Til innholdet

Prosjektnummer

901428

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901428
Status: Avsluttet
Startdato: 30.09.2017
Sluttdato: 01.01.2018

Program sameksistens: Ressursgruppe

• Ressursgruppen har hatt i oppgave å komme med konkrete anbefalinger og råd til FHF om behov for dokumentasjon, prioriteringer og prosjekter innenfor temaet “Sameksistens”.
Sammendrag fra møtereferat
Det legges stadig mer vekt på utnyttelse av hele havrommet. For de ulike havnæringene gir dette både nye muligheter og utfordringer. Fiskeri og havbruk har ulike utfordringer i knyttet til arealbruk. Havbruksnæringen har behov for nye/større lokaliteter og fiskerinæringen arbeider for å ivareta eksisterende fiske-, gyte- og oppvekstområder. Dette kan medføre konflikter. På den andre siden har fiskeri og havbruk også mange felles interesser som rent hav, sjømattrygghet og best mulig vilkår for handel og eksport.  

Etter innspill fra fiskeri- og havbruksnæringen har FHF etablert et forum for å adressere problemstillinger og muligheter tilknyttet sameksistens i havrommet. I første omgang ønsket FHF å se nærmere på utfordringer og muligheter tilknyttet sameksistens mellom fiskeri og havbruk.  Målet med forumet var å få fram innspill til hva FHF bør arbeide med tilknyttet deres satsningsområde “Sameksistens”, herunder tiltak for å redusere konflikter og tiltak for å løfte muligheter. Forumet har hatt i oppgave å komme med konkrete anbefalinger om prioriteringer og prosjekter som FHF kan starte. Ressursgruppen er rådgivende ovenfor FHF, og gruppen har som mandat å komme med konkrete anbefalinger og råd til FHF og behov for dokumentasjon og muligheter innenfor temaet “Sameksistens”.
Prosjektet har vært nyttig for å få prioritert og konkretisert tema og prosjekter innenfor området sameksistens. Det er også nyttig at representanter fra begge næringer møtes og enes om felles mål og prioriteringer.
Det er økende vektlegging på utnyttelse av hele havrommet og for de ulike havnæringer gir dette både nye muligheter og utfordringer.

Fiskeri og havbruk har helt ulike utfordringer med arealbruk. Havbruksnæringen har behov for nye/større lokaliteter, mens fiskerinæringen arbeider for å ivareta eksisterende fiske-, gyte- og oppvekstområder. Dette kan medføre konflikter. På den andre siden har fiskeri og havbruk også mange felles interesser. For eksempel er begge næringer avhengige av et rent hav, god sjømattrygghet og best mulige vilkår for handel og eksport. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sin rolle er å skaffe kunnskap og foreslå tiltak om hvordan interaksjon mellom næringene gir sjømatnæringen utfordringer og muligheter i havrommet.

Sjømatorganisasjonene ønsker best mulig sameksistens. Risikoen for mulige påvirkninger fra havbruk overfor fiskeri er utfordrende både for havbruk- og villfisksektoren. Med bedre og synliggjort dokumentasjon vil debatten bli faglig sterkere, og man kan legge vekt på tiltak der det er nødvendig. Å fremskaffe vitenskapelig dokumentasjon om effekter er derfor viktig for å redusere grunnlag for konflikter og utvikle felles muligheter for sjømatnæringen.

Det er derfor enighet mellom næringsorganisasjonene om viktigheten av å etablere et forum for å adressere disse problemstillingene, og det er naturlig at FHF spiller en viktig rolle i å initiering av et slikt arbeid, etablere et slikt forum og for å sette i gang konkrete prosjekter.

Å gjennomføre, administrere og fasilitere et møte med en ressursgruppe nedsatt av FHF, og denne gruppen skal prioritere og konkretisere nye prosjekter innenfor temaet sameksistens som FHF skal iverksette.

Som belyst av tidligere forskningsprosjekter og senest rapporten Sjøkart mot 2050, vil en sameksistens mellom fiskeri- og havbruksnæringen være særs viktig for den videre utviklingen av sjømatnæringen i Norge.
Prosjektet vil gjennomføres i tett dialog med styringsgruppen og FHFs ressursgruppe for sameksistens.
 
Et første møte gjennomføres over to dager hvor deltakere får anledning til å diskutere utfordringer og muligheter mellom næringene.
 
FHF utnevner ressursgruppen på bakgrunn av kompetanse og erfaring på området.
Nyheter fra prosessen og nye prosjekter som starter opp vil formidles på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up