Til innholdet

Prosjektnummer

901863

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901863
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2023
Sluttdato: 01.12.2024

Automatisk rekestapper for vertikalfryser

I dag gjøres rekestapping manuelt av operatørene som fyller fryserne. Dette fordi det per i dag ikke er alternativ til denne manuelle prosessen. Rekestapping er en tung jobb, og det gjøres ved at operatøren sitter/står oppå fryseren og presser et hjemmelagd verktøy ned i fryseburet. Man skal helst ha litt tyngde i kroppen for å utføre denne jobben, så det er ikke alle fabrikkoperatørene som kan utføre denne jobben.

I de siste 20 årene har det vært en stor endring ved at mange av jobbene om bord har blitt automatisert. Dette har gjort det mulig at man nå kan jobbe som fisker til pensjonsalderen. Rekestapping er en tung jobb som man bør kunne automatisere vekk på lik linje med andre automatiserte oppgaver ombord. Dette prosjektet har derfor som målsetning å automatisere denne prosessen. De fleste fabrikkarrangement med V16-vertikalfrysere har disse plassert tverrskips. Man ønsker derfor å utvikle en rekestapper som kan monteres inn i eksisterende anlegg med tverrstående frysere. Dette vil gi et stort potensial for produsenten med hensyn til “refit”-salg til eksisterende anlegg.

Man ser for seg at rekestapperen må innpasses i transportørene som fyller fryserene med reker i dag. Prosessen er at man fyller fryseburet halvveis opp for så å benytte rekestapperen. Deretter fyller man opp resterende og presser en gang til. Ved å plassere rekestappern på fylletransportøren vil samme operatør både fylle opp og presse blokkene noe som gjøres i en kontinuerlig prosess langs hele fryseren. Ettersom rekepresseren sitter på fylletransportørene, så vil de være med og forflyttes til de andre fryserne sammen med transportørsystemet. På en båt med 10 V16-frysere vil det være behov for 4 rekestappere. Rekestapperen er tenkt å bli styrt elektrisk ved bruk av servo-sylindere som gjør at man enkelt kan justere nødvendig press mot rekene. Om det kjøres for høyt press, så vil dette ødelegge rekene og gi reklamasjoner.
​Hovedmål
Å designe og produsere en automatisk rekestapper som skal bli et kommersielt produkt og tilbys sammen med V16-vertikalfryser.

Delmål
1. Å øke produksjonshastigheten og gi fabrikken en større kapasitet med den automatiske rekestapperen.
2. Å gjøre arbeidet lettere og bidra til mindre slitasje på fabrikkoperatørene med den automatiske rekestapperen.
3. Å bidra til et ensartet produkt, dvs. at alle blokkene vil ha samme konsistens og vekt med den automatiske rekestapperen.
4. Å gjøre det mulig med automatisk tømming av vertikale frysere selv med lite vanninnhold i blokkene. Dette forutsetter at blokkene er stappet på den rette måten. Dette gir solide blokker som henger sammen under tømme- og pakkeprosessen.
5. Å oppnå at rekene får et naturlig vanninnhold på 2-3 prosent. Når rekeblokkene blir stappet, så fjernes mye av vannet som har blitt tilført under den foregående prosesseringen. Man vil da ha totalt under 5 % vanninnhold i blokkene, noe som er viktig mht. enkelte regelverk.
​En rekestapper vil ha et stort potensial og mange vil se nytten av å få ettermontert et slikt system. Det vil gi en ytterligere effektivisering av fabrikken samt at man vil forbedre fabrikkoperatørenes arbeidsplass. Andre effekter er at man vil få en ensartet produksjon, lik vekt på alle blokkene samt redusere brekkasje og svinn til et minimum.

Det å ha tilrettelagte og automatiserte fabrikker gir stabilt og fast mannskap noe som har vært et problem tidligere. Et stabilt og drillet mannskap gir høyere trivsel og høyere produksjon.

En automatisk rekestapper vil gi lite vanninnhold, konstant vekt på blokkene, lite vanntrekk ved levering, samt lite svinn. Et annet viktig poeng er at med mindre vanninnhold i blokkene, så vil de som kjøper rekene bruke mindre energi i tineprosessen før de prosesserer rekene. Med dagens energipriser vil dette være viktig for kjøperne samt være et argument når salgsprisen mellom kjøper og selger fastsettes. Blokkenes vanninnhold vil kunne dokumenteres, da det alltid taes vannprøver når man leverer rekene til produsenter. Om man skal eksportere rekene, så vil det tilkomme fraktkostnader, men det du får betalt for er antall kilo levert reke. Om vanninnholdet er stort vil dette gi økte fraktkostnader som belastes selger og hans inntjening. Et avvik på små prosenter vil da gi betydelig kostnadsøkning i fraktkostnadene.
Prosjektet er delt inn i tre faser:

Fase 1: Designkriterier
1.1 Etablere prosjektteam/ møter i prosjektteam
Det skal etableres et prosjektteam som har kompetanse til å dekke alle utfordringer som et utviklingsprosjekt består av. Med et dedikert prosjektteam vil bedriften sette av ressurser som gjør at utviklingen skjer samtidig som den ordinære produksjonen foregår. Et prosjektteam skal ha personer med forskjellig kompetanse og som kan utfylle hverandre.

