Til innholdet

Prosjektnummer

901742

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901742
Status: Pågår
Startdato: 02.05.2022
Sluttdato: 30.11.2023

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking sorteres klippfisken i ulike kvaliteter, før den pakkes og eksporteres.

Omlegging av klippfisk er svært hardt manuelt arbeid, som utfordrer både arbeidsmiljø og ytre miljø. Prosessen inkluderer mange oppstykkede arbeidsprosesser. Ofte jobber to og to sammen. De får tilkjørt en palle med fisk, og starter med å fjerne overflødig salt fra fisken. Dette kostes eller ristes av og havner ofte på golvet. Deretter legges fisken over på tørkerivognene, som flyttes inn i tørka. 

For å møte markedsendringen og opprettholde verdiskaping, vil det være av betydelig gevinst for bedriften og effektivisere omleggingsprosessen. I det FHF-finansierte prosjektet, “Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser” (FHF-901667), ble det utviklet en trommel som effektivt splitter fisken og effektiviserer omleggingen, og reduserer salt på golvet. Trommelen har nå så høy virkningsgrad at den er tatt i bruk i daglig drift. Trommelen viser god funksjon for liten sei, uten å redusere produktkvaliteten. I tradisjonell omlegging beregnes det 10–12 minutter for å legge om en palle, mens med trommelen er denne redusert til 5–6 minutter. Det er to hovedfaktorer til denne kapasitetsøkningen. Med trommelen er det trommelhastighet og innmating som bestemmer tempo, ikke arbeiderene. I tillegg er saltet tilnærmet fjernet fra golvet, slik at arbeidsoppgaver som å koste, spa og kjøre vekk salt er kraftig redusert.

Med denne trommelen er det dermed oppstått en ny flaskehals. Innmatingen er nå det tidsbegrensende trinnet i denne prosessen, da det må mates inn en ny palle hvert femte minutt. Nå kreves det truck for å mate fisk inn i trommelen, og prosessen binder opp truck og ressurser som er ønskelig å benytte andre steder i bedriften.
​Hovedmål
Å utvikle en effektiv og automatisk løsning for innmating av saltfiskpalle i omleggingstrommelen.
 
Delmål
1. Å utvikle en automatisk pallemater som regulerer fiskemengden inn til trommel.
2. Å sette sammen et system som sikrer god flyt.
​Klippfiskindustrien har flere produktkategorier til ulike markeder og til ulik pris. Noen produkter gir god margin, andre har marginal lønnsomhet. Lønnsomme produkter har bidratt til at bedriften også kan produsere produkter med lav margin. Når de mest lønnsomme produktene bortfaller, blir det viktig å effektivisere produksjonen og øke inntjeningen for andre produkter. Bedriften opplever økt etterspørsel etter klippfisk fra liten sei, som hovedsakelig eksporteres til Afrika, hvor betalingsviljen lavere. Mindre fisk er mer krevende å produsere, da det kreves større manuell arbeidsinnsats for å opprettholde produksjonslinjens kapasitet.

Teknologien som utvikles vil først og fremst bidra til økt effektivitet i pilotbedriften, men vil ha stor overføringsverdi til andre bedrifter i klippfisknæringen. Ved å lage en effektiv og tilnærmet kontinuerlig tilgang på fisk til omleggeing, er det mulig å realisere kapasitetsøkningen trommelen (fra prosjektet “Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser” (FHF-901667)) har potensiale for. En mer effektiv innmating vil frigjøre en truck og nesten et årsverk. Mot kontinuerlig aktivitet, vil innmating med en bufferkapasitet kun kreve ressurser i gitte tidsintervaller. Dette bidrar til redusert arbeidskost på 60–70 %. Dette kommer i tillegg til sparte kostnader på rundt 1 million kr og reduserte arbeidskostnader på 30–40 % ved bruk av trommelen til omlegging.

