Til innholdet

Prosjektnummer

901527

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901527
Status: Avsluttet
Startdato: 22.02.2018
Sluttdato: 31.12.2018

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018

​Et utdrag fra studentenes evaluering rett etter deltakelsen på Marin student-bootcamp Midt-Norge viser at (svarprosent 84 %):
• 80 % deltok primært for å lære mer om sjømatnæringen.
• 13 % deltok primært for å skaffe seg nettverk.
• 100 % lærte mye i løpet av bootcampen.
• 100 % vil anbefale venner å delta på en bootcamp.
• 74 % er mer interessert i sjømatnæringen etter å ha fullført bootcampen.
• 100 % kan tenke seg en jobb i tilknytning til sjømatnæringen i fremtiden.
• 94 % fikk bruk for sin utdanningsbakgrunn under bootcampen.
Sammendrag av prosjektaktiviteter
Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018 ble avholdt i Trøndelag 24.–30. november 2018. Nitten utvalgte studenter fra ulike studieretninger fra høyskoler og universitet i hele landet deltok på bootcampen som ble gjennomført med følgende hovedelementer:
1. Bedriftsbesøk og informasjon om sjømatnæringen.
2. Innføring i nyttige verktøy for å løse gruppeoppgavene, herunder verdikjedeanalyse og forretningsmodell ved hjelp av metoden “Business Model Canvas”.
3. Gruppearbeid med utarbeiding av forretningsplan.
4. Veiledning.
5. Presentasjon for jury og bedømming av løsninger, tilbakemeldinger fra jury.
6. Deltakelse på Teknologi- og servicekonferansen 2018 i regi av Sjømat Norge. Presentasjon av alle løsningsforslagene, kåring av vinner, og mingling med næringslivsaktører.

Bedriftsbesøk og presentasjoner ble planlagt ut fra at studentene både skulle få et spesielt innblikk i havbruksnæringens verdikjede, og få kunnskap som var relevant for arbeidet med utfordringen de senere skulle jobbe med. Studentene fikk innsikt i et spennende næringsliv, og ble overalt mottatt med stor åpenhet og positivitet. Bedriftene som bidro under denne bootcampen med bedriftsbesøk- og presentasjoner, som veiledere og i jury var:
• AKVA Group
• BioMar
• FHF
• Innovasjon Norge
• Kystmiljø AS
• ​​Kystmuseet Visningssenter
• Lerøy Midt
• Skretting
• Seaweed Energy solutions
• Sjømat Norge
• ​Sølvtrans Rederi AS​​​​

Studentene fikk utlevert en utfordring søndag 25. november, og fikk 48 timer til å jobbe med oppgaven. Innenfor denne tidsperioden fikk studentene veiledning av fagpersoner med ulik tilknytning til næringen. Sett Sjøbein og Icelandic Startups veiledet også studentene underveis. 

Oppgaven studentene fikk var:​
• Rent hav  – Hvordan kan havbruksnæringen i Norge redusere utslipp til sjøen ved hjelp av ny design og/eller teknologi?
• Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, eller en tjeneste!

Følgende løsningsforslag ble presentert:
BLUENERGY: For å effektivisere og redusere utslipp i akvakulturnæringen mener gruppen at det er et stort potensial i å elektrifisere fasilitetene. Problemet er tilgangen til energi og utslipp i forbindelse med drift av anleggene. Bluenergy sin løsning vil implementere energibanker på anleggene, og deretter overføre strøm billig og effektivt ved bruk av fôringsbåter. Foringsbåtene gjør det mulig å lade batteribankene med landstrøm samtidig som det genereres strøm under transport. Løsningen vil direkte kutte dieselforbruk på oppdrettsanleggene og redusere klimautslipp.

VisuaLice: Oppdrettere i laksenæringen bruker i dag store ressurser på lusebekjempelse. Dette fører til store utslipp av kjemikalier og kostnader som forhindrer verdiskapning. VisuaLice er et produkt som hjelper oppdrettere å gjøre preventive tiltak når lusen er mest aktiv. Med hjelp av lys og sensorteknologi kan oppdretteren umiddelbart få varsel når bestanden av lakselus er stigende. Produktet vil forenkle arbeidet til oppdrettere umiddelbart og muliggjør optimalisering av lusebekjempningsmidler.

Aqua Material Status: For å møte målene om bærekraftig drift har Aqua Material Status (AMS) utviklet et verktøy for tilstandsbasert vedlikehold og legger med dette til rette for optimalisering av brukstiden på utstyr. Utstyrets levetid kan utnyttes gjennom slitasjemåling ved bruk av sensorteknologi. På denne måten dokumenteres materialforbruket og resirkuleringsgraden av utstyret, som kan gi anlegget et konkurransefortrinn ved å dokumentere miljøfotavtrykket. Dette vil også gi kostnadsbesparelser og forbedre sikkerhetsmarginer. Målet er å nå ut til aktører i næringen som driver med matfisk.

