Til innholdet

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om overnevnte problemstilling

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901704

Problemstilling 

Pigghå (Squalus acanthias) er Norges vanligste haiart, utbredt langs hele norskekysten og er hovedsakelig en bunnfisk. Den lever på dyp ned til 1400 meter, og opptrer ofte i stimer på flere tusen individer. Norsk fiske etter pigghå har tidligere ligget på 1000-5000 tonn per år; i 2009 var fangsten på 544 tonn. I dag er arten plassert på rødlisten til Artsdatabanken og er klassifisert som sterkt truet. Alt fiske etter den er derfor forbudt i norske farvann, også fritidsfiske. Planer og tiltak for å håndtere pigghå under rømmingshendelser og pigghå som kommer inn noten, må ta høyde for dette forbudet. ICES vurderer bestanden til å være på et historisk lavt nivå, men ser tegn til økning i biomasse og rekruttering. Føre-var tilnærming blir likevel brukt i rådgivningen i mangel av bestandsindeks og gode fiskeridata.

Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. En del år tilbake var dette også et stort problem i Midt-Norge. Det oppstår på den måten mulige rømmingshull for laks og ørret. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden håen er interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Det kan derfor bli en fiskevelferdsutfordring i tillegg. Oppdretterne har satt i gang tiltak for å hindre håen i å komme inn til nota, de tar opp død fisk nærmest kontinuerlig og må stadig inspisere nota ved hjelp av dykker for å sjekke om det er hull. Hittil har det ikke lykkes å finne metoder, teknikker eller innretninger som holder håen vekke fra anleggene.

Målsettinger

Overordnet mål:

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

Delmål:

  1. Fremskaffe en nasjonal og internasjonal kunnskapsbase om relevant adferd hos pigghå i forhold til havbruksinstallasjoner
  2. Fremskaffe oversikt over tiltak mot pigghåangrep, og hvilke erfaringer som er gjort
  3. Basert på 1. og 2. over: Gjennomføre test og dokumentasjon av tiltak som vurderes som mest sannsynlig effektive uten å ta livet av pigghåen

keyboard_arrow_up