Til innholdet

Prosjektnummer

901112

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901112
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2015
Sluttdato: 01.09.2017

Batch alligner: Ensretting av fisk i standard 20 kilos kasser

• Det er utviklet en helt ny teknologi som får pelagisk fisk til å ligge i kassens lengderetning.
• Slik ensrettet fisk gir bedre kvalitet på fisken og et finere visuelt produkt. Mindre “bananfisk” forenkler fileteringsprosessen i halvfrosset tilstand fordi behovet for utretting av enkeltfisk reduseres.
• Kartongene får ikke avrundet lokk og man oppnår økt stabilitet av paller med frosset  pelagisk fisk.
• Ensretteren er installert og tatt i bruk ved flere norske pelagiske konsumanlegg. For dem som har implementert teknologien, reduseres bemanningsbehovet med 1 person per linje.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Det er utviklet ny teknologi for ensretting av pelagisk fisk i standard 20 kilos kartonger. Ensretteren får fisken til å ligge i samme retning ved hjelp av en roterende bevegelse. Utviklingsarbeidet har vært positivt og flere selskap i norsk pelagisk næring har installert teknologien i sine anlegg.

Fisken er penere tilrettelagt og med betydelig mindre risiko for at fisk havner utenfor kassen. Det opparbeidet mye billedmateriell for å dokumentere dette. Det er også laget egen promoteringsfilm som viser hvordan ensretteren er bygd opp og hvordan den virker. På testene ble det plukket av lag for lag for å se hvordan fisken lå lengre ned i kassen. Fisken lå bedre lenger ned i kassen enn øverst.

At flere anlegg har fått installert ensretteren i sine anlegg er dokumentasjon på at teknologien fungerer og at målsettingen i prosjektet nådd. Se også lenke til film.

Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater
Film som viser ensretteren finnes på YouTube her.
Prosjektet vurderes som svært vellykket. Ensretteren er blitt utviklet i samarbeid mellom teknologibedrift, næringsbedrift, Innovasjon Norge og FHF. Man har utviklet helt ny teknologi for å få pelagisk fisk til å ligge i emballasjens lengderetning. Dette har redusert innslag av bananfisk som er en utfordring for produksjon av spesielt makrell og hestemakrell. Teknologien har vært testet i stor skala over tid. Resultatene viste seg så positive at den er installert ved flere norske anlegg for pelagisk konsumindustri.
First Process AS har opparbeidet seg lang erfaring og ledende kompetanse på logistikkleveranser til tradisjonell pelagisk industri, og i de senere år, også til håndtering av laks og ørret.

Våren 2014 har First Process lagt en ny strategi for de neste 5 år. Det skal satses enda sterkere på FoU-aktiviteter og man er i gang med å ansette FoU-personell samt anskaffet eget bygg og verksted for bygging av avanserte maskiner. Bygget er lokalisert på Sjøholt og man har videre tatt over et driftsselskap som blir søster til First Process. Dette gir synergier i utveksling av personell for FoU i fabrikasjons- og testaktivitetene.
 
First Process har tidligere utviklet “bretta” som er en automatisk maskin for bretting av plastark brukt i pelagisk konsumindustri. Maskinen har enda ikke fått innpass i markedet da “utgangspunktet” ved at fisken ligger i og ikke delvis på topp av og utenfor kassekanter enda ikke er godt nok, på tross av at den ledende leverandøren av veie- og batchteknologi har prøvd å løse dette i mer enn 2 år. Parallelt med at man har utviklet “bretta”, har det blitt økt oppmerksomhet på presentasjon av produkter i næringen. Det etterspørres at fiskens lengde orienteres i kassene slik at man unngår trykkskader ved frysing og opptining bl.a. såkalte “bananfisker”.

First Process ser da muligheten til å både løse tilrettelegging av fisk innenfor kassens ytterkanter, og lengdeorientering. Dette vil bli et produkt i seg selv, men vil også gjøre brukt av “bretta” mulig og ytterligere besparelser på personelltimer på anleggene.
 
I mangel på bidrag fra eksisterende batch-leverandører har man knyttet til seg en spesialist som var sentral i utviklingen av denne typen teknologi på 1990- og tidlig 2000-tallet. Videre vil man gjennom Brødrene Sperre AS få en kompetent sparringpartner på kunde- og prosess-siden.

