Til innholdet

Forebygging og kontroll av lakselus med best mulig fiskevelferd

FHF lyser ut inntil 60 millioner kroner for å utvikle og systematisere kunnskap om forebygging og kontroll av lakse- og skottelus med best mulig fiskevelferd. Det er en stor samlet utlysning med totalt 6 separate temaer og delmål.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Forebygging og kontroll av lakselus og skottelus er en vedvarende utfordring for havbruksnæringen. Ved inngangen til 2023 har næringen rimelig god kontroll med lakselus, men fortsatt får mange områder gult eller rødt trafikklys. Det viser at arbeidet må fortsette, både reduksjon av luselarver, bedre kunnskap om hvordan unngå luselarver, og ikke minst de velferdsmessige konsekvensene for fisken av til dels hyppig lusebehandling krever ny kunnskap.

Utlysningen er delt i seks separate delmål og den enkelte søker kan levere søknad på flere av disse, men en søknad kan kun rettes inn mot ett enkelt delmål.

 

Delmål 1: Utvikle beste praksis for forebygging og kontroll av lus

For å forsøke å gjøre “all” kunnskap operativt tilgjengelig skal det gjennomføres en sammenstilling og utvikling av beste praksis for forebygging og behandling/kontroll med lakse- og skottelus.

Det tas sikte på finansiering av ett prosjekt med en økonomisk ramme på inntil 8 millioner, inkludert minst 3-årig drift med årlig oppdatering i etterkant av hver lusesesong.

 

Delmål 2: Dokumentere avlusingseffekt, resistens-/adapsjonsrisiko og fiskevelferd ved bruk av tilgjengelige forebyggings- og kontrolltiltak, enkeltvis eller i samspill 

Det er behov for mer kunnskap om hvordan den enkelte aktør kan sikre best mulig effekt mot lus av hvert enkelt tiltak eller flere tiltak i samspill, uten at dette går på bekostning av fiskevelferd for laks og eventuelt rensefisk, risiko for resistensutvikling eller annen tilpasning hos lusa, eller mulighet for verdiskaping.

Det tas sikte på å finansiere flere prosjekter, innen en samlet økonomisk ramme på inntil 25 millioner kroner.

 

Delmål 3: Dokumentasjon av helt nye forebyggings- og kontrolltiltak mot lus

Det utvikles stadig nye ideer til både forebygging og kontroll av lus, og pågående løp kan ha behov for økt innsats / videreføring for å komme i mål. Her er det mulig å søke om dokumentasjon av effekt for helt nye tiltak og metoder, eller dokumentasjon av effekt av lovende NYE kontrolltiltak som fremdeles ikke er kommersielt tilgjengelig.

Det tas sikte på å finansiere flere prosjekter, innen en samlet utlyst økonomisk ramme på inntil 15 millioner kroner.

 

Delmål 4: Utvikle og dokumentere en referansestandard for automatisk luseregistrering

Det er behov for å utvikle og validere en form for felles referansestandard eller tilsvarende, for å kunne sammenligne registreringer med de ulike metodene sett i forhold til faktiske lusetall.

Det tas sikte på finansiering av ett prosjekt, innen en økonomisk ramme på inntil 3 millioner kroner.

Delmål 5: Utvikle og dokumentere bedre metode for varsling, overvåking og registrering av lus i sjøen i tilnærmet sanntid

Dagens “lusevarsling” og vurdering av risiko for lusepåslag bygger tilnærmet utelukkende på modellering.

Sanntidsovervåking rundt anlegg kan muliggjøre iverksetting av dynamiske tiltak som for eksempel nedsenking, utsett av skjørt, økt bruk av rensefisk eller luselaser eller lignende kun ved behov.

Det tas sikte på finansiering av ett prosjekt, innen en økonomisk ramme på inntil 4 millioner kroner.

 

Delmål 6: Fremskaffe metodikk for sporing av opphav for lakseluslarver

Bedre kunnskap om hvor lakseluslarvene kommer fra er viktig for å sette inn riktige tiltak som skal redusere lakselusproblemene både på villfisk og oppdrettsfisk.

Det tas sikte på å finansiere inntil to prosjekter, innen en samlet utlyst økonomisk ramme på inntil 5 millioner kroner.

keyboard_arrow_up