Til innholdet

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK til utarbeidelse av bærekraftstandard for norske fiskerier.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Norsk fangst av villfisk er i dag i stor utstrekning sertifisert etter miljøstandarden Marine Stewardship Council (MSC). Standarden har vist seg formålstjenlig i markedene, og til å være et relativt omforent uttrykk for beste praksis i internasjonal fiskeriforvaltning. Endringstempoet i MSC-standarden er imidlertid stort og standarden utsettes for sterkt press fra en lang rekke NGO’er med ulike agendaer og oppfatninger om hva som er bærekraftig fiskeriforvaltning.

Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) og Iceland Responsible Fisheries Management (IRFM) har demonstrert at det er mulig å utvikle regionale FAO-basert standarder for Responsible Fisheries Management (RFM) og tilby praktiske og stabile sertifiseringsprogrammer som kan møte markedets behov for tredjeparts sertifisering av bærekraftig forvaltning.

Den vellykkede opprettelsen og driften av disse regionale standardene kan representere en mulighet for norsk sjømatnæring. Et rammeverk er opprettet for nasjonale RFM-programmer, som Norge kan benytte i utviklingen av en egen standard. Samtidig kan denne standarden bygges på et felles internasjonalt grunnlag med Alaska, Island og andre fremtidige interessenter, noe som muliggjør en fremtidig internasjonalisering og en «kritisk masse» som kan bli reelle alternativer for å sikre god dokumentasjon av bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. I arbeidet mot utvikling av en slik standard er det nødvendig med et grunnleggende FoU-arbeid, gjennomført av FoU-miljøer med rett kompetanse.

På denne bakgrunn ønsker FHF å se på mulighetene for å utvikle en norsk FAO-basert standard for Responsible Fisheries Management (RFM).

keyboard_arrow_up