Til innholdet

Prosjektnummer

900841

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900841
Status: Avsluttet
Startdato: 16.11.2012
Sluttdato: 31.01.2014

Implementeringsprosjekt for revidert NS 9405:2012 for merking av distribusjonsemballasje og paller – strekkodestandarden

Oppnådde resultater i implementeringsprosjektet
1. Alle kjente leverandører av programvare og utstyr til fiskeindustrien har vært kontaktet og blitt gjort kjent med innholdet i den nye strekkodestandarden (NS 9405:2014 Fisk og fiskevarer). Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer), og de har blitt oppfordret til målrettede aktiviteter hos sine kunder i henhold til standarden.

2. Alle med lemmer av AIPCE – CEP, den europeiske organisasjonen for fiskeforedling og importører/ eksportører av fisk, er blitt informert om det norske standardiseringsarbeidet. Prosjektet har blitt invitert til medlemsmøter i noen av de større importlandene, for å orientere respektive lands medlemmer direkte om mulighetene standarden gir.

3. Det er utviklet en omfattende informasjonspakke – SEAFOOD WITH A STORY, som understreker at budskapet er mer enn et budskap om merking. Moderne omsetning og konsumenter krever informasjon og bakgrunnsstoff om matvarene, noe som fremgår av valgt slogan: “ONE CODE, FAST TRACEABLE, SAFE AND HEALTHY”

4. Mer enn 50 bedrifter og 200 personer har blitt informert om standarden gjennom besøk – Coastshow og Strekkodeskolen på åtte ulike steder langs norskekysten. Transportører, dagligvarehandelen, Mattilsynet, i tillegg til software- og hardwareleverandører, har også deltatt.

5. Det er oppnådd stor medieoppmerksomhet rundt strekkodestandarden både i TV, radio, dagspresse og fagpresse. Dette har i vesentlig grad styrket gjenkjenningseffekten blant næringsaktørene. Gjennom messedeltagelse på Nor-fishing, Aqua Nor og på den internasjonale Brüsselmessen, samt på Sjømatdagene, har budskapet kommet frem til et enda større publikum.

6. Prosjektet fikk gjennomført revisjon av den opprinnelige NS 9405:2012 til NS 9405:2014, da det viste seg at den opprinnelige standarden inneholdt mangler som hindret at pakkeriene og eksportørene i bred forstand ville ta den i bruk.

7. Standarden er i ferd med å bli implementert hos flere av de større aktørene i næringen. Når dette arbeidet er gjennomført, vil det fremstå som et krav at leverandører, transportører og omsetningsledd må operere systemer med basis i Strekkodestandarden.

8. Gjennom kontakt med Dagligvarehandelens Miljøforum og GS1 er det klart at dagligvarehandelen ikke vil utvikle sin egen merkestandard for fisk, men anbefaler sine medlemmer å ta i bruk NS 9405:2014 som den foreligger.

9. Prosjektet har samarbeidet med Standard Norge om planene om å gå til CEN for å gjøre NS 9405:2014 til en internasjonal standard i EU. Det arbeides med en finansieringsplan, med sikte på å starte arbeidet i CEN ultimo 2014.

Anvendelse av resultater fra implementeringsprosjektet
Marine Harvest i Norge har innført ordre-, produksjons- og styrings-/ sporingssystemer basert på at strekkodestandarden ligger i bunn. Reaksjonene derfra tyder på at standarden er meget tilfredsstillende i bruk og selskapet vurderer å utvide bruken av standarden til sine internasjonale enheter.
 
Også hele Lerøy-systemet implementerer standarden på samme måte, også hos sine mange underleverandører. Selskapet vil kreve at transportørene har utstyr som gjør det mulig å lese strekkoder basert på standarden.
 
Norgesgruppen vil om kort tid kreve av sine leverandører at all fisk og fiskevarer skal være merket i henhold til standarden.
 
Deler av næringen (spesielt pelagisk og konvensjonell sektor) har ikke ønsket å ta standarden i bruk. Begrunnelsen er at de i stor utstrekning skiper i hele containere eller på andre måter der identifikasjon av skipningsenhetene er mindre vesentlig.

