Til innholdet

Prosjektnummer

901691

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901691
Status: Pågår
Startdato: 18.05.2021
Sluttdato: 01.03.2024

Miljørisikovurdering av ny metode for administrasjon av fôrlegemidler mot lakselus

  • Nye medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus
    Rapport. Akvaplan-niva AS: 2023 62841.01. Av Kjetil Sagerup, Gro Harlaug Refseth, Magnus Drivdal, Ian Allan, Maj Arnberg, Samantha E. Martins, Eli Børve, Roger Raanti, Pernilla Carlsson
​I Norge brukes legemidler for kontroll med lakselus enten som bademidler eller tilsatt i fôr.

Behandling via fôr har økt etter 2017, se bl.a. (Barentswatch – Salg av legemidler)​. Ved fôrbehandling vil legemiddelrester kunne spres til havbunn gjennom fôr som ikke blir spist i tillegg til via avføring fra fisken som også vil inneholde rester av legemidler. Legemidler vil også kunne spres gjennom urin og slim til vannsøylen. I “Risikorapport Norsk Fiskeoppdrett 2018” av Havforskningsinstituttet, anslås det at fôrspill i form av pellets og fôrstøv utgjør mellom 5–11 % av total fôrmengde (Grefsrud et al. 2018). Dette betyr at en stor andel av vekstfôret og medisinfôret havner i sedimentene under og rundt lokaliteten. En rekke organismer i det marine miljø kan bli eksponert for legemidlene.

Grunnet miljørisiko ved bruk av legemidler og velferdsmessige utfordringer ved bruk av ikke-medikamentelle metoder (Gimmelsvik et al. 2019) er det nå behov for nye metoder for avlusning eller nye metoder å administrere eksisterende legemidler på. Fra næringens perspektiv er legemidler tilsatt i fôr å foretrekke fordi denne tilførselsveien ikke krever håndtering av fisken. Ulempen med oral tilførsel er at fôr som ikke blir spist av fisken, går gjennom noten. 

For å unngå uønskede effekter på miljø, kan nye måter å tildele fôrlegemidlene bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser.
Hovedmål
Å vurdere og sammenligne miljørisiko for legemidler mot lakselus/skottelus tilført via fôr med positiv oppdrift og synkefôr.

Delmål
1. Å etablere en database med eksisterende kunnskap om miljøeffekter av utvalgte tradisjonelle og nye fôrlegemidler.
2. Å modellere spredning av fôrlegemidler tilført med synkefôr og fôr med positiv oppdrift ved bruk av en finskala hydrodynamisk modell og en partikkelspredningsmodell.
3. Å kartlegge, gjennom feltforsøk, spredningen av legemidler tilsatt i synkefôr og fôr med positiv oppdrift i miljøet rundt et anlegg.
4. Å sammenligne modellerte og målte konsentrasjoner av fôrlegemidler med grenseverdi for effekt og vurdere miljørisiko, med særlig vekt på krepsdyr og villfisk.
​Prosjektets hovedmål er å sammenligne miljørisiko ved bruk av dagens tildelingsmetode mot ny foreslått tildelingsmetode. Dersom ny metode gir lavere miljørisiko vil effekten av å ta i bruk ny metode være svært stor, tatt i betraktning det svært høye antallet med akvakulturlokaliteter langs kysten. Redusert miljøpåvirkning betyr noe for miljøet og for alle som bor langs kysten. Imidlertid vil ikke metoden gi noen reduserte kostnader eller økt lønnsomhet for næringen på kort sikt. På lang sikt kan det bety økt produksjon, noe som vil øke lønnsomheten betydelig.

Hvis miljørisikoen blir mindre med ny tildelingsmetode så betyr dette et lavere fôrspill og/eller høyere utnyttelsesgrad av fôret. Norsk akvakulturnæring bruker 2 millioner tonn fôr årlig. En liten reduksjon i fôrspill eller litt økning i utnyttelsesgrad vil bety store besparelser.
I dette prosjektet skal det i storskala testes om ny tildelingsmetode for fôrlegemidlene vil gi lavere miljøpåvirkning. Målet er å redusere fôrspill og dermed redusere mengden fôrlegemiddel som spres til marint miljø. Et nyutviklet fôr med positiv oppdrift vil bli brukt i full-skala forsøk på en forsøkslokasjon og tradisjonelt fôr med negativ oppdrift på en nærliggende lokalitet. Under avlusing vil fôr med emamektin benzoat bli brukt samtidig på begge lokalitetene. Miljøprøver fra vann og sediment vil bli samlet inn og analysert for å teste forskjell i miljøbelastning med de to metodene både under og etter medisinering.

Akvaplan-niva og NIVA er forskningspartnere, mens SalmoPharma AS og NorVet AS er industripartnere og eier av anleggene. ​

Prosjektet er frittstående i forhold til uttestingen av flytefôr og flytefôr med legemidler (emamektin benzoat) og er en påbygning til et Norges forskningsråds prosjekt (RFFNORD 296444) om imidacloprid.​
​Prosjektet skal sikre tilstrekkelig og omfattende formidling innenfor og utenfor prosjektets grenser. Det vil arrangeres et åpent oppstartsmøte. Det vil bli produsert populærvitenskapelige sammendrag for bruk i nyhetsbrev eller artikler (f.eks. Norsk fiskeoppdrett, kyst.no, ilaks.no, intrafish.no). Mer spesifikt vil det bli levert tre separate populærvitenskapelig artikler (f.eks. i Norsk Fiskeoppdrett) med viktigste funn fra AP1–4. Statusoppdateringer vil bli gitt på alle relevante FHF-konferanser som for eksempel FHF seminar om lus. Det vil bli produsert minst en vitenskapelig artikkel levert til et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift for eksempel Aquaculture eller Aquatic toxicology. Til slutt vil det utarbeides en faglig sluttrapport fra prosjektet som vil være åpent tilgjengelig. Deretter vil det arrangeres et åpent avslutningsmøte med referansegruppe og prosjektgruppe. Resultater vil presenteres til industrien via relevante konferanser/møter og til publikum generelt via instituttenes formidlingskanaler (eks. forskning.no, sosiale medier). ​​
keyboard_arrow_up