbruksaktiviteter er nøye regulert gjennom blant annet lokalitetsplassering. I valget av nye oppdrettslokaliteter er det en rekke hensyn som tas: Formelle krav til lokaliteten, hensyn til økosystemet, kommunale planer og oppdretterens praktiske behov, eksponering for vind og bølger m.m. Gjennom dette prosjektet vil det gjøres en grundig analyse av de naturgitte kvalitetene som kjennetegner dagens lokaliteter.

Framtidens arealbehov vil ikke nødvendigvis være den samme som i dag. Fiskerinæringens arealbehov vil endres som følge av klimaendringer som kan påvirke bestandsstørrelse og vandringsmønstre. Havforskningsinstituttet arbeider for tiden med en sårbarhetsanalyse for norske fiskeribestander, der instituttet undersøker hvilke bestander som forventes å øke og hvilke som forventes å reduseres som følge av klimaendringer (Havforskningsintstuttet, 2021). I EU-prosjektet Climefish er både det nordøstlige Atlanterhav og Barentshavet studieområder der forskerne undersøker hvordan klimaendringer forventes å påvirke fiskeribestandene (Climefish, 2021). I dette prosjektet vil oppdatert kunnskap fra disse pågående prosjektene benyttes for å analysere hvordan klimaendringer forventes å påvirke framtidens arealbehov. 

Reguleringer av fiskeriaktivitet, gjennom deltakerloven og havressursloven og tilhørende forskrifter, kan medføre endringer i antall fartøy, størrelsen på fartøy og redskapsbruk. Prosjektet vil gjøre en vurdering av hvilken betydning ulike endringer i regulering kan få for den framtidige arealbruken. Ny redskapsteknologi og nytt driftsmønster som følge av det grønne skiftet, vil kunne endre arealbehovet i framtiden. Man vil intervjue fiskere som nylig har fått bygget nye båter for å lære om hvilke ny teknologi som tas i bruk i dag, hvilke ny teknologi som forventes å komme i de neste årene og hvordan dette vil kunne endre arealbehovet innenfor ulike fartøystørrelser og redskapsgrupper. Høsting av lite utnyttede ressurser (LUR-arter) har så langt ikke ført til store endringer i norsk fiskeriaktivitet. Dersom interessen for slik høsting tar seg opp, vil dette kunne medføre et endret arealbehov for fartøy som velger å satse på LUR-arter. Prosjektet vil ta utgangspunkt i tilgjengelig litteratur (f.eks. Nofima, 2012) og gjøre en vurdering av arealbehovet til ulike arter som vurderes som aktuelle for høsting. Levendelagring av villfanget fisk vil kunne føre til behov for økt areal for oppdrettsmerder og inkluderes i havbruk i denne sammenhengen.
​Hovedmål
Å utarbeide en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Delmål
1. Å utarbeide kart som viser fangstvolum av ulike arter og redskaper fordelt på kartruter (arbeidspakke 1 (AP1)).
2. Å beskrive samlet arealbruk for henholdsvis høy, middels, lav og ingen fiskeriaktivitet (AP1).
3. Å beskrive naturgitte kvaliteter for arealer som brukes i fiske etter ulike arter og med ulike redskaper i dag (AP1).
4. Å beskrive endringer i arealbruk til fiskeriaktivitet fra 2011 til 2020 (AP2).
5. Å beskrive framtidens arealbruk i fiskerinæringen basert på viktige utviklingstrekk (AP2).
6. Å beskrive dagens krav til oppdrettslokaliteter (AP3).
7. Å beskrive dagens arealbruk (samlet størrelse) for oppdrettsnæringen fordelt på art (AP3).
8. Å beskrive naturgitte kvaliteter ved dagens lokaliteter per art (AP3).
9. Å beskrive dagens arealbruk for lokaliteter som benyttes for utviklingstillatelser (AP3).
10. Å beskrive endringer i arealbruk for oppdrettsæringen fra 2010 til 2020 (AP4).
11. Å modellere forventet arealbruk i 2030 gitt ulike scenarier for vekst i produksjonsområder (AP4).
12. Å beskrive framtidig arealbruk for havbruksnæringen basert på viktige utviklingstrekk (AP4).
13. Å utarbeide en liste over prioriterte kunnskapsbehov (AP5).
Ved å dokumentere dagens og framtidens arealbehov vil fiskeri- og havbruksnæringen få et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å argumentere for sine arealbehov fremover. Dette kunnskapsgrunnlaget vil ha stor verdi både på kort sikt og lang sikt for forvaltningsmyndigheter i planleggingen av ny aktivitet til havs. Økt kunnskap om de naturgitte kvalitetene ved arealer som benyttes i dag, kan gi både fiskerinæringen og oppdrettsnæringen innsikt som kan ha betydning i utviklingen av nye teknologiske og metodiske løsninger. Prosjektet vil kartlegge eventuelle endringer i arealbruk for næringene de siste ti årene, som videre vil kunne gi en pekepinn på hva som kan forventes av endringer fremover. 
​Prosjektet sammenstiller kunnskap om sjømatnæringens arealbruk i dag og mulig endring i fremtiden gjennom å se på reguleringer, naturgitte kvaliteter ved arealene og arealbehov innen fiskeri (arbeidspakke 1 (AP1) og AP2)) og havbruk (AP3 og AP4), før det gjøres en felles vurdering av prioriterte kunnskapsbehov (AP5). Hovedleveransen i prosjektet vil være en rapport, “Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen”, med utgangspunkt i tre delrapporter fra AP1 og AP2, AP3 og AP4, samt AP5. 

