Til innholdet

Prosjektnummer

901705

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901705
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2022
Sluttdato: 30.06.2025

Enhanced fish performance and biosecurity by manipulation of the natural microbiome of Atlantic salmon (NatBiom) / Forbedret fiskehelse og tilvekst styrt av laksens naturlige mikrobiom (NatBiom)

Sårutvikling forårsaket av infeksjoner med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er en utfordring i norsk lakseoppdrett. I dette prosjektet vil Nofima sammen med Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet og Universitetet i Gøteborg undersøke effekten av å manipulere de naturlige mikrobielle samfunnene i overgangsvinduet der fisken går fra ferskvann til saltvann. Fra tidligere karakteriseringsstudier har prosjektgruppen identifisert ulike bakterietyper som finnes på laksens skinn. Disse vil bli karakterisert for probiotiske egenskaper og undersøkes videre for hvordan de har mulighet til å påvirke skinnets utvikling, barrierefunksjoner og responser. Formålet er å forhåndstilpasse huden til sjøvannsmiljøet for på den måten å øke velferd, helse og prestasjon i den første tiden i sjø. Smittemodeller og forsøk med hvordan fisken klarer å respondere til miljøendringer for å dokumentere effekt på generell robusthet og sårutvikling gjennomføres som siste del av prosjektet.
​Hovedmål
Å forbedre fiskens ytelse og biosikkerhet ved å manipulere laksens naturlige mikrobiom.

Delmål
• Å identifisere probiotisk(e) blandinger ut ifra stammekompatibilitet og genomprofiler knyttet til vertskolonisering og interaksjonen. 
• Å karakterisere vert-mikrobe-interaksjoner for å påvise hvordan hudresponser, inkludert immunitet og barrierefunksjon, påvirkes av probiotikabehandling.
• Å dokumentere hvordan probiotisk og paraprobiotisk eksponering påvirker prestasjon til fisk som settes ut ved fallende sjøtemperatur og effekt av eksponering mot Moritella viscosa samt det mikrobielle samfunnet i produksjonssystemet og fiskehuden.
​Prosjektet vil kunne gi en mulig løsning for næringens utfordring med sårproblematikk. Lykkes verifiseringen i feltforsøket kan denne tilnærmingsmetoden i tillegg til vaksinasjon gi bedre fiskevelferd og lavere dødelighet.
​Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (AP-er):

AP 1: Valg av pro- og paraprobiotika
Prosjektet vil bygge på tidligere kunnskap rundt den mikrobielle biogeografien til atlantisk lakseskinn. Bakterieisolater vil bli karakterisert basert på bakterie-bakterieinteraksjon, vekstbetingelser og fenotypiske egenskaper samt funksjonelle genomanalyser som vil ligge til grunn for utvelgelsen av bakterieisolater til probiotika. 

AP 2: Cellemodeller 
Primære cellekulturer fra lakseskinn vil bli utsatt for varianter av probiotikaen og sammenlignet med sårbakterier for å identifisere cellulære responser og hvordan disse endres før og etter eksponeringer. 

Dokumentere hvordan probiotisk og paraprobiotisk eksponering påvirker prestasjon til fisk som settes ut ved fallende sjøtemperatur og effekt av eksponering mot Moritella viscosa.

AP 3: Smitte og feltforsøk 
Fiskeforsøkene utføres på Havbruksstasjonen i Tromsø. Den første delen av modellen vil undersøke potensialet til probiotikaen mot beskyttelse av sårsykdom (responser, smitterisiko og heling). Andre del vil følge smoltoverføring på fallende sjøvannstemperatur for å demonstrere effekt av probiotika på prestasjon og forebygging av sykdomsutvikling etter overgang til sjøvann. Materiale vil analyseres for slimegenskaper, barrierefunksjoner og molekylære responser.

AP 4: Probiotikainteraksjoner med vert og miljø 
Materiale fra AP 3 vil bli brukt for bakteriesamfunnanalyser av skinnet og miljøet. Dataene vil bidra til en helhetlig tolkning for en sammenheng mellom probiotiske effekter, verts- og miljø-mikrobiom og fiskehelse. 

AP 5: Kommunikasjon og implementering 
Denne arbeidspakken innehar formidlingspunktene med presentasjon av resultatene i prosjektet. Et delmål er gjennomføring av arbeidsmøte (workshop) angående regulatoriske aspekter som vil være nødvendig å belyse før implementering av resultatene.

Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av Nofima. Nofima vil delta i arbeidet med bakteriekarakterisering, valg av probiotika, og er videre ansvarlig for arbeidet med cellemodeller og gjennomføring av smitte og feltforsøk. UiT Norges arktiske universitet vil gjennomføre funksjonelle genomanalyser og metagenomanalyser fra skinnmukus, vann og biofilm i tanker og merder fra forsøksoppsettene. Teamet fra Universitetet i Gøteborg gjennomfører bakterielle bindingsstudier og karakterisering av skinnmukus og barrierefunksjoner i skinnet.
​Resultatene vil bli kommunisert som nyhetssak i f.eks. kyst.no, på konferanser/webinar og i tillegg på YouTube® samt i Nofimas sosiale mediekanaler. Det vil også bli laget en populærvitenskapelig artikkel samt et manus for vitenskapelig publikasjon.
keyboard_arrow_up