Til innholdet

Prosjektnummer

900833

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900833
Status: Avsluttet
Startdato: 10.10.2012
Sluttdato: 31.12.2012

Utvikle prosjektsøknad: Verktøy for å måle fiskekvalitet

Nofima har utarbeidet en prosjektbeskrivelse der målsettingen er å utvikle et felles verktøy for både tilsynsmyndigheter og næring til bruk ved kvalitetsvurdering av fisk.
 
Dette prosjektet vil i fase 1 benytte tre ulike tilnærminger for å søke og framskaffe et verktøy som kan brukes til å evaluere fiskekvalitet som baserer seg på forbrukernes oppfatning;
• Sensoriske metoder
• Mikrobiologi
• Spektroskopi
 
I en fase 2 vil det gjennomføres forbrukerundersøkelser hvor metodene fra fase 1 korreleres med hvorvidt forbrukerne aksepterer produktene eller ikke.
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har gjennomført samlinger for en gruppe med deltagere fra dagligvare, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Mattilsynet og Forbrukerrådet for å konkretisere arbeidet med metode for vurdering av fiskekvalitet. Denne arbeidsgruppen satte ned en prosjektgruppe som skulle foreslå hvilket arbeid man konkret skulle foreslå videre. Denne prosjektgruppen har bestått av Kjetil Holen (NSL), Sylvi Anita Olsen (Mattilsynet) og Margrethe Esaiassen (Nofima).

Prosjektgruppen har foreslått å arbeide videre med tre områder;
• sensoriske vurderingsskjema
• NIR-spektroskopi
• mikrobiologi (DNA-tester)

Dette forslaget ble lagt fram på en samling i FKD 20. september 2012, hvor også FHF var tilstede sammen med dagligvarebransjen, FHL, NSL, Mattilsynet og Forbrukerrådet. Forslaget fikk full tilslutning, og det ble besluttet at det skulle starte et forprosjekt som skulle stå for utforming av full prosjektbeskrivelse.
Å utarbeide en prosjektsøknad for å utvikle et felles verktøy for både tilsynsmyndigheter og næring til bruk ved kvalitetsvurdering av fisk. 
Det er svært vanskelig å måle fiskekvalitet. Samtidig er det behov for et verktøy for å evaluere fisken i disken. Butikkansatte har behov for å vurdere om fisken holder god nok kvalitet ved mottak og når den skal legges i disken. Mattilsynet vurderer fisk ved tilsyn og Forbrukerrådet trenger gode metoder ved sine kampanjer for evaluering av fiskedisker. Det er viktig å ha et felles verktøy til bruk ved slik vurdering. Et mål med dette arbeidet er at de som står i disken vurderer på samme grunnlag som Forbrukerrådet, Mattilsynet og andre kontrollinstanser.
Dette forprosjektet skal framskaffe en beskrivelse for et prosjekt hvor man skal utvikle egnede verktøy for kvalitetsbedømming av fisk i disk. Det er allerede besluttet at man bør se nærmere på tre områder:
1. Reviderte/forenklede sensoriske metoder. Disse vil raskest kunne komme i bruk.
2. Videreutvikle en spektroskopisk metode (håndholdt probe) 
3. En metode som baserer seg på å måle mikroorganismer.

Deltakere i prosjektutforming er Margrethe Esaiassen og Jens Østli fra Nofima, Sylvi Anita Olsen fra Mattilsynet og Kjetil Holen fra Knutstad og Holen. Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet og Bengt Ove Hagen, ICA vil være tilgjengelige rådgivere under utformingen.
Prosjektbeskrivelsen skal legges fram på en samling i FKD 5. desember 2012, hvor deltakere fra tidligere samlinger er tilstede.
keyboard_arrow_up