Til innholdet

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for å studere og dokumentere kapasitetsutviklingen som har funnet sted i fiskeflåten de senere år, samt analysere hva som er driverne for denne utviklingen og hvilke konsekvenser disse endringene har medført med tank

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901660

Problemstilling 

Norsk fiskerinæring gjennomgår kontinuerlig strukturelle endringer. Strukturutviklingen er drevet frem blant annet av nasjonal og internasjonal makroøkonomisk utvikling, ressurssituasjonen for viktige nøkkelbestander i fiskeriene, innovasjon og globale etterspørsels- og markedsforhold. I fiskerinæringen er handlingsrommet for strukturelle tilpasninger begrenset av en rekke andre forhold. Først og fremst behovet for å beskytte fiskeressursene mot overbeskatning.

Fiskerinæringen har endret seg mye gjennom de siste årene, både med hensyn på kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Lønnsomhet, overkapasitet, konkurransekraft på arbeidsmarkedet og fornyingstakt i flåten er argumenter framkommet i struktureringsdebatten for fiskeflåten. Også argumentet om at det bør være mulig for flerbåtsrederier å fiske de samme kvotene på færre fartøy har vært brukt med stor tyngde for å heve kvotetaket i flere fartøygrupper.

Analyse av driverne for, samt effekten av, disse strukturelle endringene bør studeres nærmere. Forskningsbasert analyse og utredninger om effekter av strukturering som har skjedd i fiskeflåten vil være viktige bidrag til diskusjoner som alltid vil eksistere i næringen, og være verdifull bakgrunn for aktører og myndigheter i sine vurderinger av framtidige rammebetingelser.

Målsetting 

Målet med arbeidet er å dokumentere den kapasitetsutvikling som har funnet sted i fiskeflåten de senere år samt vurdere driverne for og effekten av denne flåteutviklingen. 

Følgende ønskes ivaretatt/besvart i prosjektarbeidet:

  • Dokumentasjon av kapasitetsutvikling, driftsøkonomi og pris på kvoterettigheter for følgende fartøygrupper i lukket gruppe i kystfiskeriene: Kystfartøy i pelagiske fiskerier, kystfartøy i torskefiskeriene, kystrekeflåten, fartøy med fangstrettigheter i fisket etter kongekrabbe, fisket etter leppefisk, samt kombinasjonsfartøy.
  • Analyse av hva som har vært driverne for ovennevnte utvikling. Eksempler kan være: Konsekvenser av bortfall av fiskeriavtalen; politikkutforming beskrevet i stortingsmeldinger og løpende endringer; strukturutvikling; samt spesielle ordninger i fiskerireguleringene. Utviklingen bør beskrives tilbake til begynnelsen av strukturtiltak for fiskeflåten og analyser/presentasjon av resultater/data bør splittes på geografi.
  • Hvordan har flåteutviklingen og utviklingen i rammebetingelser påvirket konkurransesituasjonen mellom fartøygruppene og i forhold til andre grupper i norske fiskerier? Følgende forhold bør inngå i vurderingen: Adgang til og orden på fangstfelt, vilkår for tilgang til marked, utvikling i eierskap, utvikling i kvotekjøp og kvotepriser, tilgang til teknologi, driftsøkonomi, samt alder på fartøy.
keyboard_arrow_up