Eksempler på ønsket kompetanse kan være:
a. designer/ produktutvikler
b. en med bransjekunnskap på rekeproduksjon
c. automasjonstekniker/ elektriker
d. selger med bransjekunnskap
e. produksjonssjef

Planen er å la prosjektteamet ha møte annenhver uke hvor alle i prosjektteamet er med. Dette vil bli gjort under hele prosjektfasen.

1.2 Innhente underlag fra båter som produserer industrireker
Siden den automatiske rekepresseren skal tilpasses både nye og eksisterende fabrikker, så er det viktig å gjennomføre dette i designet fra starten av. Med flere leverandører som leverer og designer fisk-/rekefabrikker må man orientere seg om hvordan de forskjellige fabrikkdesign er utformet. Det er viktig å kunne montere rekepresseren på alle typer layout da dette alene gir produktet et stort potensial. Det er i dag mellom 30 og 40 eksisterende fabrikker som kan ha interesse av å installere en automatisk rekestapper. I tillegg kommer også alle nybygg som blir realisert der rekestapper vil inngå i tilbudene som et standardprodukt. Tromsø er den mest benyttede lossehavnen i Norge der de fleste norske båtene losser. Man kan gå ombord og få den informasjonen man ønsker dersom  man benytter et par dager i Tromsø. Det er heller ikke noe problem å ta direkte kontakt med forskjellige rederier, da næringen er positiv til at det skjer utviklingsarbeid som gagner næringen.

1.3 Definere teknisk spesifikasjon
Automatisk rekepresser er et produkt som i dag ikke eksisterer. Det første som må gjøres er derfor å sette opp en detaljert kravspesifikasjon som beskriver hvordan produktet skal fungere.

Eksempel på hva spesifikasjonen skal beskrive er:
a. hvordan skal rekepresseren opereres
b. hvilket press på rekene bør man benytte, skal dette kunne justeres?
c. hastighetskrav til hvor raskt rekepresseren skal jobbe
d. material krav.
e. elektrisk eller hydraulisk drift
f. renholdskrav

1.4 Produksjonstegninger og 3D-modell
Selve utviklingen av den automatiske rekepresseren starter når alle kriterier er satt. Dette starter med skisser som etter hvert utvikler seg til en 3D-tegning. Det kan parallelt lages små mekaniske detaljer for å sjekke viktige funksjoner. Med dagens teknologi kan man også lage tegningsmodeller der man kan simulere bevegelsene komponenten skal ha. Med underlag fra fase 1, pkt 1.2, så vil man også kunne tegne inn omliggende utstyr slik at man ikke får konflikter under monteringen. 

Fase 2: Produksjon og testing på fabrikk
2.1 Definering av komponenter samt innkjøp
I denne fasen må det tas stilling til hvilke innkjøpte komponenter man vil benytte. Det finnes mange bedrifter som kan levere de samme typene komponenter. Produktene må derfor evalueres for å definere produktets kvalitet. Differensiering av kvalitet kan være IP Grad (vanntetthet), styrke, leveringstid, material kvalitet og ikke minst pris. I enkelte tilfeller kan det kjøpes inn flere like komponenter fra forskjellige leverandører for å teste funksjonalitet før man velger leverandør.   

2.2 Produksjon av komponenter
Basert på det tegningsunderlaget som er produsert under pkt. 1.4 vil det være klart for å produsere de komponentene rekepresseren består av.

Dette skjer oftest ved at det brukes et digitalt underlag som benyttes for å skjære ut rustfrie plater som enten skrues eller sveises sammen. I tillegg vil det være andre type deler som dreies/freses og som blir innlemmet i designet.

2.3 Bygging av styreskap og endringer i programmering
Rekepresseren vil bli styrt av elektriske komponenter. Disse vil igjen styres av en liten computer som ivaretar alle funksjoner og gjør det mulig for enkle justeringer og endringer. Det er også viktig at andre krav som sikkerhet mht. klemfare og nødstopp er ivaretatt. Komponenter må tåle mye fuktig luft, vannspyling samt at det er krav til enkelt renhold. Komponentene som benyttes må derfor ha høy IP-grad. Det er forventet at det utviklede styreprogrammet vil bli justert/endret etter at rekepresseren er installert og man har fått erfaringer med bruken av utstyret.

