Til innholdet

Prosjektnummer

901761

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901761
Status: Pågår
Startdato: 08.06.2023
Sluttdato: 14.06.2024

Testing av beste tilgjengelige teknologi (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri (PROPEL)

​Pelagisk industri benytter store mengder vann som kontamineres under produksjon. Vannvolum og -kvalitet varierer gjennom året, avhengig av sesong, råstoff og produksjonsprosess.

EUs direktiv om industriutslipp (IED) regulerer utslipp fra enkelte virksomheter gjennom beskrivelse av beste tilgjengelige teknologier (BAT) som skal gi minst mulig belasting på ytre miljø, blant annet ved redusert vannforbruk, lavere organisk belastning i avløpsvann og økt energieffektivitet. Referansedokumentet (BREF-FDM) fastsetter også utslippsgrenser til vann (BAT-AEL), og skal implementeres innen desember 2023. 

Dagens rensing av avløpsvann fra pelagisk industri gir ikke tilstrekkelig rensing for å oppnå kommende krav. 

Valg av renseteknologi avhenger av formålet: rensing kun for å oppnå utslippskrav eller for å utnytte restråstoff; gjenbruk av vann; og energieffektivisering. For å nå BAT-krav, samt ivareta økonomiske og miljømessige krav til bærekraft, vil en kombinasjon av målene over være hensiktsmessig.
Hovedmål
Å teste og måle effekt av egnet tilgjengelig teknologi for rensing av prosessvann fra pelagisk industri. 
 
Delmål
• Å karakterisere avløpsvannet før rensing.
• Å kartlegge aktuelle og relevante teknologiløsninger for rensing av prosessvann. 
• Å velge hvilke teknologier som skal testes. 
• Å teste og evaluere valgt teknologi i tråd med kommende krav fra EU (BAT/BREF). 
• Å karakterisere avløpsvannet etter rensing i tråd med BAT/BREF. 
• Å dokumentere testresultatene og vurdere egnethet opp mot kapasitet, renseeffekt, løpende vedlikehold og kostnader.
En systematisk kartlegging av prosess- og avløpsvann som oppstår under bearbeiding av pelagisk råstoff vil kunne gi en direkte nytteverdi for næringen.

Kombinert med en kartlegging av relevant renseteknologi vil kunnskap og erfaring som frembringes i prosjektet kunne danne grunnlag for implementering av beste tilgjengelige teknologi og dermed imøtekomme kravene i EUs industriutslippsdirektiv som trer i kraft i desember 2023. Prosjektet vil dermed kunne bidra med beslutningsstøtte for valg av riktig tilnærming. Implementering av BAT kan bidra til å redusere energi- og vannforbruk, og bruk av kjemikalier knyttet til rensing av avløpsvann. 

Dersom organisk materiale i tillegg tas ut tidlig i produksjonen vil dette kunne redusere behovet for sluttrensing og minske miljøbelastning knyttet til rensing av avløpsvann. Resultatet fra prosjektet vil kunne komme hele sjømatnæringen til gode. Det har også potensiell overføringsverdi til flere bransjer, og kan bidra til at teknologileverandører kan utnytte resultatene til å styrke sine forretningsområder. 

Formidling fra prosjektet til sjømatnæringen vil være en viktig del av prosjektets kontinuerlige arbeid.
Prosjekter gjennomføres i to faser og med følgende arbeidspakker (AP-er):

Fase 1
AP1: Kartlegging prosess-/avløpsvann og renseteknologier 
A1.1: Kartlegge historiske data på avløpsvann, volumstrømmer, sesongvariasjoner, variasjon mellom arter, bruk av vann i ulike prosesstrinn og energiforbruk. Gjøre vurderinger knyttet til relevante teknikker for reduksjon av vannforbruk og organisk belastning i avløpsvannet, samt øke energieffektivitet, i tråd med generelle BAT-konklusjoner. 

A1.2: Uttak og analyse av et utvalg delstrømmer og avløpsvann fra pelagisk industri med hensyn på konsentrasjoner av parameter knyttet til BAT-AEL. Analyser gjennomføres i henhold til relevante standarder angitt i BREF-FDM. 

A1.3: Teknologiscreening – vurdering av aktuelle teknologier og leverandører. Utvalgskriterier: forventet renseeffekt, arealbruk, energibruk, teknologimodenhet, kapitalutgifter (CAPEX) og driftsutgifter (OPEX). 

A1.4: Åpent arbeidsmøte (workshop) med representanter fra pelagisk industri og teknologileverandører for kartlegging av renseteknologi. 
 
AP2: Teste og evaluere renseteknologier Gjennomføring av laboratorieskala forsøk for å vurdere ytelsen til fysiske, kjemiske og/eller biologiske renseteknologier, eller kombinasjoner av disse
A2.1: Planlegging og utarbeiding av forsøksdesign. 

A2.2: Laboratorieforsøk. Forsøkene skal i størst mulig grad benytte standardiserte metoder/utstyr der det er tilgjengelig. Prøveuttak og analyse av vann før og etter rensing gjennomføres for å vurdere renseeffekt. 

A.2.3: Statistisk dataanalyse (varians eller regresjonsanalyse) gjennomføres med mål om å belyse samspillet mellom driftsforholdene og renseeffekten. Potensial for optimalisering, modifisering og/eller valg av ytterligere (alternative) renseteknologier skal introduseres i tilfelle metodene ikke gir ønsket effekt. 
 
Fase 2
AP3: Dokumentasjon av antatt beste teknologier fra AP2. 
Forsøkene baseres på de mest lovende teknologiløsningene identifisert i AP2, og skal gi et bredere datagrunnlag for dokumentasjon av renseeffekt opp mot BAT-krav. 

A3.1: Planlegging og utarbeiding av forsøksdesign.

A3.2: Gjennomføring av forsøk. Prøveuttak og analyse av vann før og etter rensing gjennomføres for å dokumentere spesifikk renseeffekt. 

A3.3: Utarbeide dokumentasjon basert på resultat fra AP1 og 2. 
​Formidling og kommunikasjon omfatter både resultatspredning og ledelse av prosjektet. Det vil bli holdt referansegruppemøter og jevnlige prosjektmøter med forskergruppen. Kunnskap og resultater fra prosjektet vil formidles både internt i prosjektet og i eksterne interessemiljøer. I tillegg til FHF sin digitale plattform vil SINTEF benytte egen nettside for jevnlig resultatformidling. Det vil også utarbeides populærvitenskapelig kommunikasjon fra prosjektet som kan utgis i et relevant fagblad eller bransjemagasin (Fiskeribladet, Norsk Sjømat, Gemini, etc.).

Prosjektet vil, der det er mulig, presentere forskningen på relevante arrangementer i regi av FHF, eller andre møtearenaer for pelagisk industri. Resultater og prosjektarbeid vil bli dokumentert gjennom film og bilder som deles på digitale plattformer, f.eks. i SINTEF sine sosiale kanaler og i SINTEF sin egen podkast “Smart forklart”. Resultatene fra prosjektet vil formidles målrettet mot næringen for at de kan ta i bruk funnene fra prosjektet. Generiske resultater vil distribueres gjennom presentasjoner i arbeidsmøter (workshops).
keyboard_arrow_up