Til innholdet

Prosjektnummer

901772

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901772
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 31.08.2023

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)

​Prosjektet er en utredning av status og muligheter innen den sirkulære økonomien i sjømatindustrien. For den norske sjømatnæringen er det behov for mer kunnskap om hvordan material- og produktstrømmer i den biologiske og i den tekniske syklusen kan gjøres mer sirkulære, hvordan sjømatnæringen kan kobles på landbrukets produktstrømmer og hvordan næringen kan ha nøytral eller positiv innvirkning på naturen.
Hovedmål
Å utrede de enkelte deler av norsk sjømatnærings posisjon innen den sirkulære økonomien, samt potensialet for større verdiskapning og bedre ressursutnyttelse gjennom tilpasning til sirkulærøkonomien, samt identifisere fremtidig utfordringer for næringen knyttet til sirkulærøkonomien.

Delmål
• Å kartlegge kunnskapsstatus og identifisere pågående FoU innen sirkulærøkonomi i sjømatnæringen.
• Å avklare krav knyttet til sirkulærøkonomi.
• Å beskrive status i dag og behov for innrettinger for å nå den sirkulære økonomien innen sjømatnæringen.
• Å kartlegge kunnskapsbehov knyttet til den sirkulære økonomien i sjømatnæringene.
• Å utarbeide et veikart.
​​Utredningen vil fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid innen sirkulær økonomi i sjømatnæringen. Formålet er å identifisere status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer for at næringen skal nå forventningene om sirkulærøkonomi. Prosjektet vil kunne gi større forståelse av næringsmulighetene og barrierer/hindringer i sjømatnæringen og om potensialet for økt sirkularitet i norsk sjømatproduksjon. En bedre utnyttelse av ressurser innen sjømatnæringen her, inkludert redusert tap av sjømat og restråstoffer og økt resirkulering av plast og andre materialer, kan føre til flere arbeidsplasser innen næringen selv og tilhørende næringer som landbruk (industriell symbiose) samt nye verdikjeder. Det kan dessuten føre til klimakutt og økt matsikkerhet.

Prosjektet vil lede til forslag for forbedringer i virkemiddelapparatet for økt sirkularitet i næringen.

Prosjektet vil også utvikle et veikart og gi en strategisk retning for videreutvikling av den sirkulære økonomien i sjømatnæringene, og hjelpe næringen med å tilpasse seg FNs bærekraftsmål 12: “Ansvarlig forbruk og produksjon”.
Prosjektet er planlagt å bli utført i fem arbeidspakker (AP-er):

AP 1: Kunnskapsstatus for sirkulær økonomi
Ledes og utføres av NORCE

Leveranser:
a) Analyse av strategier, kunnskapsstatus og krav for den sirkulære økonomien i sjømatnæringen, for både forskning og utvikling, og
b) Oversikt over norske aktører innen den sirkulæreøkonomien og deres FoU-aktiviteter. 

Metode: Dokument- og litteraturanalyse basert på anbefalinger fra PRISMA.

AP 2: Spørreundersøkelse og intervju
Ledes av Proactima AS og utføres av Proactima AS med bidrag fra NORCE og Biotech North

Leveranser:
a) Oppsett for spørreundersøkelse og intervju av aktører, og
b) En analyse av funn fra spørreundersøkelsen og intervju i henhold til a) kunnskapsstatus, b) pågående FoU, og c) krav og forventinger fra interessenter. 

Metode: Etablert metode for spørreundersøkelse og intervju hos Proactima med sjekklister som bearbeides for også å reflektere de sektorspesifikke utfordringene som gjelder for sjømatnæringen. 

AP 3: Økonomisk bærekraft
Ledes og utføres av NORCE

Leveranser:
a) Analyse av de økonomiske barrierene i sirkulære verdikjeder, og
b) Oversikt over effektene av politiske rammebetingelser, og hvordan myndighetenes virkemidler kan korrigere for markedssvikt og skape finansiell attraktivitet. 

Metode: Data innsamling fra AP 1 og 2, litteratur og dokument analyser.

AP 4: Fremtidsscenarioer
Ledes av NORCE og utføres av NORCE med bidrag fra Proactima AS og Biotech North)

Leveranser: Rapport fra arbeidsmøter (workshops).

Metode: Arbeidsmøter med aktører inne sjømatnæringen for å få tilbakemelding på funn i arbeidspakke 1–3 og for sammen å identifisere fremtidens muligheter. I alt vil det bli arrangert tre arbeidsmøter med ca. 12 deltagere i hver.

AP 5: Øke sirkulariteten i sjømatnæringen
Ledes av NORCE og utføres av NORCE med bidrag fra Proactima AS og Biotech North

Leveranser:
a) Fagrapport og vitenskapelig artikkel, og
b) Veikart for sjømatnæringen mot sirkulærøkonomi. 

Metode: Analyse av materiale fra arbeidspakke 1–4.
​Det vil formidles aktivt fra prosjektet som NORCE og partnerne Proactima AS, Biotech North, og Blue Planet AS vil bidra til. Det vil skje gjennom:
• vitenskapelig artikkel publisert i et internasjonalt tidsskrift (2023)
• presentasjoner på prosjektets egne arbeidsmøter og utvalgte arrangementer (Nor-Fishing, Forskningsdagene, Nordic Circular Summit, og Teknas havbrukskonferanse)
• åpent seminar/møte for sjømatnæringen i samarbeid med STIIM klyngen (Blue Planet AS) og BioTech North (vår 2023)
• kronikker i norske aviser som Aftenposten og Fiskeribladet samt mulig deltakelse i podkaster (høst 2022 og vår 2023)
keyboard_arrow_up