Til innholdet

Prosjektnummer

901162

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901162
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2015
Sluttdato: 30.11.2016

Lukket ventemerd ved lakseslakterier

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Resultater fra undersøkelsen angir grenseverdier i lukket ventemerd for fisketetthet, oppholdstid og velferdsrelaterte parametere.

Rapporten kan benyttes av lakseslakterier som planlegger å bygge nye lukkede ventemerder. Ved sammenligning av sjøbasert og landbasert ventemerd ble vannkvalitet, stressparameter og fiskevelferd i selve ventemerdene vurdert som gode. Forskjeller ble påvist som følge av måten fisken ble flyttet fra ventemerden til avlivningsenheten. I det sjøbasert konseptet ble fisken trengt og pumpet fra ventemerden, noe som stresset fisken og gav pre-rigor-tid på 3–5 timer. I det landbaserte konseptet ble fisken flyttet ved gravitasjon, noe som gav en ustresset fisk på slaktetidspunktet og en pre-rigor-tid på over 16 timer.

Noen momenter for at lukket løsning skal fungere:
• kontroll med vannkvalitet, spesielt med hensyn på oksygen, CO₂ og pH
• lukket anlegg må ikke nødvendigvis være på land, det kan også flyte som en plattform knyttet til pumpesystem, der bedøvelse og avliving gjøres før fisken pumpes inn på prosesslinjen
• selv om bruk av lukket ventemerd ikke er et krav i dag, ser man for seg at det vil komme slike krav innen 3–5 år, noe som tilsier at det er viktig å starte FoU nå
• grunnlag for fastsettelse av grenser for fisketetthet i lukket ventemerd er viktig. For å få en rasjonell handtering i lukket anlegg er en avhengig av større tettet
Prosjektet bringer frem basiskunnskap som kan være nyttig for bedrifter som vurderer nytt slakteri eller endring av ventemerd. Lukking av ventemerd er ikke et krav, men det er vist i prosjektet at det er teknisk gjennomførbart og kan bidra positivt til fiskevelferd og kvalitet. FHF følger oppfordringen om å sette inn ressurser rettet mot flytting av fisk på en mer skånsom måte.
I anbefalingen etter prosjektet “Optimalisering av slakteprosessen for laksefisk: Ny teknologi for trenging i ventemerd, bløgging og kjøling (TekSlakt)” (FHF-901007) ble det konkludert med at lukket ventemerd er etterspurt av industrien for å oppnå bedre kontroll med trengeprosessen, samt å redusere risikoen for overføring av patogene organismer mellom fisk, samt påslag av lus.

Videre arbeid bør involvere evaluering av forskjellige konsepter for lukket ventemerd, både i sjø og på land. I lukkede systemer vil det være spesielt viktig å se på vannkvalitet og fiskevelferd. Levendekjøling er også aktuelt å vurdere. I prosjektet ble det arrangert et arbeidsmøte (workshop) med tema lukket ventemerd og dette endte i et notat som kan legges til grunn for videre arbeid. 
I sammenheng med lukket ventemerd er det også viktig å se på flytting av fisk og evaluere om det er mulig å unngå pumping (adferdsbasert trenging inn til avliving) eller komme med nye konsepter for pumping som for eksempel utnytter gravitasjon. I evalueringen bør en se på mulighetene for å flytte bedøving av fisken til merd- eller tankkanten og ved eller i pumpeinntaket. 

Utfordringer er vesentlig knyttet til transport fra ventemerd til slakt, noe som forkorter tiden til rigor inntreffer. FHF ønsker å se nærmere på løsninger som gjør denne operasjon mer skånsom og kontrollerbar.
• Å utrede løsninger for lukket ventemerd ved lakseslakterier som på vitenskapelig grunnlag angir grenseverdier som er avgjørende for fiskevelferd og kvalitet. 
• Å fremskaffe kunnskap om hvilke flaskehalser som er begrensende, knyttet til:
o tetthet
o vannkvalitet
o gjennomstrømming
o pumpebehov
o rensing av utløpsvann
o økonomiberegning
o løsninger for flytting av fisk
Resultatene fra prosjektet forventes å gi grunnlag for definerte styringsparametere og nye teknologikonsept for trenging av laks, som skal gi mindre stressing/utmatting av fisken og dermed lengere pre-rigor tid. Tilsvarende vil kunnskapen om flytting av fisk og objektive belastningsparametre ved flytting gi slakteriene og pumpeleverandører verdifulle innspill for å kunne designe optimale pumper. Dette er nyttig kunnskap både for slakteriene i den daglige driften og for utstyrsprodusenter som utvikler ny teknologi. 

