Til innholdet

Prosjektnummer

901447

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901447
Status: Avsluttet
Startdato: 20.09.2017
Sluttdato: 01.01.2018

Strategi Lakselus 2017: Møteserie lakseluskontroll – bidrag Nofima

Områder med god lusesituasjon i 2017 ser ut til å kunne forklares med følgende fellesnevnere:
• bruk av forbedrete produksjon og brakkleggingssoner
• utbredt bruk av skjørt for skjerming mot lus
• riktig bruk av rensefisk har hatt høy prioritet
• stor kapasitet på ikke-medikamentelle avlusningsmetoder
• avluser ved lavere lusenivå enn før
• lusetelling på 20 fisk fra alle merder ukentlig
• vurdering av alle lusestadier for beslutning om tiltak
9 møter fra Alta i nord til Stord i sør ble gjennomført høsten 2017, med fra 20 til 50 deltagere per møte. På møtene presenterte Nofima resultater fra prosjektet “Beste praksis for medikamentfri lusekontroll (MEDFRI)” (FHF-901296) og fra prosjektet “Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)” (FHF-901157). 
 
Gjennom diskusjon i møtene kom det frem at lusesituasjon og kontroll av lus varierer langs kysten. Fra møtene i Kristiansund, Frøya, Rørvik og Sandenssjøen ble det formidlet at en i 2017 har en helt annen kontroll med lakselus enn de to foregående år.

Oppsummering fra hele møteserien er publisert i en egen kort sluttrapport.
Møteserien har vært svært verdifull – både som en arena for presentasjon og dialog om resultater og funn fra flere forskningsprosjekter, men enda mer som en arena for diskusjon om erfaringer med forebygging og kontroll av lakselus langs hele kysten.

Som den oppsummerende sluttrapporten viser var det ganske store ulikheter langs kysten – og mye å hente på å trekke på erfaringene fra de som har gode resultater ved bruk av ulike tiltak. Næringsnytten av møteserien vurderes som stor – også fordi det ble avdekket en del klare kunnskapsutfordringer som bør tas tak i.
Både dette prosjektet og “Strategi Lakselus 2017: Møteserie lakseluskontroll – bidrag Norsk Regnesentral” (FHF-901446) beskriver samme møteserie.

Måten lakselus holdes under kontroll på, er under stadig utvikling. Fra å hovedsakelig bruke legemidler for å kontrollere lus, er det nå tatt i bruk en rekke medikamentfrie tiltak som har redusert legemiddelbruken betydelig. Det har skjedd et skifte i kontroll av lakselus. Mange oppdrettere har høstet erfaringer med bruk av nye medikamentfrie tiltak og flere prosjekter har gitt ny kunnskap. 

På veien frem til bedre kontroll mot lakselus ønsker Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) å gjennomføre flere arbeidsmøter langs kysten, for å skape arena for diskusjon og deling av erfaring mellom oppdrettsaktører. Møteserien gjennomføres av FHF som en del av den strategiske satsningen på forebygging mot lakselus.

For å skape diskusjon vil det bli innledet med foredrag fra forskningsmiljøer som har jobbet spesifikt med å studere effekter av ulike strategier for å bekjempe lakselus og beste praksis av metoder som er brukt til medikamentfri lusekontroll i dag. I tillegg vil det fokuseres på fiskevelferd der kunnskap fra prosjektet “Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)” (FHF-901157) og diskusjon rundt praktisk bruk av velferdsindikatorer vil bli tema.
Å diskutere:
• hvordan forebygge mot lakselus med dagens tiltak
• beste praksis ved bruk av ulike medikamentfrie tiltak
• fiskevelferd i fokus ved bruk av medikamentfrie tiltak
• hvordan redusere bruk av behandling (det være seg medikamenter eller medikamentfrie tiltak)

Nofima skal bidra med innlegg, i diskusjonen og utarbeide kort oppsummering fra hvert møte.
Møteseriens vektlegging av forebyggende tiltak mot lakselus og rett bruk av medikamentfrie tiltak kan bidra til mindre behandling mot lakselus, i tillegg til at beste praksis anvendes når medikamentelle metoder må brukes.
Arbeidet med seminarrekken organiseres og koordineres gjennom prosjektet “Strategi Lakselus 2017: Koordinering av FHFs strategi for forebyggende tiltak mot lakselus” (FHF-901398). I tillegg tilknyttes forsker Magne Aldrin fra Norsk Regnesentral og forskere fra Nofima. Magne Aldrin vil innlede til diskusjoner om hvordan ulike faktorer kan påvirke antall lus og behandlinger. Forskere fra Nofima vil innlede til diskusjoner om beste praksis, ut fra dagens kunnskap, ved bruk av medikamentfrie metoder og hvordan en kan overvåke fiskens velferd under behandling med egnede operative velferdsindikatorer for å undersøke. Det vil også legges opp til eventuelle innlegg fra lokalt hold.

Forskere fra Norsk Regnesentral og Nofima vil være ansvarlige for innledninger til diskusjon, deltagelse på alle møter, og bidra til optimal gjennomføring av møterekken underveis.

Møtene vil holdes på disse stedene og datoene:
Harstad 3. oktober 2017 
Tromsø 11. oktober 2017 
Alta 12. oktober 2017 
Stord 15. november 2017 
Florø 22. november 2017 
Kristiansund 29. november 2017 
Frøya 30. november 2017 
Rørvik 6. desember 2017 
Sandnessjøen 7. desember 2017
Det vil bli lagt ut korte oppsummeringer etter hvert seminar, nyhetssaker på FHFs Facebook-side, samt utarbeidet en oppsummerende rapport etter hele møteserien.
keyboard_arrow_up