Dersom man lykkes med prosjektet kan man ta teknologien direkte i bruk i den planlagte oppgraderingen av anlegget hos Brødrene Sperre. Prosjektet vil også bidra til betydelig bedre rammebetingelser for den offentlige satsingen på tining og filetering av makrell utenom hovedsesongene.

Prosjektet vil være en del av en samlet FHF-satsning på området, jf. prosjektene “Ensretting av pelagisk fisk til innfrysing” (FHF-901111) og “Handlingsplan for “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell”” (FHF-901104).
 
Prosjektutvidelse 2016: Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater
Styringsgruppen ønsket å vise hvordan et effektivt og godt utviklingsprosjekt gjennomføres i samarbeid mellom leverandørindustrien og næringen støttet av FHF og Innovasjon Norge. Dette er aktuelt for alle nåværende og fremtidige FOU-aktiviteter rettet mot å modernisere og effektivisere næringen. For First Process er FoU en av grunnpilarene i bedriftens stategi og forretningsmål.
Å ensrette fisk for å bedre utseende og kvalitet på innfryst pelagisk fisk. En ønsker å bli kvitt problemet med bøyd fisk som er lite tiltalende og skaper vanskeligheter ved senere filetering. Viktige elementer, i prioritert rekkefølge:
• Foreta ensretting av fisk for å møte markedets krav.
• Fjerne “bananfisk” som er vanskelig å bearbeide senere.
• Få bedre fylling av kassene (og kanskje lavere emballasje).
• Fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i produksjonen.
• Installere automatisk plastbretter på de pelagiske pakkelinjene ved ensretting/kontroll (denne maskinen er allerede utviklet av FP).

Delmål 
• Å avklare designkriterier og rammebetingelser.
• Å utrede mulige konsept.
• Å foreta bygging av prototype og småskalatest.
• Å konkludere rundt mulige konsept.
• Valg av lengdeorienterings-teknologi og storskala test.
• Å foreta fullskala test med samtidig prosessering av minimum 4 størrelsessorteringer av fisk.
• Å avklare videre vei når det gjelder vektteknologi.
 
Delmål for prosjektutvidelse 2016: Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater
Å vise prosessene inkludert samarbeid mellom leverandør og næring samt det viktige samspillet opp mot interesseorganisasjonene og Innovasjon Norge.
En måloppnåelse vil bety økt markedsandel for ensrettet fisk grunnet et mer delikat utseende. Ved å skape et mer interessant produkt vil dette komme de pelagiske anleggene til gode.

Måloppnåelse vil også gi mulighet for å benytte rimeligere emballasje ved bruk av lavere kasser. Tilbakebetalingstid er forventet å være tilsvarende de løsningene som benyttes i dag. Men på grunn av færre operatører vil lønnskostnadene bli redusert. Ressursbruk i prosjektet blir små i forhold til det volumet denne næringen prosesserer. Dette vil være et steg videre mot helautomatiske anlegg.

Ressursbruken i prosjektet kan forsvares da en videre automatisering vil:
• redusere antall ansatte og derved økt lønnsomhet
• gi mindre slitasjeskader på ansatte ved gjentatte operasjoner
• gi reduserte emballasjekostnader ved en mulig redusert kartongstørrelse
• kortere innfrysningstid
• bedre flyt. Det gir økt kapasitet. Med ensrettet fisk blir det lettere å brette plast og antall personer per linje kan reduseres. Bedre flyt kan også øke kapasiteten og derved øke lønnsomheten.

En kan fremme HMS i bedriften ved:
• færre operatører involvert i produksjonen
• mindre slitasjeskader på operatører
• mer stabil stabling på paller og redusert fare for ras og skader

Resultatene kan bidra til økt miljøeffekt ved:
• mindre emballasjebruk
• kortere innfrysing
• økt kapasitet på fryselager og frakt (gjennom lavere emballasje)

Resultatet skal fremme produktkvaliteten ved:
• en mer skånsom behandling av hel fisk
• at ensrettet fisk i kasse hindrer bøyd /skadet fisk
• bedre tildekking av fisken av plast før innfrysing
• ensrettet fisk har mer verdi, bedre utseende og er lettere å arbeide med etter tining
• mindre utkast av skadet fisk etter tining
• økt utbytte ved filetering etter tining som er et stort satsingsområde for norsk næring i årene som kommer

Produksjonskapasiteten endres ved:
• flere tonn gjennom fabrikken med færre operatører. Man trenger ikke å bruke tid på retting av fisk før bretting av plast
• jevnere drift på linjene ved økt bruk av automatisert/maskinelt utstyr.