For at slakteriene skal ha god nytte av resultatene er det viktig at resultatene presenteres og implementeres hos utstyrsprodusentene. Det er derfor planlagt arbeidsmøter med leverandører hvor resultater presenteres og mulig implementering blir diskutert.

For slakteriene betyr lengere pre-rigor tid en mulighet til å få en høyere kvalitet på salgsproduktet. Samtidig vil dette gi mulighet for å kunne slakteriene å dokumentere at dyrevelferden er ivaretatt.
Prosjektet er en oppfølging basert på resultater fra FHF prosjektet “Optimalisering av slakteprosessen for laksefisk: Ny teknologi for trenging i ventemerd, bløgging og kjøling (TekSlakt)” (FHF-901007). Man ønsker å komme videre slik at man kan gi innspill til næringen i forbindelse med planlegging av nye slakterier og ombygging av gamle.

Prosjektet er organisert i følgende delprosjekter og underaktiviteter:

1) Fiskevelferd og kvalitet i lukket ventemerd
Delmål
Å beskrive måleparametere og grenseverdier for velferdsrelaterte forhold i lukket ventemerd.

Aktivitetsbeskrivelse
Fra litteratur og driftserfaringer har man mye kunnskap om hvordan en ordinær produksjonsmerd skal driftes. I en lukket ventemerd vil situasjonen være litt annerledes. Fisken mates ikke, og kan være stresset etter transport og flytting fra brønnbåt. Aktiviteten har til hensikt å bidra til grunnlag for en fremtidig forskrift for lukkede ventemerdsystemer, og består primært av en litteraturstudie for kartlegging av tidligere utført arbeid med tanke på stress, velferdsrelaterte faktorer, vannkvalitet og driftserfaringer med fokus på lukkede systemer, herunder ventemerd.

Leveranser
• Statusnotat med sammenfatning av driftserfaringer og teknologistatus for lukket ventemerd.
• Rapport med anbefaling av grenseverdier i lukket ventemerd for fisketetthet, oppholdstid og velferdsrelaterte parametere, herunder vannkvalitet og miljøforhold, og hvordan disse bør måles instrumentelt.
• Arbeidsmøte for å dele resultater og få innspill til en fremtidig forskrift for lukkede ventemerdsystemer.

2) Konseptevaluering 
Delmål
Å beskrive og sammenligne ulike konsept for lukkede ventemerder.

Aktivitetsbeskrivelse
I tidligere prosjekt ble det gjennomført arbeidsmøter med næringsaktører for å vurdere ulike konsepter for ventemerd. Dette arbeidet vil bygge videre på resultatene derfra med særskilt fokus på lukkede løsninger. Det vil bli arrangert en åpen workshop for å diskutere hvilke løsninger, både landbasert og sjøbasert, som er mest hensiktsmessige å jobbe videre med.

En utredning av konsekvenser ved landbasert anlegg sammenlignet med flytende løsning vil bli gjennomført. Dimensjonene på landbasert ventemerd må være stor nok til å forsyne de største slakteriene som er i drift og i tillegg ha potensial til ytterligere vekst. Erfaringene med bruk av slaktebåt vil bli sammenlignet med flytende ventemerd og landbasert ventemerd.
 
To ulike konsepter for lukket ventemerd er under utvikling, der det ene baserer seg på at ventemerden er omsluttet av en duk for å hindre utveksling av uønskede organismer (bakterier og lus) mellom slaktefisken i merden og omgivelsene. Det andre er et landbasert anlegg hvor fisken i tillegg kan kjøles ned før slakting.

Basert på at konseptene er svært ulike er det av interesse for oppdrettsnæringen å sammenlikne de to systemene under mest mulig like betingelser.

Følgende aktiviteter vil bli gjennomført:
• Det vil bli gjennomført en evaluering av de to konseptene under mest mulig like forhold. Evalueringen vil bestå av måling av stressparametere og vannkvalitet.
• De to konseptene presenteres og diskuteres på et FHF-møte/arbeidsmøte (workshop) for laksenæringen.

Leveranser
• Statusrapport om erfaringer med lukkede ventemerder og forslag til nye konsept.

3) Flytting av fisk
Delmål
• Å måle belastningen fisken utsettes for gjennom ulike overføringssystemer.
• Å eksemplifisere automatisk beregning av tilstand for laks under trenging i ventemerd.

