Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 18 prosjekter

Prosjektnr: 900398
Varighet: 2009 - 2014
Status: Avsluttet

International Collaborative Project to Sequence Atlantic Salmon Genome (ICPSASG)

The International Cooperation to Sequence the Atlantic Salmon Genome (ICSASG) er et internasjonalt samarbeid mellom forskere, næring og finansieringsinstitusjoner i Canada, Chile og Norge. Atlantisk laks er en viktig art ikke bare økonomisk, men også for samfunnet i disse landene ...
Prosjektnr: 900272
Varighet: 2009 - 2012
Status: Avsluttet

SalmoChange – Genetikk villaks og oppdrettslaks: Påvirkningsfaktorer

Påvirkning fra oppdrettslaks på villaks genetisk er et stadig omdiskutert tema. Hvor mye påvirkning, om den er negativ eller kanskje positiv, hvordan naturlig seleksjon påvirker slik påvirkning er alle tema i denne diskusjonen. Med dagens muligheter for detaljerte genetiske analy ...
Prosjektnr: 900081
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Genetiske effekter av torskeoppdrett: Workshop

Torsk kjønnsmodner og gyter i oppdrett. Det er i næringens økonomiske interesse å unngå gyting i merd da dette fører til at fisken slutter og vokse i tillegg til at egg spres i de frie vannmassene. Havforskningsinstituttet har i sine forvaltningsråd for torskenæringen påpekt at d ...
Prosjektnr: 900079
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Genetiske endringer hos laks i ulike vassdrag før og nå: Fase 1

Med utgangspunkt i debatten om genetiske interaksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk er det av interesse å forsøke å finne frem til eventuelle genetiske effekter av tidligere utsettinger av ikke stedegen fisk i laksevassdrag. Det er kjent at mange elver og mindre laksevassdrag ...
Prosjektnr: 900050
Varighet: 2008 - 2011
Status: Avsluttet

Optimal Smolt Production and Post Smolt Performance in the High North: Seawater Intermixing, Low Temperatures and Intensive Rearing (NORSMOLT)

BackgroundThis project intends to investigate various aspects of production strategies of Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolt in Northern Norway that can make this region self-sufficient with smolts, and contribute to improved survival, growth, health, and low risk of winter u ...
Prosjektnr: 523034
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Overvåking og oppfisking av rømt laks i Namsenfjorden og Namsenvassdraget

Rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser regnes som en alvorlig miljø trussel mot mange villaksstammer. De viktigste tiltakene for å redusere trusselen må gjøres ute på oppdrettsanleggene. Flere tiltak er gjennomført der ute og rapporterte rømminger har gått sterkt ned fra to ...
Prosjektnr: 522014
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks (TrenFisk)

Oppdrettslaksens sedate liv med stort opptak av høyenergifôr og lite bevegelse skiller seg radikalt fra det levesettet den fysiologisk er adaptert til gjennom millioner av år som villfisk. Dette levesettet ser ut til å resultere i livsstilsykdommer tilsvarende det en finner hos m ...
Prosjektnr: 532024
Varighet: 2007 - 2009
Status: Avsluttet

Avl for ein oppdrettslaks med større motstandskraft mot lakselus

Lakselus på oppdretta laksefisk representere ein stor kostnad for oppdrettsnæringa og ein risiko for overføring av lakselus til vill laksefisk. Hos atlantisk laks er det påvist betydeleg arveleg variasjon i motstandskraft mot lakselus. Laksen sin motstandskraft mot lakselus kan d ...
Prosjektnr: 521014
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Kiselalgeoppblomstring i inntaksvann et problem for tidlige livsstadier av laks?

keyboard_arrow_up