Til innholdet

Prosjektnummer

901745

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901745
Status: Pågår
Startdato: 31.01.2022
Sluttdato: 31.01.2024

Kunnskapskartlegging pigmentering

​Det er en utbredt oppfatning at fargen i filet til norsk oppdrettslaks har blitt dårligere i løpet av de siste 10 årene. For 10 år siden kunne man oppnå 7 ppm astaxanthin i laksemuskel, mens i dag ligger man oftest nærmere 6 ppm. Samtidig har nivået av astaxanthin i fôret økt fra om lag 40 ppm i tilvekstfasen i sjø til 50–70 ppm i dag, uten at dette har løst problemet. Omfang og utbredelse av dårlig pigmentering både geografisk og i tid er imidlertid lite dokumentert. For å få en oversikt over omfang av problemet og utvikling i pigmentering vil det i prosjektet bli samlet data fra kommersielle produksjoner så langt tilbake i tid som mulig og fra ulike geografiske regioner.

I samme tidsperiode som problemene med pigmentering har oppstått har det skjedd mange endringer i produksjonen av laks. Fôrets sammensetning er endret, håndtering som følge av problem med lakselus har økt og det produseres en større settefisk enn tidligere. Disse faktorene kan potensielt påvirke pigmentering, og opplysninger omkring produksjonsmønster vil være vesentlig å få oversikt over for å kunne peke på mulige årsaker til dårlig pigmentering.

Ved å koble tilgjengelig vitenskapelig kunnskap med informasjon fra kommersiell produksjon, både i form av objektive kvalitetsdata og erfaringer som kan komme fram i intervju og spørreundersøkelser blant næringsaktører, vil man kunne avdekke årsakssammenhenger og komme med anbefalinger med tanke på tiltak for å forbedre pigmentering.

Det vil også kunne avdekkes kunnskapsmangler som bør prioriteres i fremtidig forskning. Nofima har i mange år jobbet med pigmentering og kvalitet, og prosjektet er godt forankret i Nofimas strategiske satsinger. Nofima har også FoU-konsesjoner i hele landet (nord, midt, sør) og fra disse har vi data på pigmentering som vil benyttes i prosjektet. Det er flere pågående prosjekter som samspiller med prosjektet: “Diettfaktorer og fysiologiske mekanismer samspiller og styrer pigmentering av laksemuskel” (FHF-901623), Aquaimpact, som inngår i EU Horizon 2020, og “Kartlegging av mørke flekker i laksefilet” (FHF-901708).
​Hovedmål
Å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om pigmentering i laksemuskel for å bidra til å avdekke årsaker til dårlig pigmentering og gi anbefalinger om tiltak som kan bedre innfarging.

Delmål
1. Å gjøre en gjennomgang og sammenstilling av eksisterende litteratur som omfatter både publikasjoner, rapporter og abstracts på pigmentering av laksefisk (arbeidspakke 1).
2. Å arrangere et åpent seminar hvor næringsaktører inviteres til å bidra med både erfaringer og vitenskapelig kunnskap omkring pigmentering (arbeidspakke 2).
3. Å samle inn erfaringsbasert kunnskap og data fra næringsaktører som har produksjon av laks i ulike land/regioner, gjennom intervju og spørreskjema (arbeidspakke 2).
4. Å foreta statistisk analyse av data samlet inn fra næringsaktører for å identifisere årsakssammenhenger (arbeidspakke 3).
5. Å formidle resultater fra prosjektet og gi anbefalinger om mulige tiltak for å bedre pigmentering (arbeidspakke 4)
​Fargen på laksefileten er et av de viktigste kvalitetskriteriene, og redusert og variabel farge fører til nedklassifisering, redusert omdømme og økonomisk tap for oppdretterne. Hvis årsakene som har størst betydning for dårlig pigmentering i kommersiell lakseproduksjon identifiseres vil det være mulig å jobbe med forbedringer i produksjonspraksis som kan føre til en bedret innfarging. Det er også et mål i prosjektet å øke kompetansen i næringen om hva som kan påvirke pigmentering og hvordan ulike metoder for å måle farge i laksefilet kan gi ulike svar.
Prosjektgruppen består av forskere fra Nofima fra faggruppene Fôrteknologi og ernæring og Produksjonsbiologi. Prosjektet vil gjennomføres i nært samarbeid med næringsaktører som har signert intensjonsavtaler om å bidra med data og erfaringsbasert kunnskap. Dette vil gjøres gjennom spørreundersøkelser og intervju.

Det vil også holdes et åpnet seminar i starten av prosjektet hvor erfaringer og informasjon kan utveksles. Data som samles inn, vil analyseres med statistiske metoder som regresjonsmodeller og eksplorative multivariate metoder som er egnet for å belyse sammenhenger mellom responsvariabler og forklaringsvariabler. I prosjektet vil det også bli laget en sammenstilling av eksisterende kunnskap om pigmentering, både publisert og i form av rapporter og avhandlinger, abstracts og lignende.

Resultatene man finner i dataanalysen vil sammenfattes med det man i dag vet om funksjon og biotilgjengelighet av astaxanthin i laksefisk og eventuelt andre arter. Det vil holdes et oppsummerende seminar hvor resultatene fra prosjektet presenteres.
​Ved oppstart av prosjektet vil det publiseres en nyhetssak via Nofima sin kommunikasjonsavdeling hvor prosjektet presenteres, hva som er målet med prosjektet og hvordan det er tenkt gjennomført. I denne nyhetssaken vil det også være informasjon om det åpne seminaret for næringsaktører som holdes like etter oppstart av prosjektet. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom en populærvitenskapelig artikkel i Norsk Fiskeoppdrett, og gjennom nyhetssaker som publiseres på relevante nettsteder (Intrafish, Kyst.no) og som også deles av Nofima i sosiale medier (Facebook®, Twitter®, LinkedIn®). Resultatene fra prosjektet vil også bli publisert gjennom Nofima sine egne nettsider.

Det vil publiseres en engelskspråklig oversiktsartikkel på pigmentering basert på tilgjengelig oppdatert kunnskap. Resultatene fra prosjektet vil presenteres på et oppsummerende seminar som har et format som tilsvarer FHF sine dialogmøter, men som dedikeres til pigmentering og resultatene fra prosjektet. Det vil bli laget et faktaark på 2–4 sider som oppsummerer de viktigste funnene fra prosjektet.
keyboard_arrow_up