Til innholdet

Prosjektnummer

901245

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901245
Status: Avsluttet
Startdato: 15.03.2016
Sluttdato: 02.01.2017

Kunnskapsstatus for lusemidler og miljøpåvirkning

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Prosjektet er en litteraturstudie og oppsummering av kjent kunnskap.

Det er dokumentert akutte effekter i laboratoriet på ulike dyregrupper (non-target). Dødelighet oppstår både under, ved og over behandlingskonsentrasjon. Krepsdyr er mest sensitive.

Det er lite informasjon om eventuelle sub-lethale (ikke-dødelige) effekter.

Det er ikke påvist sammenheng mellom lusemidler og effekter i felt.

Det er manglende kunnskap om bruk av kombinasjoner av lusemidler.

Prosjektet gir gjennom sin rapport en god oversikt over kjent kunnskap om miljøpåvirkninger av lusemidler. Målet er en faglig forankret og faktabasert debatt for en god sameksistens. Rapporten er et godt skritt på veien. Den gir også oversikt over hvor man har kunnskapshull.
Lakselus er en stor utfordring i lakseoppdrett. Bruk av kjemikaler i forbindelse med behandling av lakselus er en miljøutfordring som opptar både fiskere, forskere og oppdrettere. Skadeomfanget i forbindelse med bruk av kjemikaliene er ifølge Fiskeridirektoratet ikke godt nok kjent. Andre arter enn lus, f.eks. andre skalldyrarter, kan potensielt bli påvirket av kjemikaliene når de slippes ut i vannet.

Oppdrettsaktivitet har i flere tilfeller blitt utpekt som årsak ved større endringer i fiskebestander og ved massedød blant ulike arter. Disse påstandene bidrar til konfliktnivå mellom oppdrett og fiskeri.
 
Det er et stort behov for kunnskap om bruk av lusemidler i oppdrett og mulig miljøpåvirkning av dette for god sameksisten mellom de ulike deler av sjømatnæringen.

Hensikten med prosjektet vil være å sammenstille kunnskap om ulike lusemidlers miljøpåvirkning. Kunnskapen skal kvalitetssikres blant relevante forskere i Norge. Den skal dessuten presenteres på en måte som gjør kunnskapen lett tilgjengelig for ulike interessenter av kysten, herunder spesielt næringsorganisasjoner for fiskere og oppdrettere.
Å fremskaffe kunnskapsstatus om lusemidler og miljøpåvirkning og presentere denne i et verktøy for enkel tilgang. Kunnskapen skal ha forankring hos relevante interessegrupper, som Norges Fiskarlag, Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, og hos relevante forskningsmiljøer.

Delmål
1. Å sammenstille kunnskapsstatus og forankre status blant relevante FoU-miljø.
2. Å etablere et faktagrunnlag for en felles forståelse av kunnskapsstatus blant interessenter.
3. Å utvikle et verktøy som gjør kunnskapen tilgjengelig på en brukervennlig måte.
Arbeidet vil danne grunnlag for felles forståelse av status for kunnskap om miljøpåvirkning fra avlusingsmidler som benyttes i oppdrettsnæringen i dag. I offentlig debatt savnes faktabasert kunnskap. Utvikling av et verktøy som fremstiller kunnskapsstatusen på en brukervennlig måte vil kunne bidra til å dempe uenigheter omkring faktisk miljøpåvirkning fra oppdrett og bidra til bedre sameksistens mellom oppdrett og den tradisjonelle fiskerinæringen i Norge.
Arbeidet deles i arbeidspakker rettet mot de tre delmålene. Innholdet i arbeidspakkene er beskrevet nedenfor.
 
Arbeidspakke 1 (delmål 1)
Det skal gjøres litteratursøk på miljøpåvirkning av lusemidler for å etablere kunnskapsstatus. Denne skal forankres blant relevante FoU-miljøer gjennom samarbeid og dialog, herunder med bl.a. Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og IRIS (International Research Institute of Stavanger). Referansene oppsummeres i en egen litteraturliste som leveres som delresultat til oppdragsgiver.

Arbeidspakke 2 (delmål 2)
Kunnskapsstatus som er verifisert av faginstitusjoner skal sammenfattes i brukervennlige utsagn. Det skal etableres en aksept og felles forståelse av kunnskap om legemidler mot lakselus blant interessenter, inkludert interesseorganisasjonene. Dette skal oppnås bl.a. gjennom eget arbeidsmøte (workshop).
 
Arbeidspakke 3 (delmål 3)
Den etablerte aksept og felles forståelse av kunnskapsstatus skal gjøres tilgjengelig i et eget brukervennlig verktøy. Verktøyet skal kunne brukes til å ha og kommunisere en felles forståelse av kunnskap om miljøpåvirkning fra de enkelte lusemidler som brukes i oppdrettsnæringen i dag.

Beslutning om utforming skal tas i samarbeid med oppdragsgiver og interesseparter, og etter innspill fra deltakere på arbeidsmøtet.
 
Prosjektutvidelse høsten 2016
Den etablerte kunnskapsstatus som presenteres i den faglige sluttrapporten og en oversiktstabell fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig i en egen folder. Folderen skal kunne brukes til å kommunisere en felles forståelse av kunnskap om miljøpåvirkning fra de enkelte lusemidler som brukes i oppdrettsnæringen i dag.

Prosjektorganisering
Det opprettes en referansegruppe for prosjektet bestående av representanter fra Norges Fiskarlag, Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening.
Foreløpige resultater fra prosjektet vil bli presentert på et arbeidsmøte underveis i prosjektperioden. Formidling av endelige resultater i ulike fora skjer i samarbeid med FHF. Det utarbeides en sluttrapport etter avsluttet prosjekt som blir tilgjengelig på FHFs nettsider.
 
Prosjektutvidelse høsten 2016
Folder gjøres tilgjengelig for FHF og næringsorganisasjoner i fiskeri- og havbruksnæringen fra og med januar 2017.
keyboard_arrow_up