Til innholdet

Prosjektnummer

901058

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901058
Status: Avsluttet
Startdato: 27.02.2015
Sluttdato: 31.03.2016

Formidling om korrekt fangstbehandling

Prosjektresultatene bidrar til FHFs visjon om en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst, ved å produsere sjømatprodukter av optimal kvalitet.

Undervisningsmateriell
Gjennom prosjektet er et nytt opplag av hefter og permer trykket opp. Et nytt internasjonalt regelverk har trådt i kraft for merking av fiskeprodukter. I revidering av undervisningsheftet ble informasjonen om prosedyrer for merking endret for å ivareta denne endringen. Mindre revideringer i tekst og skifting av noen bilder ble utført før det nye opplaget ble ferdigstilt. Hatlehols Trykkeri har trykt opp et re-opplag av permer, faktaark og undervisningshefter. Det er trykket opp 500 permer og faktaark og 1000 undervisningshefter. Faktaarkene er trykt i laminert plast, slik at de tåler å håndteres under produksjonen. Nye DVD-er om fangstbehandling trykkes opp etter behov. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag har tatt på seg ansvaret med å distribuere informasjonsmateriellet til brukerne.

Mange har benyttet informasjonsmateriellet. Flere filmklipp er for eksempel brukt i Kunnskapsfilm. Kunnskapsfilm.no består av kunnskapsfilmer beregnet for elever, lærere og alle som har lyst til å lære mer. Marint Kompetansesenter har også fått tilgang til å bruke hele undervisningsmateriellet til kurs hos sine 120 medlemsbedrifter. Surofi har benyttet undervisningsmateriellet, inkludert nettsiden på mange profileringsarenaer. Materialet er delt ut på kvalitetskurs i regi av Surofi, og blir delt på årsmøter og seminar der Surofi deltar.

Nettsiden fangstbehandling.no
Nettsiden fremstår som en enkel opplæringsplattform for å forbedre fiskekvaliteten og lønnsomheten i fiskerinæringen. For å gjøre dette så praktisk som mulig er filmen delt opp i kapitler, slik at en kan se det kapittelet som er relevant.

Surofi og Høgskulen i Volda har hatt ansvaret for den tekniske driften av nettsiden, og det finnes en lenke til siden fra Surofi sin nettside.

Prosjektet er et godt eksempel på hvordan man med begrensede budsjetter kan gjøre eksisterende kunnskap og erfaring tilgjengelig for aktører i næringen slik at det får reell effekt og nytte.

Undervisningsmateriellet er blitt et viktig verktøy for både flåte og fagopplæring og vil bidra til bedret fangstbehandling og derved bedret lønnsomhet.
 
Det er positivt at Surofi har tatt en aktiv rolle, både i formidling og drift av nettsiden fangstbehandling.no. FHF vil, med utgangspunkt i tilbakemelding fra næringen, vurdere hvordan arbeidet kan bringes videre.
I 2009 avsluttet Møreforsking FHF prosjektet “Optimal fangstbehandling av hvitfisk og biprodukter” (FHF-341034). I løpet av prosjektet ble det utviklet et 28-siders undervisningshefte og 11 faktaark som viser hvordan en skal ivareta kvaliteten og gjennomføre korrekt fangstbehandling fra håndtering i redskap til lossing. Materiellet er utarbeidet med faglig forankring i fagbøker, forskrifter, litteratur, informasjonshefter og praktiske erfaringer. Undervisningsheftet er illustrert med unike bilder på hvordan fisken skal produseres, hvordan feil oppstår og hvilke konsekvenser dette har på sluttproduktet.
 
Informasjonsmateriellet har vært så populært at lageret er tomt og det er behov for et nytt opplag.
 
I 2011 fikk Møreforsking innvilget prosjektet “Produksjon av fisk om bord i fiskefartøy” (FHF-900671). En søkte om midler til å utarbeide video, utvikle informasjonsplattform og trykke opp undervisningsmateriellet på flere språk i et nytt opplag. En fikk finansiering til å utarbeide en engelsk video og utvikle nettsiden Fangstbehandling.no. Nettsiden inneholder alt undervisnings-materiell som er utviklet, og norsk og engelsk video er delt inn i underkapittel.
 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) har påtatt seg ansvaret for å videreføre nettsiden Fangstbehandling.no, samt sikre at det blir produsert et nytt opplag av undervisningsmateriell og DVD.
Å oppnå økt kvalitet og prisnivå på norsk fisk ved å lære fiskerne korrekt fangstbehandling. 
 
Delmål
• Trykke opp nytt opplag av undervisningsmateriell for korrekt fangstbehandling.
• Informasjonsformidling gjennom drift av nettsiden Fangstbehandling.no.
Korrekt fangstbehandling er viktig ut fra et kvalitetsaspekt og for å sikre økt lønnsomheten for mannskap, rederi og fiskeindustri.
 
Prosjektet legger vekt på bærekraft i form av bedre ressursutnyttelse og forbedret kvalitet på råstoffet om bord i fiskebåtene og i landindustrien.
 
Materiellet skal bl.a. brukes i kursvirksomhet i fangstbehandling for fiskere. Materiellet skal også kunne benyttes aktivt ombord i fiskebåtene og i undervisningssammenheng i videregående skoler. Nytt informasjonsmateriell kan gi økt interesse og forståelse for viktigheten med å ivareta kvalitet i fangstbehandlingen.
Prosjektet er delt inn i 2 arbeidspakker, henholdsvis:
Arbeidspakke 1: Nytt opplag av undervisningsmateriell
Arbeidspakke 2: Drift av nettsiden – Fangstbehandling.no
 
Arbeidspakke 1: Nytt opplag av undervisningsmateriell
Undervisningsheftene er ferdig utviklet og godt innarbeidet undervisningsmateriell både i fiskeflåten og i videregående fagopplæring. Hatlehols trykkeri har utviklet design og har tidligere trykket opp permer, faktaark og undervisningshefter.

Hatlehols skal trykke opp et reopplag av permer, faktaark og undervisningshefter. En skal trykke opp 500 permer og faktaark og 1000 undervisningshefter. Faktaarkene trykkes i laminert plast, slik at de tåler å håndteres under produksjonen.
 
Engelsk og norsk video om fangstbehandling er trykt opp på DVDer. En skal trykke opp et ekstraopplag på 1000 DVDer.
 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag har tatt på seg ansvaret med å distribuere informasjonsmateriellet til brukerne.
 
Arbeidspakke 2: Drift av nettsiden Fangstbehandling.no
Surofi vil ta ansvar for den tekniske driften av Fangstbehandling.no, og legge en lenke til siden fra Surofis nettside. Driftsansvarlig sørger for kostnader for domenet og leie av nettsidehotell for materiellet.
 
Nettsiden skal fremstå som en enkel opplæringsplattform for å forbedre fiskekvaliteten og lønnsomheten i fiskerinæringen. For å gjøre dette så praktisk som mulig er filmen er delt opp i kapitler, slik at en kan se det kapittelet som er relevant.
 
Etter ett års drift skal Surofi evaluere nytteeffekt av nettsiden.
Prosjektet omfatter formidling i sin helhet.
keyboard_arrow_up