Til innholdet

Prosjektnummer

901122

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901122
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2015
Sluttdato: 20.01.2017

Pilotprosjekt: Filét i Norge

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet ble avsluttet før nytteverdien av et filétanlegg med beste tilgjengelige teknologi (“state-of-the-art”) for torsk og hyse hos Gryllefjord Seafood AS ble dokumentert. For lite råstoff til kontinuerlig drift på linja fra våren og utover høsten 2016 var årsaken til at det ikke var mulig å fremskaffe relevant produksjonsdata.

Prosjektet har likevel gitt verdifull informasjon og læring knyttet til prosesser ved investering i og installasjon av ny teknologi i en linje for filetering av hvitfisk. I den sammenheng er det to viktige momenter: Det første er å eliminere i størst mulig grad teknologiske flaskehalser som reduserer muligheten for maksimal utnyttelse av kapabiliteten til nytt utstyr slik at investeringene kan forsvare og bedre lønnsomhet kan skapes. Det andre er å sørge for nødvendig opplæring av medarbeidere som får endrede arbeidsrutiner og -metoder som følge av ny teknologi.

På grunn av for lite råstoff til kontinuerlig drift var det ikke mulig å dokumentere nytteverdien av (“state-of-the-art”)-anlegget for filétproduksjon hos Gryllefjord Seafood AS. Behovet for slik dokumentasjon er imidlertid stort, og FHF har derfor besluttet å starte opp et nytt tilsvarende prosjekt tidlig i 2017 hos Norway Seafoods AS på Melbu. Bedriften har en moderne filétlinje for torsk og hyse som kombinerer siste teknologi innenfor filetering, automatisk fjerning av tykkfiskbein og porsjonskutting, og automatisk sortering av filetstykker.
Den norske fiskeindustrien, med unntak av salt- og klippfiskindustrien, har lav inntjening. I forhold til det disponible kvotegrunnlaget, ser det ut til at deler av industrien ikke klarer å generere produkter med et positivt dekningsbidrag (inntekter ÷ variable kostnader). Antall norske filétbedrifter har blitt redusert fra 100 på begynnelsen av 1970-tallet til 10 i 2012. I følge Finstad et al. (2012) skyldes dette bl.a. et svært høyt norsk kostnadsnivå. Det vil derfor være avgjørende å utvikle automatiserte prosesser, hvor ny teknologi sammen med videreutvikling av norsk kompetanse kan gi foredlingsindustrien i Norge komparative fortrinn i forhold til lavkostland.
 
I fiskeindustrien har det skjedd svært lite teknologiutvikling de siste 30 årene i foredlingen av hvitfisk. Spesielt er det behov for automatisering av arbeidsintensive operasjoner som trimming og beinfjerning. Utviklingen av teknologi for automatisert fjerning av tykkfiskbein har kommet lengre for lakseindustrien enn den har for hvitfiskindustrien. Dette er muliggjort gjennom større og mer forutsigbar og stabil råstofftilgang og kvalitet.

Denne problemstillingen er tatt opp i alle relevante handlingsplaner og utredninger de siste årene:
• FHFs handlingsplan for 2015
• Hav21
• NOU - Sjømatindustrien - utredning av sjømatindustriens rammevilkår (NOU 2014:16).

Gryllefjord Seafood AS har installert en ny produksjonslinje for beinfrie filéter og porsjonsstykker av hvitfisk. Linjen består av ny filétmaskin og skinnemaskin fra Curio og en ny trimmelinje samt porsjonskutter med røntgenmaskin for utskjæring av tykkfiskbein fra Valka. Linjen er sommeren 2015 under oppstart og i regi av FHF ble det gjennomført et seminar som demonstrerte linjen for næringen 6. mai 2015.

I samarbeid med FHF, Nofima, SINTEF og utstyrsleverandørene Valka og Curio søkes Innovasjon Norge av Gryllefjord AS og Nergård AS om støtte til et pilotprosjekt – “Next generation filleting in Norway”.

Det er behov for og ønske om å involvere forskerkompetanse i å evaluere linjens produksjonsevne. Derfor er Nofima og SINTEF blitt bedt av FHF om i fellesskap å utarbeide et prosjekt.
Å dokumentere nytteverdien av et filétanlegg med beste tilgjengelige teknologi (“state-of-the-art”) for filetering av torsk og hyse.
 
Filétanlegget kombinerer siste teknologi innenfor filetering, trimming og automatisk fjerning av tykkfiskbein og porsjonskutting. I tillegg til å dokumentere teknisk ytelse skal anleggets nedbetalingstid beregnes. 

Delmål
• Å måle linjens kapasitet (kg/time) under ulike forutsetninger
• Å måle utbytte i forhold til tradisjonell produksjon
• Å måle kvalitet i forhold til tradisjonell produksjon
• Å beregne nedbetalingstid ved ulike forutsetninger

Ulike forutsetninger kan være ulik kvalitet på råstoffet, forskjellig arter og størrelser, samt antall personer som er nødvendig for å betjene linjen.
Prosjektet er nødvendig for å få til en kostnadseffektiv, lønnsom og kvalitetsmessig stabil fiskeprosessering. Dagens manuelle operasjoner med trimming og beinfjerning av filéter er noen av de mest arbeidsintensive i verdikjeden og bidrar til å øke produksjonskostnadene vesentlig. Automatisering vil bety en mulighet for å redusere kostnadene og bedret konkurranseevne for bedriftene i Norge.

Prosjektet vil gi et meget godt beslutningsgrunnlag for eksisterende filétfabrikker med hensyn til investering i nytt utstyr samt at flere aktører vil kunne begynne å filetere fisk i Norge med økt lønnsomhet og verdiskaping i Norge.

Prosjektet vil også kunne bidra til felles industriell erfaring om prosessutstyr og produksjon og slik bidra til at flere aktører unngår å gjøre feilinvesteringer fremover.
Prosjektet deles inn i følgende oppgaver:
• Gjennomgang av prosesslinje for registrering av prosessdata, målepunkt og kriterier for registrering
• Testproduksjon og måling av produksjonsparametre/ nøkkeltall
• Referansemåling (“benchmarking”) mot tradisjonelle linjer i Norge / Island
 
Aktiviteter
Følgende aktiviteter er planlagt:
• Oppstartsmøte og forberedelse til igangsetting av prosjektet i forbindelse med FHFs samling og besøk hos Gryllefjord Seafood 5.–6. mai 2015.
• Utarbeidelse av plan og nødvendig materiell for evaluering av filétlinjen.
• Oppstart av evaluering hos Gryllefjord Seafood og innføring av metodikk i samarbeid med nøkkelpersoner hos bedriften.
• Møter med bedriftens nøkkelpersoner for gjennomgang av registreringen av nøkkeldata og kvalitetssikring av datainnsamlingen.
• Strukturering, bearbeiding og analyse av innsamlede data.
• Møter med styringsgruppen og eventuelle andre fra næringen for diskusjon om og kartlegging av produksjonsdata fra tradisjonelle hvitfiskfiletlinjer i Norge og på Island.
• Utarbeidelse av sluttrapport, faktaark, populærvitenskapelig artikkel og presentasjon for FHFs hvitfisksamling.
Resultatene fra prosjektet blir oppsummert i en faglig sluttrapport. Videre vil det blir utarbeidet et populærvitenskapelig sammendrag for FHFs nettside. Forskerne skal også presentere resultatene på FHFs hvitfisksamling høsten 2015.
keyboard_arrow_up