Til innholdet

Prosjektnummer

901488

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901488
Status: Avsluttet
Startdato: 15.03.2018
Sluttdato: 31.12.2018

Kaldt vann som avlusingsmiddel? Effekt på lakselus og laksens velferd og dødelighet

​Utviklet ny kunnskap om avlusing med kaldt vann som vil være viktig for vurdering av mulig anvendelse av metoden
• 40 % avlusende effekt av vann på -1 og 1 °C i henholdsvis 10 og 240 minutter.
• Avlusende effekt kun på mobile stadier av lakselus.
• Behandling ga en svak nedgang i velferdskår.
• Fremtidige mer detaljerte forsøk bør gjennomføres før metoden tas i bruk kommersielt.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Samlet sett var det avlusingseffekt på rundt 40 % ved de mest ekstreme behandlingene, men også en liten nedgang i velferdskår. Ytterligere studier er nødvendig før metoden kan tas i bruk. Særlig bør det undersøkes om kaldt vann gir bedre effekt i kombinasjon med mekanisk påvirkning, og hvordan fiskevelferd endres under kommersielle forhold.

Results achieved
Summary of results from the project’s final reporting
The effects of immediate transfer of salmon from ambient temperature (15°C) to cold water at different temperatures and durations on lice removal and short-term impacts on fish welfare were tested. Treatments of –1°C water for 10 min and 1°C for 240 min treatments reduced mobile lice loads, but created slightly more skin and eye damage than controls. The results on delousing effect and welfare outcomes require ground-truthing at industry scale, as crowding, pumping, and the passage of fish through delousing units add additional and possibly synergistic lice removal effects and pose further welfare risks.
​Resultatene viser så begrenset avlusingseffekt at det vurderes som lite sannsynlig at metoden er aktuell for kommersiell bruk. Samtidig kan resultatene være til nytte hvis kombinasjon av kaldt vann og andre metoder blir aktuelle for utprøving.
  • Sluttrapport: Avlusing med kaldt vann?: Effektivitet og laksens velferd
    Havforskningsinstituttet. Rapport nr. 2019-8. 25. februar 2019. Av Frode Oppedal (Havforskningsinstituttet), Lars Helge Stien (Havforskningsinstituttet), Daniel William Wright (Havforskningsinstituttet), Lene Moltumyr (Havforskningsinstituttet) og Jonatan Nilsson (Havforskningsinstituttet), Tim Dempster (Universitetet i Melbourne) og Kathy Overton (Universitetet i Melbourne).
Det er behov for å etablerer flere avlusingsmetoder for oppdrettslaks. Kaldt vann er en kandidat som avlusingsmiddel.

Før det eventuelt utvikles eller tilpasses teknologi for bruk av kaldt vann til avlusing er det behov for kunnskap om hvordan lakselus i ulike stadier som sitter på laks tåler raske temperaturfall, og hvor stor endring som eventuelt er nødvendig for å få en tilfredsstillende lusefjerningseffekt samtidig som laksens velferd opprettholdes.
 
Prosjektet samsvarer med behov i FHFs handlingsplan og var spesielt nevnt i FHF sin rettede utlysing: “Innledende studie – kaldt vann for behandling av lakselus”. Arbeidet er forankret i FoU-institusjonen(e)s strategiske mål og planer hvor det er behov for grunnleggende kunnskap om lus og laks samt sikre bærekraftige og velferdsmessig akseptable avlusingsmetoder.​​
Hovedmål
Å avklare om kaldt vann kan benyttes som avlusingsmetode –​ ut fra studier av effekt på lakselus og laksens velferd.
 
Delmål
• Å beskrive effekten av kaldtvannsbehandling på alle stadier av lakselus ved lang eksponeringstid (30 og 240 minutter ved 1 og 5 °C) eller kort eksponeringstid (30 sekunder og 10 minutter ved -1 og 1 °C) på lus som er på laks ved 15 °C.
• Å beskrive hvordan kaldt vann påvirker laksens velferd under og etter behan​dlingene.
Resultatene vil danne grunnlag for utvikling av en eventuell fremtidig avlusingsmetode innen lakseoppdrett basert på kaldt vann. En slik metode vil være et viktig supplement for kontroll med lakselus i oppdrett.
Prosjektet vil vi teste hvordan lakselus og laks vil tåle langtidseksponering i 30 og 240 minutter på 5 og 1 °C, og kortidseksponering i enten 30 sekunder eller 10 minutter på -1 og 1 °C. Laks og lakselus vil bli holdt på 15 °C før og etter eksponering. Man vil registrere behandlingenes effektivitet på alle stadier av lus. Laksens velferd vil bli vurdert underveis og opp til 8 dager etter behandling for å studere langtidseffekter på fisken, samt om de fastsittende lusene forsvinner fra fisken eller overlever og går gjennom nytt skallskifte. 

Basert på studiene vil en dokumentere og vitenskapelig publisere om “avlusing med kaldt vann” har potensiale for å utvikles videre som et verktøy i kontroll med lakselus for oppdrettsnæringen.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstitutte​t og Universitetet i Melbourne.
Resultater vil bli presentert for referansegruppe og deretter på relevante konferanser, som artikkel i Norsk Fiskeoppdrett eller lignende og i media for øvrig. En vitenskapelig publikasjon vil bli skrevet.
keyboard_arrow_up