Til innholdet

Prosjektnummer

901111

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901111
Status: Avsluttet
Startdato: 30.04.2015
Sluttdato: 12.12.2018

Ensretting av pelagisk fisk til innfrysing

​Utviklet teknologi for ensretting av pelagisk fisk til innfrysing, noe som bedrer kvaliteten og lønnsomheten i sektoren
• Ensretteren er designet for å kunne plasseres inn på typer linjer, både Speedbatch, Pols og dyptrekkerlinje. Selve ensrettingsenheten vil være den samme uavhengig av hvilken type linje det kjøres på. Ensretteren påvirker ikke kapasiteten på de ulike typer pakkelinjer.
• Det er rapportert fra næringsbedriften kasser pakket med ensrettet fisk, buler mindre og gir rettere pallestabler. Dette er positivt for håndteringen under transport og lagring – og også under innfrysning – da man får mer forutsigbare luftspalter mellom hyllene.
• Prosjektet har ledet til et nytt produkt tilgjengelig for hele næringen. Det er bevist at andelen fisk som kan gå direkte til JapanCut-foredling er økt betraktelig. 
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I​ dette prosjektet var målet å komme opp med en metode fungerende for å rette ut fisk i 20 kilos kasser brukt for pelagisk fisk, og utvikle og sette i drift en maskin med dette i utførsel. Det er utforsket mange ideer, bygget flere konsepter, videreutviklet disse, og definert en standard for retthet. Prosjektet har etter flere runder med konseptutvikling og testing kommet frem til et ledende konsept, som er utviklet til en ferdig prototyp. Med denne har prosjektet oppnådd en forbedring av andel rett fisk fra 66 % til 84 %, altså en forbedring på 27 %. Andelen bananfisk er redusert med nesten 2/3, fra 13 % til 5 %.​
​Ensretting av pelagisk fisk er viktig for kvaliteten som fisken får etter opptining før filetering. Bananfisk må rettes ut før filetering noe som lett reduserer filetkvaliteten. Ensretteren minsker andelen bananfisk fra tint makrell til fileteringsanvendelse. Kartongene med frosset pelagisk fisk, får en finere fasong ved bruk av ensretter. Det øker stabiliteten av paller med fryst pelagisk fisk. Spesielt har det gitt stor uttelling for frosset hestemakrell. I tillegg kreves mindre personell før lokkpålegging. Dette er positivt for næringsbedriften.

​FHF vurderer resultat og næringsnytte til å være betydelig. 
Under industriell pakking av pelagisk fisk, slippes i dag fisken fra en beholder ned i en kasse. Fiskens retning er tilfeldig og mange fisker blir liggende med stor krumning. De siste årene har gamle vekter fra Optimar blitt byttet ut med Speedbatcher, som er raskere og mer nøyaktig, men som samtidig gir flere krumme fisker i kassen.

Når fisken tines vil den ikke rette seg, men beholder den krumme fasongen. Den er dermed vanskelig å bearbeide den videre, både manuellt og maskinelt, og vil for de verste tilfeller medføre vraking.

OptimarStette og Pelagia har ikke tidligere hatt noen prosjekt som angår denne problematikken. Bedriftene er samstemt i at et næringsrettet FoU-prosjekt vil være et godt utgangspunkt for å få løst problemet. Det forventes at bedre ensretting vil medføre bedre pris, og på den måten styrke bærekraft, lønnsomhet og vekst i næringen – i tråd med FHFs overordnede strategi.
• Å få fisken til å ligge ensrettet uten krumning i kassen før den fryses inn.
• Å avdekke og legge til grunn om det er hensiktsmessig å ensrette fisken i forhold til kassens lengderetning og eventuelt hvordan man ellers kan få en tilfredsstillende ensretting mellom individene.
 
Delmål
• Å få ensretting av fisken til å skje automatisk.
• Å få systemet montert inn i eksisterende pakkelinjer.
• Å opprettholde en topp kapasitet på inntil 12 kasser per minutt.
• Å tilpasse materialvalg og design på den nye teknologien til krav til kommersiell drift i stor skala.
1. Økt utbytte på filet av frossen fisk
a. At fisken er mest mulig rett, minst mulig “banan” er viktig for optimalisering av utbyttet.

2. Ingen påvirkning på produksjonskapasitet
a. Automatisk prosess som gir økte inntekter uten bruk av mer personell i den daglige driften.
b. Fordi systemet er tenkt implementert på eksisterende produksjonslinjer er det en forutsetning at det håndterer eksisterende produksjonsflyt uten å redusere kapasiteten.

3. Redusert andel B-kvalitet filet av frossen makrell til Japancut og Eurocut
a. Man vet i dagens produksjon av Asiacut makrellfilet, at det kan være opp til 10 % B-kvalitet. Dette kan skyldes feil tining, men også “bananfisk”.
b. Redusert andel B-kvalitet gir tilsvarende økte inntekter.

4. Bedre kvaliteten generelt da en lengdeorientert fisk presenteres bedre i markedet
a. Rundpakking av sild og makrell vil endre seg fra 20 kilos​ kartonger til mindre forpakninger som går direkte til supermarked. Det er viktig at fisken da blir presentert best mulig.
b. Nye markedsmuligheter.
c. Synergieffekter: Bedret kvalitet blir lagt merke til i markedet.

5. Unngå oppbuling av lokket ved pakking stor fisk, med mer forutsigbare forpakninger
a. Ved stor fisk buler kassene opp og medfører dårlig stuing på palle, brekkasje gjennom produksjonslinjene og under lagring/transport. Videre kan dette også gå utover innfrysingshastighet i frysereoler som følge av redusert luftvolum gjennom / over varene.

