Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 48 prosjekter

Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

​Mesteparten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystryen (EPS)-bokser kjølt med is. På grunn av utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking/ising og/eller under transport fører det til at en betydelig mengde av isen smelter og smeltevannet får renne av lastebi ...
Prosjektnr: 901592
Varighet: 2020 - 2024
Status: Pågår

Helseeffekt av ketolinsyre (22:1n-11). Kostintervensjonsstudier i mus og mennesker

Fiskeinntak er vist å redusere risikoen for hjerte-og karsykdommer (K. He et al., Circulation (2004); A. König et al., Circulation (2004); A. Oudin et al., Lancet. (1989)). Dette underbygges også av epidemiologiske studier (K. & He et al., Circulation (2004); A. König et al., ...
Prosjektnr: 901419
Varighet: 2017 - 2023
Status: Avsluttet

Marine bioaktive fiskepeptider for forebygging av overvekt og mikrobiotarelaterte sykdommer i mennesker og dyr

De gunstige helseeffektene av å spise fisk og andre marine matprodukter er velkjente. I senere tid er det kommet ny kunnskap som indikerer at dette ikke bare er knyttet til inntak av omega-3-fettsyrer, men at inntak av fiskeprotein også kan ha betydning for helseeffektene av fisk ...
Prosjektnr: 901229
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Human helseeffekt av marint protein: En oversikt over tilgjengelig forskningsbasert kunnskap

Som resultat av FHF og Norges forskningsråd sin felles utlysning på området sjømat og human helse våren 2012 har FHF avsatt 45 millioner kr til satsingen gjennom prosjektet “Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk” (FHF-900842). Målsettingen i prosj ...
Prosjektnr: 901163
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Sjømat og helse-konferansen 2016

Siste nytt fra forskningsfronten om sjømat og helse er tema når Norges forskningsråd og FHF arrangerer konferanse i Bergen 14.–15. september 2016. Konferansen så nærmere på siste nytt innenfor forskning og kunnskap om sjømat og helse og belyste både utfordringer og mulighete ...
Prosjektnr: 901038
Varighet: 2015 - 2020
Status: Avsluttet

Betydningen av regelmessig inntak av torsk i svangerskapet for jodstatus, mors mentale helse og barnets utvikling

Nyere forskning nasjonalt og internasjonalt indikerer at moderat jodmangel kan ha betydning for barns utvikling. Gravide i Norge har et lavt jodinntak og en stor andel har moderat jodmangel. Mager fisk er den beste kilden til jod, men inntaket av sjømat er generelt lavt hos gravi ...
Prosjektnr: 900842
Varighet: 2013 - 2017
Status: Avsluttet

Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk

Både nasjonale og internasjonale helsemyndigheter anbefaler befolkningen å spise mer sjømat, og spesielt fet fisk for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Så langt har forskningen på helseeffekter av sjømat hovedsakelig dreid seg om effekten av marint omega-3, men sjømat ...
Prosjektnr: 233054
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

Verdikjedesporing i norsk rekenæring

Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Dette markedet kjennetegnes av stadig færre men større aktører med strengere krav til pris og kvalitet på produktene de kjøper. Dette krev ...
Prosjektnr: 900331
Varighet: 2009 - 2012
Status: Avsluttet

Giftighet av metylkvikksølv hos fisk: Betydning for fiskehelse, sjømattrygghet og interaksjon med selen i fôret

Metylkvikksølv er en miljøgift som finnes i det marine miljø og som oppkonsentreres i næringskjeden. Særlig stor rovfisk med langt livsløp som tunfisk og kveite kan ha høye nivåer av metylkvikksølv. Metylkvikksølv er svært giftig for nervesystemet og kan føre til skader på foster ...
Prosjektnr: 900195
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Forbedret metodikk for identifikasjon av transfettsyrer i oppdrettslaks

I de siste årene har det vært økende fokus på virkningen av transfettsyrer i næringsmidler og de negative helseeffektene inntak av disse fettsyrene kan ha. Flere land har innført grenseverdier og regler for merking av transfettsyrer i mat. Analysemetodikken som anvendes for trans ...
keyboard_arrow_up