Til innholdet

Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen

FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Listeria monocytogenes i laks kan utgjøre en risiko for mattrygghet ved konsum av laks. Bedriftene legger ned betydelig innsats i analyser, kartlegging og tiltak i slakterier og filetfabrikker for å holde denne bakterien i sjakk. Ulike smitteveier har vært undersøkt hvor personell, vann og tilførsel fra det ytre miljø er godt utredet og kjent. Smitte som følger råvaren, den levende laksen som kommer fra matfiskanleggene og inn til slakteriene, har en i flere tilfeller satt søkelys på.

I FHF-prosjekt 901492 ble det gjort funn av listeria på levende fisk i matfiskanlegg. Det ble også påvist spredning videre med transport i brønnbåt inn til slakterier, og samme stammer av bakterien ble også påvist på pakket fisk. Konklusjonen ble at sjøfasen og levende laks kan være en innfallsport for Listeria monocytogenes ved produksjon av laks. Videre ble dødfisk også påvist som reservoar for smitte, og det er naturlig å sette inn tiltak for å begrense smitte fra håndtering av dødfisk. Det ble også påvist listeria i fôret, og dette er såpass nytt at det må gjøres videre undersøkelser for å avdekke i hvor stor grad fôret kan utgjøre en smittekilde, og i hvilken del av fôrproduksjon og transport fram til matfiskanlegg som kan utgjøre en kilde til Listeria monocytogenes i slakterier og filetanlegg for laks.  

Målsetting 

Målet er å dokumentere smitteveier for Listeria monocytogenes inn til matfiskanleggene og følge den videre til ferdig pakket fisk.

Delmål

  • Å undersøke og gi svar på hvor i produksjon og distribusjon av laksefôr kontaminering med Listeria monocytogenes kan oppstå.
  • Å angi effektive tiltak for å hindre tilførsel av Listeria monocytogenes til matfiskanlegg og dermed hindre at det medfører videre spredning og etablering i produksjonsanlegg for laks.
keyboard_arrow_up