Bedriftene vil få ny etterspurt teknologi som kan integreres på eksisterende anlegg, samt få et konkurransefortrinn på nye prosjekt/marked verden over.

Man kan få økt bearbeiding av makrell ved å tine opp og filetere utenom sesongen.

First Process sin Batch Alligner skal tilfredsstille markedets ønske om lengdeorientering av råstoff med størst verdi, og videre som en sammenfallende bieffekt muliggjøre bruk av “bretta” som gjør at man kan kjøre pakkelinjene ubetjent.
 
Prosjektutvidelse 2016: Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater
Nytteverdien anses som stor mot hovedprosjektet. I tillegg vil den tilrettelegge for hvordan slik formidling av prosjektresultater kan videreføres i andre fremtidige prosjekter.
Prosjektet skal utvikle og bygge ulike innretninger for å teste hvordan fisken reagerer på de ulike høyder og dropp som skjer under prosesseringen. Man vil da søke å løse hver deloppgave enklest mulig og få testet disse med fisk i ulike anretninger som anses som nødvendige. I den grad man kan få testet innretningen på eksisterende veieenheter, søkes det å få gjort dette på eget verksted om mulig. Anretningene som bygges blir naturlig ikke egnet som et endelig produkt hverken med hensyn til krav til hygiene, kapasitet eller totalløsning.

Ulike fiskearter, ulik grad av ferskhet temperatur og størrelser, kombinert med naturlig statistiske variasjoner innad i gruppene, gjør dette utfordrende. Man skal ta kontroll på hver fisk for en rekke fiskearter i små batcher i et raskt tempo, og få fisken tilnærmet lik fullstendig lengdeorientert i emballasjens lengderetning, og samtidig oppnå at all fisk til enhver tid er innenfor kassens ytterkanter.
 
Prosjekter har følgende faser:
Fase 1: Kravspesifikasjoner, designkriterier, konseptutvikling, detaljprosjektering og 3D-tegninger.
 
Fase 2: Bygging av prototype og småskalatest.
 
Fase 3: Testing i stor skala, feilretting, implementering og overdragelse av prototype/realisering av næringsnytte.
 
Patentering
First Process AS vil, avhengig av resultatene underveis i prosjektet, søke å patentere innretningen som utvikles for ensretting av fisk.
 
Forskning en naturlig del av prosjektet
Dette skjer gjennom:
a) direkte forskning i “ensrettingsprosjektet”
b) indirekte forskning som direkte følge av vellykkede resultater fra ensrettingsprosjektet. Forskning som utløses av gode resultater
 
Avslutning av prosjekt
Gjennomgang av erfaringer, valg av konsept og planlegging av implementering.
 
Totalvurdering av situasjonen
Overdragelse av prototype/realisering av næringsnytte. Det vil underveis og senest under avsluttingen av tilretteleggingsprosjektet avklares om man må se videre på ny innveiingsteknologi.

Implementering
Et fungerende og konkurransedyktig konsept er etterspurt i bransjen og hos brukerbedriften som i løpet av 2016 har en uttalt strategi om å  modernisere hele mottaket sitt. Prosjektet er forankret hos ledelse, eiere og nøkkelpersoner for driften både hos utstyrsleverandør og brukerbedrift.
 
For First Process er dette prosjektet en naturlig forlengelse av de FoU-aktivitetene som har vært gjort de siste årene og vil også styrke disse.
 
Prosjektutvidelse 2016: Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater
Hovedpunkter for gjennomføring er:
1. utvelgelse av leverandør
2. idé og planlegging
3. utarbeide manus
4. gjennomføre opptak
5. klippe og redigere
6. offentliggjøre og publisere
Resultatene vil formidles gjennom regulære rapporter til FHF og Innovasjon Norge, og man ser i tillegg for seg en arrangert introduksjon av konseptet etter at det er implementert og i kommersiell bruk.
 
Samkjøres med fremdriften mellom de involverte partene i hovedprosjektet.
keyboard_arrow_up