Til innholdet

Prosjektnummer

901217

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901217
Status: Avsluttet
Startdato: 15.02.2016
Sluttdato: 15.05.2016

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse med tall fra 2014

Sammendrag av hovedfunn fra prosjektets faglige sluttrapport
• Samlet produksjonsverdi, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv summerer seg opp til 186 milliarder kroner. Veksten fra 2013 til 2014 har vært særlig sterk i fiske og fangst (+17 %) og fiskeforedling (+16 %).
• Verdiskapingsbidraget totalt fra den norske sjømatnæringen var på 65,7 milliarder kr i 2014.
• Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring summerte seg til 51 800 årsverk i 2014. Ca. halvparten av sysselsettingen er direkte i næringen, og like mange som ringvirkningseffekt i tilknyttet næringsliv.
• Ringvirkningene i annet næringsliv vokser fortsatt – til 26,1 milliarder kroner – målt som bidrag til BNP.
• Ringvirkningseffektene har vokst nesten 8 % i gjennomsnitt i 10-årsperioden 2004–2014.
• Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, i 2014 ca. 25 200 årsverk totalt. Dette er en økning på knappe 1 400 årsverk fra året før. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) var på ca. 27,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 4 milliarder kroner fra 2013.
• Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, ca. 28 500 årsverk. Dette er en samlet økning på rundt 2.500 årsverk.  Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra oppdrettsrelatert aktivitet var i 2014 rundet 40,6 milliarder kroner. En markert økning fra året før, som skyldes fortsatt økning i markedsprisene for laks og ørret.
• Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen akvakultur:
  o Akvakultur 2,663 millioner kroner per årsverk
  o Fiske og fangst 1,082 millioner kroner per årsverk
  o Fiskeforedling 1,103 millioner kroner per årsverk
  o Gjennomsnitt Fastlands-Norge 0,93 millioner kroner per årsverk 
Resultatene synliggjør fiskeri- og havbruksnæringens betydning på en god måte.
 
Resultatene kan nyttiggjøres av næringsaktører i deres eget arbeid med å formidle hva deres virksomhet betyr.

Næringens organisasjoner kan bruke resultatene i deres arbeid med å bedre rammevilkår for aktørene i sjømatnæringen.
 
Også forvaltningsapparatet i sjømatnæringen etterspør resultatene fra verdiskapingsanalysene i sjømatnæringen.
SINTEF har siden 2004 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Analysene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Teknologi og samfunn.
 
Oppdragsgivere har vært Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD, som fra 2014 er blitt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
Å gjennomføre en nasjonal verdiskapingsanalyse for sjømatnæringen for året 2014.
 
Analysen vil omfatte den havbruksbaserte og den fiskeribaserte verdikjeden hver for seg og samlet, og skal dokumentere virksomhetsomfang og virkningene i bred forstand når det gjelder økonomiske effekter, primært målt i verdiskaping (bidrag til BNP), sysselsetting og produksjonsverdi.
Analysene skal gi et objektivt grunnlag for å si noe om sjømatnæringens økonomiske og samfunnsmessige betydning på nasjonalt nivå.
 
Gjennomført over tid og med fast metodikk vil tallene gi godt grunnlag for økt forståelse for næringens utvikling og betydning, til nytte for både næringsaktører og ikke minst næringens organisasjoner.
SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og SINTEF Teknologi og samfunn gjennomfører verdiskapingsanalysen i henhold til avtalt prosjektbeskrivelse og etablert metodikk. 
 
Arbeidet startes umiddelbart ved mottak av bearbeidet datagrunnlag fra Statistisk sentralbyrå (SSB), forventet uke 7-2016. Det vil vurderes underveis, i samarbeid med FHF, om delresultater skal presenteres før endelig sluttrapport foreligger.
Foreløpige resultater kan formidles på Sjømat Norge sin årskonferanse i Bergen i april 2016. Når prosjektet avsluttes skal resultatene formidles bredt ut til sjømatnæringen gjennom nyhetssaker, presentasjoner på møter og konferanser samt via faglig rapport.

I tillegg til faglig rapport lages en åpen foredragsversjon, eller presentasjon som kan lastes ned via FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up