Til innholdet

Prosjektnummer

901667

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901667
Status: Avsluttet
Startdato: 08.02.2021
Sluttdato: 30.06.2022

Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

Utviklet ny teknologi og prosess for mer effektiv omlegging av liten saltfisk, som er et viktig bidrag til økt lønnsomhet, samt bedret arbeidsmiljø og HMS i produksjonen

​• Trommelen som er utviklet og testet i prosjektet gir økt 40 % effektivitet i omlegging
• Effektivitetsøkningen reduserer ikke kvaliteten til produktet.
• Arbeidsmiljø og HMS forbedres kraftig ved at salt samles opp.
• Mulig gjenbruk av salt kan gi en god ytre miljøeffekt og bedre økonomi for bedriften

En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her​:​ Effektiv omlegging av klippfisk
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Optimar AS har produsert, og ScanProd AS har installert og tilpasset, en trommel for mer effektiv omlegging av liten saltfisk. Liten saltfisk fra paller, mates inn i trommelen. Gjennom trommelen, splittes fisken godt, og overflødig salt ramler av og samles opp under trommelen. ScanProd AS opplever at trommelen bidrar til bedre arbeidsmiljø og 40 % økning i effektivitet ved omlegging av liten sei.

Hovedårsakene til økt effektivitet er (1) siden saltet samles opp, går det ikke med tid til å stadig spa og koste vekk salt og (2) fisken er ferdig splittet og tom for overflødig salt når den har passert trommelen, slik at den kan legges rett på tørkerivogn.

​Video
En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her​:​ Effektiv omlegging av klippfisk.
​Prosjektet har vært velykket i implementeringsfase.

FHF har sørget for at resultatene spres i bedriftene gjennom en video i FHFs kanaler. I tillegg var det jevlige møter mellom ressursgruppe klippfisk og faggruppe hvitfisk, der resultatene ble formidlet. 

FHF har satt i gang en videreføring av dette prosjektet gjennom prosjektet “Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel” (FHF-901742), med sikte på å øke effektiviteten enda mer og i tillegg bidra til ytterligere bedring av HMS i denne prosessen.
​Ved produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (“omlegging”) før tørking. Etter tørking sorteres klippfisken i ulike kvaliteter, før den pakkes og eksporteres.

Omlegging av klippfisk er et hardt manuelt arbeid, som utfordrer både arbeidsmiljø og ytre miljø. Prosessen inkluderer mange oppstykkede arbeidsprosesser. Ofte jobber to og to sammen. De får tilkjørt en palle med fisk. De starter med å fjerne overflødig salt fra fisken. Dette kostes eller ristes av og havner ofte på gulvet. Deretter legges fisken over på tørkerivognene.

Saltet på gulvet er utfordrende for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Når det legger seg på gulvet, blir det glatt. Uønskede hendelser, som at man sklir eller faller, oppstår. Det er tungt å flytte tørkerivognene, som veier mellom 600–800 kg. For å klare å flytte disse og sikre et trygt arbeidsmiljø må saltet derfor jevnlig fjernes fra gulvet. Det spades da opp i kar. Operasjonen er tidskrevende og involverer tunge løft, og som en konsekvens reduserer kapasiteten på omlegging. 

Eksporten av stor klippfisk av torsk er kraftig redusert som følge av Covid-19-pandemien. Samtidig oppleves økt etterspørsel etter klippfisk fra liten sei, som hovedsakelig eksporteres til Afrika. Der er betalingsviljen lavere. Mindre fisk er mer krevende å produsere, da det kreves større manuell arbeidsinnsats for å opprettholde produksjonslinjens kapasitet. For å møte markedsendringen og opprettholde verdiskaping, vil det være av betydelig gevinst for bedriftene og effektivisere omleggingsprosessen. 

Målet er å lage en kontinuerlig produksjon med automatisk tilførsel av fisk, der prosessen som fjerner overflødig salt automatiseres. Saltet samles direkte i kar, slik at det ikke havner på gulvet. Dette vil redusere krevende og slitsomme arbeidsoperasjoner. En ny kontinuerlig omleggingsprosess vil kunne øke kapasiteten for mindre klippfisk, rasjonalisere arbeidsprosessen og bidra til forbedret ytre og indre miljø, samt HMS.
​Hovedmål
Å effektivisere omlegging av liten klippfisk.

Delmål
1. Å utvikle en prosess som skånsomt fjerner overflødig salt.
2. Å tvikle en prosess som ivaretar råstoffets kvalitet.​
3. Å utvikle en prosess som samler opp og fjerner overflødig salt før det havner på gulvet.
​Klippfiskindustrien har flere produktkategorier til ulike markeder og til ulik pris. Noen produkter gir god margin, andre marginal. Lønnsomme produkter har bidratt til at bedriften også kan produsere produkter med lav margin. Når de mest lønnsomme produktene bortfaller, blir det viktig å effektivisere produksjonen og øke inntjeningen for andre produkter. 

Ved å tilrettelegge for effektiv og tilnærmet kontinuerlig tilgang på fisk er det mulig å øke kapasiteten i pilotbedrift fra en produksjon på 25 tørkevogner per dag til 40 vogner per dag. Dette vil igjen bidra til en verdiøkning på 0,7–1 million kroner. I tillegg vil arbeidskostnad kunne reduseres med 30–40 %. Prosjektets største utfordring er å ivareta produktkvaliteten. I dag behandles fisken skånsomt, og det må også den nyutviklede teknologien bidra til. Det kreves derfor tilpassing og optimalisering av prosessen for å ivareta dette.