6. I en bransje hvor over 1 million tonn pelagisk fisk landes årlig i Norge skal det bare en liten kiloprisøkning på en liten andel til før ressursbruken til teknologiutvikling kan forsvares
Hvis 5 % av fisken hos en stor produsent øker med 50 øre/kg (eller 5–10 %) i verdi, uten at produksjonskostnader øker, kan det utgjøre millioner i økt årlig inntjening.
Prosjektet har følgende faser:
 
Fase 1
Oppstart
Prosjektdeltakere møtes for samkjøring, rollefordeling og for å skape en felles plattform for videre kommunikasjon (infrastruktur i prosjektgruppen). Fremdriftsplan skisseres. OptimarStette utarbeider videre en enkel prosjektplan som inneholder bakgrunnsinformasjon, målsetting og en overordnet tidsplan for prosjektet. Denne presenteres for prosjektdeltakere med mulighet for tilføyinger og tilpasninger, sett fra hver enkeltes ståsted.

Faktainnhenting
Hvor stor andel av fiskene er i dag krumme? Det innhentes data for å finne ut hvor mange fisker som er krumme når produktet tines. Det må etableres grupper for krumningsgrad og telles hvor mange som hører til i hver gruppe. Pelagia vil bidra med innhenting av data og OptimarStette systematiserer disse.

Utrede og utarbeide kravspesifikasjon
OptimarStette og brukerbedrift skal avklare hvilke krav som må omtales, og lager en kravspesifikasjon basert på dette: Hvor stor krumning aksepterer markedet uten at det reduserer kvalitet og pris på produktet? Hvor stor andel av fiskene er det aksept for innen for hver krumningsgruppe? Hvilke krav er det til pakkevolum per kilo emballert produkt – og hva kan aksepteres som maksimale pakkvolum for ensrettet fisk, sett i sammenheng med dagens standarder for innpakning? Finnes det ytterligere krav til fiskens liggeretning utover behovet for fiskens individuelle ensretting? Kravspesifikasjonen må godkjennes av alle parter i prosjektet.

Teknisk studie
OptimarStette skaper seg et overblikk over eksisterende løsninger innomhus og utomhus. Det foretas en teknisk gjennomgang av disse, og relevante funn, som kan gi verdi til prosjektet. Dette dokumenteres og presenteres for styringsgruppen. Pelagia skaffer til veie informasjon om det de kjenner til av eksisterende beslektede løsninger ute blant produksjonsbedrifter.

Spesifisering av designkriterier
Løsningen skal passe inn i de forskjellige pakkelinjeløsningene som er utbredt i dag og som er på vei inn i markedet, uten at det medfører store ombygginger. OptimarStette må med assistanse fra Pelagia samle informasjon fra de forskjellige pakkelinjene og systematisere informasjonen.
 
Idéarbeid
Kreativ fase hvor fordeler vektes mer enn ulemper. Tanker og ideer som allerede foreligger hos de enkelte fremlegges for prosjektgruppen, nye ideer utarbeides selvstendig og i prosjektgruppen. Hele prosjektgruppen deltar i dette arbeidet.
 
Konseptutvikling
OptimarStette finner forskjellige konsepter for løsning av problemet, og skisserer og utreder disse. Videre gjøres enkle tester for å avdekke om/hvor godt konseptet kan virke. Vektingsmatrise utarbeides. Prosjektgruppen og andre kompetansepersoner samles og vekter og evaluerer konseptene og finner beste løsning.

Detaljprosjektering
Detaljprosjektering, 3D-modellering og automasjonsplanlegging tilpasset de mest vanlige produksjonslinjetypene. Gå fra konsept til produksjonstegninger og prototyp. Størstedelen av dette arbeidet utføres av OptimarStette.

Fase 2
Realisering av prototype med testproduksjon. OptimarStette bygger prototypen og gjør endringer og tilpasninger på design etter hvert som behov avdekkes under arbeidet. Prosjektgruppen planlegger småskala-testperiode. Testkjøring må gjøres på en konvensjonell linje, en posepakkerlinje og en dyptrekkerlinje.

OptimarStette sørger for dokumentering og systematisering av testresultater, samt loggføring av feil og/eller avvik fra krav.

Fase 3
• Planlegging og utarbeiding av testprogram og sjekklister: Utarbeides av OptimarStette og gjennomgås av prosjektgruppen som gir klarsignal.
• OptimarStette og Pelagia oppgraderer prototyp og produksjonslinje for storskalatesting.
• OptimarStette utfører justeringer og forbedringer på løsningen underveis.
• OptimarStette lager risikoanalyser og gjør justeringer i henhold til disse.
• Prosjektgruppen måler og dokumenterer oppnådd resultat, herunder analyse av kost-utbytte og markedspotensiale.
• Rapportering til alle parter.
• Markedslansering av ferdig produkt.

Implementeringsplan
Resultatene er planlagt implementert i Pelagia ved at det i sluttfasen av prosjektet bygges en fullverdig prototyp på bedriftens eksisterende produksjonslinje. Det er også naturlig at denne utvides dersom prosjektet blir vellykket.

Pelagia er Norges største aktør innen pakking og innfrysing av Pelagisk fisk. De har som målsetning å bedre kvaliteten på produkter, og reduksjon/eliminering av bananfisk er en del av denne satsingen. De ønsker at denne forbedringen skal skje med dagens pakkemetoder.
Endelige resultater av prosjektet formidles til næringen gjennom OptimarStettes salgskanaler, gjennom nettside, og gjennom media. Formidling utover dette blir eventuelt gjenstand for en markedsstrategisk vurdering på et senere tidspunkt.
keyboard_arrow_up