Til innholdet

Prosjektnummer

901767

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901767
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2022
Sluttdato: 30.09.2024

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff

Forekomsten av overvekt og fedme hos kjæledyr er økende, og følger dermed den ugunstige tendensen som observeres i mennesker. Beregninger viser at 20–59 % av voksne hunder har overvekt eller fedme. Bruk av et ernæringsmessig optimalt kvalitetsfôr basert på råvarer med høy biologisk verdi vil kunne bidra til å redusere risikoen for å utvikle disse sykdommene, og i dette prosjektet skal det undersøkes om et fullfôr basert på sildemel produsert fra restråstoff fra sild, kan ha gunstige helseeffekter i hunder med fedme eller overvekt.
 
Tilnærmet alt restråstoff fra landbasert fileteringsindustri, både fra fiskeri og havbruk blir i dag utnyttet. Mesteparten av restråstoffet brukes til produksjon av fiskemel og fiskeolje, og inngår hovedsakelig i fôr til akvakultur, men et mindre volum går også til kjæledyrfôr (petfood) og landbruk. Det ernæringsmessige og økonomiske potensialet til produkter fra avskjær og annet restråstoff er derimot langt fra fullt utnyttet, grunnet dårlig kvalitet og ikke-optimal behandling av råstoff i noen tilfeller, men i større grad på grunn av manglende dokumentasjon og dertil produktdifferensiering. Fiskemel som er korrekt behandlet har høy ernæringsmessig kvalitet, og en bedre utnyttelse av restråstoff vil øke bærekraften til fileteringsindustrien. Fiskemel produsert av høykvalitets restråstoff er underutnyttet, og bør utforskes videre på grunn av sitt høye innhold av proteiner med alle essensielle aminosyrer og taurin. I tillegg er det observert gunstige helseeffekter av fiskemel produsert av restråstoff både i mennesker og andre dyr, og fordøyeligheten av fiskeproteiner er svært høy.
 
Kjæledyrfôr-markedet i USA og Europa er på til sammen rundt 17 millioner tonn og er et marked i vekst som følger utviklingen i det humane markedet når det gjelder økt fokus på helse og tilhørende økt betalingsvilje for produkter med helsepåstander. Selv om dagens hunde- og kattefôr ikke inneholder store mengder marine ingredienser så gjør selv en mindre inklusjon av marine proteiner at kjæledyrfôr er et interessant marked, og potensialet for økt bruk er betraktelig tatt i betraktning det store volumet som produseres. Salg til kjæledyrfôr fra Norge i større volum har i hovedsak bestått av lakseprotein, men det er et økende markedsfokus på marint protein som ikke har oppdrettsfisk som opprinnelse. Fiskemel av rent silderestråstoff er allerede et velkjent produkt for kjæledyrfôr-industrien, spesielt for markedet i Nord-Amerika som bruker større mengder. Eksporten av sildemel fra norske fiskemelsprodusenter inn i dette markedet har vært liten og restråstoff fra sild har stort sett blitt blandet med annet råstoff og gått inn i konvensjonell produksjon av fiskemel til laksefôr. Bruk av “singel species” sildemel i kjæledyrfôr-industrien er nok i størst grad knyttet til at sild er en kjent art som skaper positive assossiasjoner hos kjøper av kjæledyrfôr, heller enn at sild hevdes å ha helseeffekter som en ikke kan få ved bruk av annen marint protein. Dokumentasjon av helseeffekter av pelagisk norsk restråstoff i hundefôr vil bidra sterkt til økt kunnskap og verdiskaping for et produkt som allerede brukes i større mengder. Kunnskap om eventuelle helseeffekter av norsk marint restråstoff vil også være viktig for fremtidig utvikling av produkter. Resultater fra prosjektet vil gi økt kunnskap om helseeffekter av silderestråstoff til hund, og kan ha overføringsverdi til andre kjæledyr og mennesker, som har risiko for å utvikle livsstilssykdommer grunnet fedme.
Hovedmål
Å gjennomføre fôringsforsøk på hund for å dokumentere effekter ved inntak av sildemel produsert fra restråstoff på metabolske forstyrrelser, med fokus på kolesterolnivå, glukoseregulering, blodtrykk og nyrefunksjon.
 