Omlegging av liten klippfisk er arbeidsintensivt hardt arbeid, med mange avbrudd, der man også gjør annet hardt fysisk arbeid. Ved å effektivisere og delvis automatisere deler av prosessen fjernes tunge manuelle og repeterende prosesser. Arbeidets fysiske og ergonomiske art vil forbedres kraftig, og slitasjen på arbeidsstokken vil reduseres betraktelig.

Teknologien som utvikles må også samle salt, slik at det ikke havner på golvet. Bedriften har lenge jobbet med å gjenbruke saltet. Det er et stort økonomisk potensial for gjenbruk av ikke-løst salt. Gjennom prosjektet “Utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake (ReSALT)​” (FHF-901380) ble det utviklet en automatisk saltrenser som nå fungerer bra i bedriften. Nå renser de ca. 10 tonn salt om dagen. Salt på gulvet kan ikke gjenbrukes, men om det samles opp underveis i prosessen kan det renses og bidra til bedre miljøeffekt av industrien, og også økt lønnsomhet fordi innkjøp av nytt salt kan reduseres. Ideen er å knytte teknologiene sammen ved at salt under trommelen samles og etter hvert skrues bort til saltrenseren. ​

Prosjektet vil bidra til en god intern HMS ved forenkling av arbeidsoppgaver og redusert salt på gulvet.

Prosjektet vil bidra til en god ytre miljøeffekt. Tradisjonelt har salt blitt dumpet på sjøen eller gravd ned etter bruk. Når saltet nå renses for å gjenbrukes, reduseres påvirkning av salt på ytre miljø. Uønskede partikler kan fjernes gjennom rensing av saltet og vil dermed heller ikke tilføres naturen ved utkasting. Dette er i tråd med fokus på sirkulær bioøkonomi.
Prosjektet deles inn i fire aktiviteter, der tre av aktivitetene er knyttet til utvikling og testing ved leverandør industri og pilotbedrift. Den siste aktiviteten i prosjektet er prosjektledelse, og ledes av SINTEF Ocean, i tett samarbeid med alle prosjektaktørene.

Aktivitet 1: Kravspesifikasjon og produksjonsunderlag
Mål: Utvikle en kravspesifikasjon og et godt produksjonsunderlag for å bygge en prototype.
Metode: Designe en trommelteknologi som skånsomt splitter fisken og fjerner overflødig salt. Det må utvikles løsning for:
1. Skånsom rotasjon av trommelen for fjerning av salt, uten at fiskens kvalitet ødelegges. Dette krever at trommelen har riktig diameter, hullstørrelse, innhold og fart.
2. Jevn strøm av fisk inn og ut av trommelen for effektiv omlegging til tørketralle.
3. Oppsamling av salt under trommel.
 
Aktivitet 2: Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype
Mål: Bygge prototype
Metode: Prototypen, basert på konseptet i aktivitet 1, bygges og funksjonstestes. Prototypen består av en trommel med rundt 1,2 m diameter, rundt 3 m lengde, med en type skovler som skyver fisken forsiktig framover, samt at det er oppsamling av salt under trommelen. Testing blir gjennomført hos pilotbedriften.

Aktivitet 3: Testing i full skala
Mål: Testing og dokumentasjon av prototype i industriell skala.
Metode: Når teknologien er utviklet og prototypen er bygget, så må den først installeres på hensiktsmessig plass i bedriften. Etter innplassering i bedrift gjennomføres en test med mindre volum av fisk. Det undersøkes hvordan fisken beveger seg gjennom tanken, og kritiske punkter knyttet til produktkvalitet identifiseres (henger fisken fast i perforering i trommelen, splitter den seg godt gjennom tanken, hvordan oppnås best mulig flyt). Fart og helling til trommelen justeres basert på undersøkelsene over. Det er viktig å unngå kvalitetstap hos fisken. Disse undersøkelsene gjentas til det er oppnådd tilfredsstillende hastighet, effektivitet og produktkvalitet.
 
Når utstyret er justert, gjennomføres en større produksjonstest, der utstyret mates med opptil 1 tonn fisk av gangen. Prototypen måles etter følgende suksesskriterier: (1) splitter fisk i trommelen, (2) fjerner overflødig salt, (3) bevarer produktkvalitet, (4) reduserer mengden salt på gulvet, (5) bidrar til å bedre arbeidsmiljø ved å fjerne tunge manuelle operasjoner.
​Følgende formidling er planlagt:
• Det vil bli utarbeidet et faktaark for presentasjon av hovedresultatene.
• Resultatene formidles i relevante arrangementer, som FHF sitt klippfiskseminar, FHF sitt hvitfiskseminar, FHF sitt restråstoffseminar, i samråd med prosjektpartnerene.
• Prosjektet vil også bli presentert på SINTEF og FHF sine nettsider. Det utarbeides også en faglig rapport fra prosjektet.
• Basert på effekten av teknologien vil det bli vurdert å formidle dette ved film, omvisning og eventuelt demonstrasjon av teknologien, i samråd med FHF og prosjektpartnerne.
keyboard_arrow_up