UpsideDown: Vil utvikle en bærekraftig løsning som reduserer utslipp og kostnader av fiskefôr. Dette gjøres i form av å produsere et merdsystem hvor et nytt flytende fôr pumpes opp fra bunnen. I tillegg vil det settes inn et deteksjonssystem for å optimalisere fôringen. For å redusere utslippet av overflødig fôr brukes et luftstrøm-system og en skimmermaskin.​

Løsningsforslagene ble først presentert for en faglig jury, og deretter for deltakerne på Teknologi- og servicekonferansen 2018 som ble arrangert av Sjømat Norge 29. november i Trondheim. 

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik annonserte vinneren: 
Vinneren tar tak i en aktuell miljøutfordring som næringen må finne en løsning på. Elektrifisering av oppdrettsnæringen er i gang, og vinneren har utviklet en innovativ løsning på overgangen fra dieselaggregat til batteri som strømkilde for fórflåtene. Slik kan næringen bidra til målet om utslippsfrie fjorder. Samarbeidet med fórbåtene gir en effektiv logistikk i løsningen på denne miljøutfordringen. Vinner av Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018 er Bluenergy”​.
​Bedriftsbesøk og presentasjoner ble lagt opp med spesiell vekt på næringens utfordringer og muligheter. Bootcampen ble knyttet til et næringsarrangement, slik at sentrale aktører i næringen får bli kjent med studentene og resultatene fra bootcampen, og samtidig kan se hvilken nytte næringen har av kompetanse på universitets- og høyskolenivå.

Samarbeidet med interessentene i sjømatnæringen​ fungerte veldig bra, og bootcampen ble svært positivt mottatt i næringen.​​
​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe som det har vært vanskelig for næringen å nå. 

Marin student-bootcamp er en metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter, som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen. Innovasjon Norge, FHF, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytning til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode tilbakemeldinger. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student Bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).
 
I 2015, 2016 og 2017 arrangerte FHF/Sett Sjøbein seks tilsvarende bootcamper på oppdrag fra NFD (FHF-901052, FHF-901109, FHF-901110, FHF-901026, FHF-901381 og FHF-901383​).

I 2018 arrangerer Sett Sjøbein tre bootcamper på oppdrag fra NFD i 2018: “Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018” (FHF-​​​​​​​​901503​) ​og “Marin student-bootcamp Vestlandet 2018” (FHF-901523​)​​ og “Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018” (denne).​ Målgruppen for bootcampene i 2018 er masterstudenter fra ulike studieretninger ved norske universitetet og høgskoler.  
​1. Å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid, arbeid under tidspress og informasjonsinnhenting fra ulike fagområder.
2. Å gi deltakende studenter en unik innsikt i norsk og internasjonal marin sektor.
3. Å skape interesse og forståelse for sjømatnæringen gjennom å utvide horisonten til deltakerne, og inspirere dem til å søke arbeid i denne sektoren.
4. Å få flere studenter, og da særlig de som ikke har valgt typiske marine studieretninger, til å vurdere marin sektor som en mulig fremtidig arbeidsplass.
5. Å øke bedrifter innen marin sektor sin oppmerksomhet rundt nytten av ulik kompetanse og bakgrunn, for på sikt å bedre rekruttering, øke kompetanse og bedre innovasjon og utvikling i sjømatnæringen.
6. Å bidra til økt oppmerksomhet om sjømatnæringen i studiemiljøene generelt gjennom oppmerksomhet i utlysningen, og ved at deltakende studentene deler sine erfaringer underveis og i ettertid, med medstudenter. 
7. Å få økt oppmerksomhet om sjømatnæringens muligheter i media.​
Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen. 

Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
​Masterstudenter fra alle studieretninger på høyskoler og universiteter i Norges kan søke om å delta på arrangementet.

Studentene skal i løpet av et avgrenset tidsrom gis en relevant utfordring som de skal finne en innovativ løsning på. Underveis skal de få veiledning av personer med ulik kompetanse fra næringen. Løsningsforslagene skal presenteres  for en jury. Juryen bør være satt sammen av personer fra bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og organisasjoner tilknyttet næringen. 

Det skal gjennomføres relevante bedriftsbesøk og presentasjoner. Studentene får den bakgrunnskunnskapen de trenger, herunder informasjon om næringens forretningsmiljø og verdikjede. Det vektlegges at studentene representerer ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid fremheves og synliggjør ulike innfallsvinkler på en problemstilling.

Icelandic Startups fungerer som en moderator under arrangementet. 

Bootcampen gjennomføres parallelt med et større næringsarrangement for sjømatnæringen der alle løsningsforslagene og vinner av bootcampen skal presenteres.

Kommunikasjon før, underveis og etter arrangementet er en viktig del av programmet. ​ 
​Det vil bli laget artikler og nyhetssaker til media både før, under og etter arrangementet.  

Det lages en kortfilm om bootcampen som legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også kunne brukes for å markedsføre mulighetene i sjømatnæringen i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende. 
keyboard_arrow_up