Til innholdet

Prosjektnummer

901209

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901209
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2016
Sluttdato: 31.08.2016

Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet.

Analysene i prosjektets sluttrapport får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg til virkningene i øvrig næringsliv. I rapporten måles aktiviteten i verdiskaping (bidrag til BNP), antall sysselsatte (årsverk) og produksjonsverdi. Rapporten beskriver også koblingen mellom den fiskeribaserte og den havbruksbaserte verdikjeden via leveranser av råstoff til produksjon av fiskefôr.

Fiskeriene i Norge er en viktig eksportnæring med lange tradisjoner. Den fiskeribaserte verdikjeden består av fiske- og fangstleddet, foredlingsleddet og grossist-/eksportleddet, samt alle leverandører som leverer varer og tjenester inn til næringen. Fiskeflåten er utgangspunkt for all produksjon og aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet.

Med bakover i verdikjeden menes leverandører av varer og tjenester til fiskeflåten. Verdikjeden omfatter mottak, foredling, salg og eksport, og deres leverandører. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg til virkningene i øvrig næringsliv. I rapporten måles aktiviteten i verdiskaping, bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP), antall sysselsatte (årsverk) og produksjonsverdi. 

SINTEFs beregninger viser at for hver krone i produksjonsverdi fra fiskeriene skapes det en produksjonsverdi i resten av verdikjeden og i annet næringsliv for kr. 3,50. Av dette er ca. kr. 2,30 virkninger framover og kr. 1,20 virkninger bakover i verdikjeden. For hvert årsverk knyttet til fiske og fangst genereres det 0,8 årsverk framover og 0,9 årsverk bakover i verdikjeden. Den samlede betydningen og ringvirkningene av fiske- og fangstleddet er vist i Oppsummering av fiske- og fangstleddets betydning og ringvirkninger.

Verdikjede fiskeri er knyttet til verdikjede havbruk gjennom leveranser av råvarer til produksjon av fiskemel og -olje, som er ingredienser i fôret til oppdrettsfisken. I 2015 leverte norske fabrikker ca. 105 000 tonn fiskemel til fôrproduksjon og det ble omsatt ca. 1,7 mill. tonn fiskefôr til norske havbruksselskap.

Prosjektet har levert en analyse av verdiskapingen i flåteleddet i sjømatnæringen som lenge har vært etterspurt fra næringen og dens organisasjoner. Resultatene foreligger og synliggjør på en god og oversiktlig måte hva fiskeriene bidrar med av verdiskaping, sysselsetting og produksjonsverdi.
 
Resultatene kan nyttiggjøres av næringsaktører i fiskeflåten i deres eget arbeid med å formidle hva deres virksomhet betyr. Næringens organisasjoner kan bruke resultatene i deres arbeid med å bedre rammevilkår for aktørene på flåtesiden. Til slutt kan nevnes at også forvaltningsapparatet i sjømatnæringen etterspør resultatene fra verdiskapingsanalysene i norske fiskerier. 
Det er et behov for å synliggjøre fiskeflåtens bidrag til verdiskapingen i sjømatnæringen, noe som er påpekt av Norges Fiskarlag.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har sammen med SINTEF Teknologi og samfunn en strategisk satsing på dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger i sjømatnæringen.
• Å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen (målt i bidrag til BNP og sysselsetting) som skapes i den norske fiskerinæringen basert på fisken som landes av selve fangstleddet.
• Å belyse fiskeflåtens bidrag til BNP og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet (ringvirkninger).
• Å synliggjøre betydningen av fangstleddet i verdikjeden for havbruk.

Nytteverdien vil blant annet være:
• Få konkrete tall som beskriver fiskeflåtens bidrag til verdiskaping.
• Øke forståelsen for fiskeflåtens bidrag til verdiskapingen i det norske samfunnet og fiskeflåtens sentrale rolle i verdiskapingen i verdikjede fiskeri og verdikjede havbruk.
• Begreper som brukes til å beskrive samfunnsøkonomisk nytte vil bli forklart og klargjort på en pedagogisk måte.

Arbeidet er delt opp i tre hoveddeler:
1. Klargjøring av sentrale begreper.
2. Overordnet beskrivelse av fiskerinæringen og fangstleddet, med vekt på verdiskaping.
3. Kvantitativ analyse av verdiskaping og ringvirkninger som skapes av fangstleddet, hovedvekten av arbeidet vil bli lagt på denne delen.

Analysen av verdiskaping og ringvirkninger vil være basert på en Excel®-basert kryssløpsmodell og kvantitativ analyse av økonomiske nøkkeltall.
 
Arbeidet vil bli utført av medarbeidere i SINTEF Fiskeri og havbruk AS og SINTEF Teknologi og samfunn. Disse medarbeiderne har arbeidet sammen i en rekke prosjekter som belyser verdiskaping og ringvirkninger i sjømatnæringen.
En faglig rapport med oppsummering av resultater vil bli utarbeidet.

Det vil bli laget en PowerPoint®-presentasjon med hovedpunkter fra rapporten.

Resultatene fra rapporten vil bli presentert for Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag i et møte i Trondheim.
keyboard_arrow_up