2.4 Sammenstilling/ testing av komplett rekepresser
Når den mekaniske rekepresseren er sammenstilt, så vil det innlemmes styreskap og legges kabler samt plasseres følere. Carsoe har en messemodell i full størrelse av V16-vertikalfryseren. Den vil kunne benyttes sammen med rekepresseren i uttestingsfasen. Under denne uttestingen vil det evalueres funksjoner, styrke og andre faktorer som er viktig å ha kontroll på før man skal på sjøprøvetur. Det er viktig at pilotkundene bidrar under denne uttestingen, da de ofte vil kunne gi innspill på brukerrelaterte elementer som er viktig å få innlemmet i designet.

Fase 3: Testing på sjøen, justeringer og ferdigstillelse
3.1 Montering av rekestapper hos pilotkunde
Dette punktet omhandler montering av rekestapperen ombord i pilotkundens båt. Dette gjøres ofte i forbindelse med et planlagt verkstedopphold slik at ikke båten mister sjødager.

3.2 Testing under rekefiske
Testingen vil foregå på en ordinær reketur hvor man vil sende én mekaniker og én som har ansvaret for programmeringen av rekestapperen. De vil da kunne gjøre endringer som de ser er nødvendig, for deretter å få uttestet om endringen var vellykket.

En reketur strekker seg ofte over 5 uker. Derfor er man avhengig av å få haik med en annen båt om man skal i land før avsluttet tur. Under dette punktet er det lagt inn 2 uker for uttesting, men dette vil kunne variere ut ifra de beskrevne omstendighetene.

3.3 Endring av prototype: Mekaniske eller programmeringsmessige endringer
I beste fall vil dette punktet bortfalle om man i løpet av prøveturen har fått rekestapperen til å fungere etter intensjonen. Dette er litt optimistisk. Derfor har man i prosjektet lagt inn at rekestapperen demonteres og tas tilbake til verkstedet for endringer. Dette kan både være mekanisk og/eller styringsrelaterte endringer beroende på hvilken feil, eller justering det er behov for.

3.4 Testing av modifisert prototype
Om det blir behov for større endringer, så gjøres det etter at prototypen er tatt tilbake til verkstedet. Det er nå rekestapperen skal ferdigstilles. Om prototypen har blitt mye modifisert under testing så vil man ofte velge å bygge en ny rekepresser slik at man får den utforming og finish man bør forvente på et nytt produkt. Før produktet sendes tilbake til kunden må man benytte lang tid på uttesting, da det fra dette punktet ikke er rom for å feile. Det vil være en signert intensjonsavtale mellom produsent og pilotkunde, og det er da viktig at kunden er overbevist om at han ønsker å installere produktet. Om pilotkunden installerer produktet permanent, så vil det fra denne installasjonen lages ytterligere dokumentasjon, bilder og brukeruttalelser som vil benyttes i den kommende markedsføring av produktet.  

3.5 Brukerveiledning, dokumentasjon og salgsmateriell
Når man har tatt den endelige monteringen om bord hos pilotkunden, så vil man starte med å lage dokumentasjon på produktet. Innspill fra brukeren er viktige å få inkludert i brukerveiledningen da det er brukerne som skal følge opp utstyret i ettertid. Det vil også bli lagd en risikoanalyse på produktet slik at alle aspekt rundt sikkerhet er ivaretatt. Alle tekniske komponenter, både mekaniske og elektriske komponenter, må defineres slik at maskinisten om bord kan få etablert et reservedelslager. Det gjør det mulig å få raske utbedringer om noe skulle gå i stykker. Koblingsskjema må også medfølge slik at maskinisten kan feilsøke på utstyret. Utarbeidede tegninger, beskrivelser og bilder fra forskjellige steg i produktutviklingen vil kunne benyttes når man lager salgsmateriell. Dette vil da være råmaterialet som profesjonelle reklamebyråer vil kunne benytte i utvikling av salgsmateriell.   

3.6 Utarbeidelse av presentasjonsmatrise for fysisk modell
I denne type bransje er det ofte store internasjonale messer hvor man markedsfører sine produkter. Dette er påkostede messer der leverandørene ofte tar med seg modeller i fullskala for å fange kundenes interesse. Da Carsoe-gruppen allerede har en messemodell av V16-fryseren, så vil det være naturlig å lage en rekestopper som blir montert på denne modellen.

I tillegg benytter man storskjermer med rullende filmklipp samt store bannere med illustrative bilder.
​Resultatene vil formidles via skriftlige rapporter, film, bilder samt uttalelse fra pilotkunden.
keyboard_arrow_up