Delmål
• Å foreta en litteraturstudie.
• Å kartlegge FoU-resultater på helseeffekter av marine proteiner og fettsyrer i hund.
• Å gjennomføre fôringsforsøk med sildemel i hund.
• Å gjennomføre fôringsforsøk i hund med fokus på effektene av sildemel på lipidmetabolisme, glukoseregulering, nyrefunksjon, blodtrykk og vektutvikling.

Prosjektutvidelse primo 2023
Å foreta fordøyelighetsforsøk med mink.
​Ved salg av marint protein til kjæledyrfôr har det vært fokusert på art og kvalitet på produktet som en god proteinråvare. Det har derimot vært få publiserte vitenskapelige studier hvor en undersøker helseeffekter av marint protein i fôr til hund, og det finnes ingen studier av hvorvidt silderestråstoff kan være en helsegunstig del av kjæledyrfôr. Dokumentasjon av helseeffekter vil øke kompetanse om eksisterende produkter, og dette kan føre til høyere grad av innovasjon og betydelig økt økonomisk inntjening for industrien.
Prosjektet består av fem arbeidspakker (AP-er):

AP1: Litteraturundersøkelse
Ansvarlig: UiB v/Gudbrandsen
Et omfattende litteratursøk vil bli gjennomført i de store databasene PubMed, Web of Science og EMBASE for å få en full oversikt over vitenskapelige publikasjoner der fisk/fiskemel/fiskeolje er testet i kjæledyr, med fokus på hund. Man vil også gjøre et omfattende søk i prosjektdatabaser for å få oversikt over hva som er gjort av studier som ikke er publiserte i artikkelform. Funnene fra disse søkene vil bli publisert som en systematisk oversikt (systematic review).

AP2: Planlegging av intervensjonsstudien 
Ansvarlig: UiB v/Gudbrandsen
Design av fôringsstudien i hund er basert på erfaringer og resultater fra sammenlignbare studier i rotter og mus utført av Proteingruppa ved Klinisk institutt 1 ved UiB. Dette gjelder intervensjonstype (innblanding i fullfôr), intervensjonslengde og analysepanelet. Herunder kommer også valg av sildemel-batch på bakgrunn av detaljerte analyser av et utvalg produserte mel hos Pelagia, og valg av hunderaser som skal inkluderes. 

AP3: Produksjon av fullfôr til hund  
Ansvarlig: NMBU v/Nyquist
Produksjon av sildemel av høy kvalitet ved Pelagias anlegg, deretter produksjon av hundefôr. To typer hundefôr produseres til denne studien. Begge er fullfôr og dekker alle ernæringsmessige behov hos voksne hunder, og varierer kun i protein- og fettkilder. Proteinkilder er henholdsvis sildemel og fjørfemel.

AP4: Gjennomføring av intervensjonsstudie med hund 
Ansvarlig: UiB v/Gudbrandsen
40 hjemmeboende hunder rekrutteres til en randomisert kontrollert, dobbelblindet intervensjonsstudie med crossover-design. Prosjektet vil rekruttere friske, voksne hunder av begge kjønn, med overvekt eller fedme. For å begrense heterogeniteten i forsøket så vil man primært rekruttere raser som er kjent for å ha høy disposisjon for å utvikle overvekt/fedme. Hundene blir randomisert til en diett med fullfôr med sildemel eller kontrollfôr i åtte uker, deretter følger minst fire uker utvasking med vanlig hjemmefôr, før de bytter til det andre forsøksfôret i åtte uker. Hundene møter til totalt 4 visitter, og de blir veid og blodtrykket blir målt ved alle visittene.

AP5: Analyser av biologisk materiale
Ansvarlig: UiB v/Gudbrandsen
Blodserum og urin blir samlet ved alle fire visittene, for analyser av lipider og markører for nyrefunksjon og insulinfølsomhet. Hvite blodceller blir isolert for analyse av fettsyrer.

Prosjektutvidelse primo 2023
Fordøyelighetsforsøk med mink skal gjennomføres for å dokumentere fordøyelighet av tørrstoff, aske, råprotein, råfett, stivelse, karbohydrater, brutto energi, aminosyrer inkludert tryptofan.
​Resultater fra prosjektet formidles som vitenskapelige artikler og på vitenskapelige konferanser, gjennom FHF sine kanaler og på relevante seminarer, webinarer, møter, formidlingssamlinger og bransjemøter.


keyboard_arrow_up