Aktivitetsbeskrivelse
Ved bruk av lukkete ventemerdsystemer må fisken overføres fra brønnbåt til ventemerd og fra ventemerd til slakteenhet. Denne overføringen kan være stressende for fisken og kan ha betydning for fiskens restitusjonstid i ventemerd og for kvalitet. Det skal fremskaffes ny kunnskap og ny metodikk relatert til evaluering av fiskens velferd under overføring og trenging. Følgende metoder skal benyttes:

1. Måling av krefter som påføres fisken gjennom pumpe- / overføringssystem som trykklossing fra brønnbåt og trykk/vakuumpumping fra ventemerd til slakteri. En egnet sensorløsning med loggefunksjon skal utvikles basert på kommersielt tilgjengelige lavkostsensorer basert på Arduino eller tilsvarende plattform. Sensorene skal kapsles inn i en oppdriftsnøytral, vanntett beholder og kraftmålinger utføres i ulike pumpesystemer som for eksempel trykk-vakuumpumper og trykklaste/losse systemer. Også andre kan være kan være aktuelle som f.eks WHOOSHH, et underselskap til OptimarStette. De har i flere år jobbet med å flytte fisk skånsomt vha ny teknologi. Fisken sendes enkeltvis gjennom en myk fleksibel slange som omslutter fisken. På utløpssiden genereres et vakuum som suger fisken raskt gjennom systemet (som “rørpost”). Drivkraften er trykkdifferensialer som oppstår via kontaktflaten mellom slange og fisk. Pumpingen er svært skånsom og fisken passerer ingen bevegelige eller harde flater på veien. De ulike pumpesystemene vil testes under forskjellige driftsforhold for å målsette hva som gir minst fysisk belastning på fisken med dagens utstyr og metodikk. Dette kunnskapsgrunnlaget skal benyttes til å gi anbefalinger for hvordan dagens overføringsutstyr bør opereres og samtidig utgjøre en referanse for utformingen av fremtidige overføringsteknologier.

2. Det er behov for metoder for objektiv evaluering av fiskens tilstand under trenging med tanke på å ivareta fiskens velferd og for å dokumentere hvordan fisken har blitt behandlet. Som et ledd i arbeidet med å bedre fiskevelferden under slakt har Mattilsynet gitt ut “Veiledning om krav til god fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr”. Denne veilederen definerer 5 nivåer for vurdering av fiskens velferd basert på parametere som kan måles og observeres. Som eksempel nevnes temperatur, oksygennivå og synlige hvitsider i overflaten.

Med bakgrunn i erfaringen og måleoppsett benyttet i prosjektet TekSlakt skal oksygen og temperatur måles under trenging av fisk i ventemerd. I tillegg skal det benyttes en egnet kameraløsning med tilhørende videoanalyse for automatisk telling av hvitsider. Målingene skal fusjoneres i en algoritme som beregner velferdsnivået slik det er definert i Mattilsynets veileder. Det tas sikte på å demonstrere dette i sann tid i full skala under en trengeoperasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre som følge av prosjektets rammer eller tilgang til fullskalaoperasjoner, vil prinsippene demonstreres basert på postprosesserte data. Oppdrettere kan benytte en slik løsning til vurdering og styring av trenging og overføring ved eksisterende slakterier og i tillegg inngå som en del av vurdering og dokumentasjon av fremtidig utstyr og metodikk.

Både 1) og 2) utgjør delsystemer som kan fungere i dagens og fremtidens ventemerdsystemer.

Leveranser
Sluttnotat med dokumentasjon av teknologi, metodikk og resultater.

4) Prosjektorganisering
Det vitenskapelige arbeidet vil bli gjennomførte av SINTEF Fiskeri og havbruk AS med Tom Ståle Nordtvedt, som prosjektleder.

Aktiviteter vil være å arrangere styringsgruppemøter med ansvar for kostnader knyttet til dette, rapportere inn til FHF og styringsgruppen og arrangere arbeidsmøter med næringen.

Leveranser vil være styringsgruppemøte referat, årsrapporter, sluttrapporter og presentasjoner.
Resultatene fra prosjektet foreslås spredd så vidt som mulig i tråd med FHFs ønsker, men med respekt for ervervede kommersielle rettigheter og interesser hos partnere. Generiske resultat vil distribueres gjennom presentasjon i FHF-havbruk og i arrangerte møter, samt gjennom arbeidsmøter med aktører knyttet til prosjektet.
keyboard_arrow_up