AP1
Dagens arealbruk for fiskerinæringen (AP1) formidles i kart gjennom å koble AIS-data med data fra landingssedler for ulike arter og redskapstyper. Videre vil det gjøres en GIS-analyse for å undersøke hvilke naturgitte kvaliteter som kjennetegner områder med høy aktivitet, og man vil kartlegge hvilke arealbehov ulike redskapstyper har gjennom kvalitative intervjuer. Det vil gjøres en systematisk gjennomgang av relevante rettskilder for å beskrive hvordan interne og eksterne forhold kan påvirke arealbehovet i framtiden.

AP2
Vurderinger av fiskerinæringens arealbruk i framtiden (AP2) gjøres gjennom å undersøke trender i utviklingen i fiskeriaktivitet fra 2011 og fram til 2020 ved bruk av fangststatistikk, og vurdere hvilke av disse utviklingstrekkene som forventes å fortsette. Prosjektet vil gjøre en kvalitativ vurdering av ulike reguleringsscenarier for å si noe om mulige endringer i arealbruken. Ny teknologi vil kunne endre arealbruken, og gjennom kvalitative intervju med aktører som nylig har bygget båt vil prosjektet innhente kunnskap om trender og mulige endringer. Potensielle endringer som følge av høsting av nye arter vil kartlegges gjennom litteraturstudie. I denne arbeidspakken vil man også gjennom en litteraturstudie og innhenting av informasjon fra pågående forskning drøfte hvordan endringer i bestander kan endre arealbehovet. 

AP3
Havbruksnæringens arealbruk (AP3) beskrives i form av kart, kvalitative beskrivelser og deskriptiv statistikk. Det gis beskrivelser for art/artsgruppe og for ulike teknologier. Naturgitte kvaliteter ved oppdrettslokaliteter analyserer med GIS (geografisk informasjonssystem), og det vil også gjennomføres en analyse for å finne årsaker til at godkjente lokaliteter ikke lengre er i bruk. Videre vil man se på utviklingstillatelser som er gitt for å teste ny teknologi, og kartlegge fysiske krav og forutsetninger for plassering av disse i tillegg til å se på sjøsatte anlegg og fysiske kvaliteter ved lokalitetene og totalt arealbeslag. Gjennom en studie av regelverk og forvaltningspraksis for tildeling og drift av akvakulturlokaliteter vil prosjektet kartlegge formelle krav som stilles til nye oppdrettslokaliteter og hvilke vurderinger som gjøres med hensyn til dyp, strømforhold m.m.

AP4
Framtidens arealbruk for havbruksnæringen (AP4) vurderes gjennom å undersøke trender i utviklingen i arealbruken fra 2010 og fram til 2020, inkludert endringer i plassering av nye lokaliteter. Videre vil det utvikles en modell for å vise framtidig arealbehov gitt ulike vekstscenarier fordelt på produksjonsområder. Endringer som følge av ny teknologi vurderes gjennom kvalitative intervjuer med næring og forvaltning sammen med en strukturert analyse av rapporter fra utviklingstillatelsene. Også oppdrett av nye arter vil kunne påvirke arealbruken framover, og litteraturstudie og modellering vil brukes for å si noe om mulig arealbehov for ulike arter og artsgrupper.  

AP5
Prioriterte kunnskapsbehov (AP5) vil utarbeides fra resultater fra AP1–AP4 og gjennom to arbeidsverksteder med henholdsvis fiskeri- og havbruksnæringen, samt representanter fra forvaltningen. Her vil man diskutere tema som sameksistens mellom nåværende og nye næringer, marine næringsparker, hvordan utvikle nye næring til havs og behovet for å beskytte områder for fiskeri.

Prosjektorganisering
Prosjektgruppen består av deltakere fra SALT. Nærings- og forvaltningsaktører vil inkluderes i arbeidet gjennom intervjuer og arbeidsverksteder. 
Målgruppen for formidling av dette prosjektet er, i prioritert rekkefølge: norske forvaltningsmyndigheter, aktører i fiskeri- og havbruksnæringen, forskere, studenter innen fiskeri, havbruk og blå næringer og andre interessenter.

Prosjektet og resultater formidles gjennom:
• tre delrapporter som samles i sluttrapporten Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen
• distribuering av rapportene gjennom våre kanaler (nettside, Facebook®og Instagram®) og FHFs kanaler, samt at rapportene sendes til utvalgte personer fra de prioriterte målgruppene
• intervjuer og arbeidsverksted med næring og forvaltning
• populærvitenskapelig og interaktiv artikkel om arealbruk i norsk fiskerinæring
• populærvitenskapelig og interaktiv artikkel om bruk av sjøareal i norsk oppdrettsnæring
• distribusjon av de populærvitenskapelige artiklene, målrettet mot studenter innen fiskeri, havbruk og blå næringer
• vitenskapelig artikkel om endring i arealbruk for fiske etter kommersielle arter i norske farvann
• foredrag på konferanser og lignende
• kronikk
• åpent sluttseminar

keyboard_arrow_up