Internasjonalisering av strekkodestrandarden
Prosjektet er gjennomført parallelt med tilgrensende prosjekt i Innovasjon Norge. Aktiviteten innenfor internasjonaliseringsdelen av prosjektet ble lavere enn planlagt. Dette henger sammen med behovet for revisjon av standarden som ble avdekket underveis i prosjektforløpet. Prosjektgruppen vurderte det slik at det ikke var riktig å reise mer rundt i EU før den reviderte standarden forelå, derfor ble ressursbruken knyttet til internasjonaliseringsaktiviteten redusert i forhold til opprinnelige planer.
Strekkodestandarden (NS 9405:2012) har relevans og støtte i hele verdikjeden i sjømatnæringen, fra pakkerier, fiskeprodusenter, oppdrettere, innlandsomsetning, eksportører, transportører, soft- og hardwareleverandører, organisasjoner og myndigheter.
 
Det finnes i dag et utall merkesystemer som inneholder forskjellig informasjon – og med forskjellig teknologi – som gjør merking uleselig og ubrukelig fra et ledd i verdikjeden til det neste. Utviklingen av NS 9405:2012 er en oppfølging av et forprosjekt som har avdekket store mangler og feil i strekkodemerkingen som benyttes i dag. Dette prosjektet er å anse som et implementeringsprosjekt.
Å bidra til at fiskekasser, tønner eller annen distribusjonsemballasje og paller for fisk blir merket ut fra samme standard og med systemer som “snakker” sammen/kommuniserer gjennom hele verdikjeden.
 
Delmål
• Å gi hele verdikjeden tilbud om opplæring i bruk av den reviderte standarden i løpet av 2013.
• Å bidra til at 80 % volumet av norsk fisk skal være merket i henhold til standarden innen utgangen av 2013.
Måloppnåelse vil medføre at feilmerking av fisk og fiskevarer reduseres til et minimum. Behov for manuell lesing av informasjon på distribusjonsemballasjen faller bort, og en rekke feilkilder elimineres dermed. Dette medfører sikrere og hurtigere distribusjon og transport, langt færre feilsendinger enn i dag og derved sterk reduksjon i kvalitetsklager på norsk fisk – noe som igjen betyr økt lønnsomhet.

Representanter fra hele verdikjeden har deltatt i utarbeidelsen av den reviderte standarden, og stiller seg bak implementeringsarbeidet. Slikt organisert implementeringsarbeid har tidligere vært en mangel i arbeidet med Norsk Standard.
Implementeringsprosjektets milepælplan viser at det skal gjennomføres en rekke aktiviteter, blant annet organiserte møter med mange nedslagspunkt langs kysten, der ulike bransjer og interessenter blir invitert til orientering og opplæring i standarden gjennom den såkalte “Strekkodeskolen”. Brusselmessen, Trondheimsmessene og Sjømatdagene vil også bli benyttet til å drive markedsføring og opplæring omkring standarden. Denne delen av prosjektet består i stor grad av kommunikasjon og informasjonsarbeid (som forklarer hvorfor prosjektet har knyttet til seg en kommunikasjonsspesialist fra firmaet TotalConsult i Trondheim).
 
I og med Norges rolle som dominerende fiskeeksportør, vil en av de beste garantiene for at standarden tas i bruk, være at et krav om dette kommer fra importører ute i markedene, i første omgang i EU. For å hjelpe denne prosessen i gang, er det nødvendig å få kartlagt hvilken kompetanse, utstyr og systemer som benyttes hos EU-importørene og hvilke endringer, investeringer osv. som vil være nødvendig hos disse for å ta standarden i bruk. Denne oppgaven vil i særlig grad bli ivaretatt av firmaet EKON AS som har lang og god kompetanse på merketeknologi, og som har spilt en avgjørende rolle under utarbeidelsen av NS 9405:2012. Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra hele verdikjeden for sjømat. Flere av disse har vært sentrale i utarbeidelsen av NS 9405:2012.
 
Øvrige aktiviteter i det totale arbeidet med implementering av revidert NS 9405:2012 for merking av distribusjonsemballasje og paller – strekkodestandarden, er innvilget finansiering fra Innovasjon Norge.
Resultatene fra prosjektet vil i første rekke vise seg ved at standarden tas i bruk. Det vil bli utarbeidet statusrapporter i uke 10-2013, i uke 38-2013 samt en sluttrapport ved prosjektets slutt.
keyboard_arrow_up