Til innholdet

Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd

FHF lyser ut midler til prosjekter som kan bidra til bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Næringen bruker store ressurser for å sikre en best mulig fiskehelse, -velferd og overlevelse fram til slakt.

Selv om det viktigste målet selvfølgelig er å redusere andelen fisk som dør før ordinær slakting, vil ny teknologi, produkter, metoder eller kunnskap som fører til forbedret utnyttelse av dødfisken dermed bidra til økt verdiskaping, og være viktig for å forbedre næringens samlede klima- og ressursregnskap.

I forhold som berører mattrygghet er norsk regelverk tilpasset EU, og dødfisk kan selvfølgelig ikke benyttes som råstoff for humant konsum.

Forbedret ressursutnyttelse fra den fisken som i dag dør i sjøfasen kan oppnås gjennom tiltak som enten gjør det mulig å ta en større andel inn i mer verdiskapende fôrkjede, eller øker verdiskapingen innenfor dagens tillatte anvendelsesområder utenfor fôrkjeden.

Prosjekter skal innrettes mot ett av to delmål:

  1. Utvikle nye produkter, metoder, eller dokumentasjon som gjør det mulig å få en større andel av dødfisken inn i mer verdiskapende fôrkjede.

  2. Utvikle ny teknologi, produkter eller arbeidsprosesser som kan øke verdiskapingen innenfor dagens tillatte anvendelsesområder utenfor fôrkjeden (gjødsel, jordforbedring eller bioenergi.

Det er ikke satt noen øvre økonomisk ramme for utlysningen.
Totale kostnader i den enkelte søknad vil imidlertid bli vurdert ut fra forventet næringsnytte, innovasjonshøyde og planlagte leveranser.

Det tas sikte på å tildele 1-2 prosjekter og maksimal prosjektvarighet er 2 år, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode. 

keyboard_arrow_up