Prosjektet vil bidra til en god intern HMS ved forenkling av arbeidsoppgaver. Omlegging av liten klippfisk er arbeidsintensivt hardt arbeid, med mange avbrudd, der man også gjør annet hardt fysisk arbeid. Ved å effektivisere og delvis automatisere deler av prosessen fjernes tunge manuelle og repeterende prosesser. Arbeidets fysiske og ergonomiske art vil forbedres kraftig, og slitasjen på arbeidsstokken vil reduseres betraktelig.
​Prosjektet har tre aktiviteter knyttet til utvikling og testing ved Scanprod AS og Holmek Palletering AS. Den fjerde aktiviteten i prosjektet er prosjektledelse, i tett samarbeid med alle prosjektaktørene.

Hovedutfordring
Hovedutfordringen i prosjektet er å utvikle en automatisk pallemater til trommelen. Det bør bygges opp en bufferkapasitet på pallene, slik at det kun kreves påfyll av paller hver time. Dette kan f.eks. gjøres ved å lage et bånd med automatisk framtrekk av paller og en heis som tipper pallen. Ved å legge sperre på f.eks. halve pallen, kan også fiskemengden inn i trommelen reguleres bedre enn i dag. Det er også aktuelt å vurdere ulike leggemønster for klippfisken, for å oppnå en god splitt. I tillegg må det utvikles en god løsning for brukte paller.

Aktivitet 1: Kravspesifikasjon og produksjonsunderlag
Ansvarlig: Scanprod AS, Arild Giske
Samarbeidspartnere: Holmek Palletering AS, Helge Eiken
Mål: Å utvikle en kravspesifikasjon og et godt produksjonsunderlag for å bygge en prototype.
Metode: Designe teknologi for automatisk innmating i trommel

Aktivitet 2: Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype
Ansvarlig: Holmek Palletering AS, Helge Eiken
Samarbeidspartnere: Arild Giske, Scanprod AS
Mål: Å bygge en prototype.
Metode: Prototypen, basert på konseptet i aktivitet 1, bygges og funksjonstestes. Prototypen består av (1) et bånd med framtrekk for paller, (2) en heis med deksel foran, som tipper riktig mengde fisk inn i trommelen og (3) en løsning for uttak og stabling av brukte paller. Testing av (2) heisanordningen testes hos Holmek Palletering AS. Når den har tilfredstillende funksjon, integreres den i hele oppsettet. Dette monteres og testes hos ScanProd AS.

Aktivitet 3: Testing i full skala
Ansvarlig: Scanprod AS, Arild Giske
Samarbeidspartner: SINTEF Ocean, Holmek Palletering AS
Mål: Å foreta testing og dokumentasjon av prototype i industriell skala.
Metode: Når teknologien er utviklet og prototypen bygget må den først installeres på hensiktsmessig plass i bedriften. Etter innplassering i bedrift gjennomfører Scanprod AS, sammen med Holmek Palletering AS og SINTEF, en test med mindre volum av fisk.
 
Når utstyret er justert vil Scanprod, i samarbeid med Holmek Palletering AS og SINTEF, gjennomføre en større produksjonstest. Prototypen måles etter følgende suksesskriterier:
1. en god og problemfri bufferkapasitet som gir god flyt ved normal produksjon
2. brukervennlighet
3. splitting av fisk fra palle inn i trommel
4. bevarer produktkvalitet
5. bidrar til å bedre arbeidsmiljø ved å fjerne tunge manuelle operasjoner

Prosjektorganisering
De tre utviklingsaktivitetene er knyttet til utvikling og testing ved bedriftene:
• ScanProd AS, som ble stiftet i 2001 og produserer klippfisk fra flere arter og i flere kvaliteter. Bedriften har gjennom flere år utviklet mer effektive prosesser for klippfiskproduksjon, både for å ta ned produksjonsutgifter og bidra til bedre HMS forhold for ansatte. Etter å ha gjennomført suksessfulle tiltak for saltrensing (FHF-901380), har bedriften nå satt fokus på omleggingsprosessen.
• Holmek Palletering AS, som siden 1969 har levert over 1000 palleteringsanlegg i inn- og utland, både til næringsmiddelindustri på land og til større havgående fiskefartøy. I tillegg til palleteringssystemer, har Holmek Palletering AS ekspertise knyttet til utvikling av elevatorer. De har også ekspertise i å sette opp rullebaner for interntransport. Dette prosjektet omfavner alle disse områdene (rullebaner, elevator og palleteringssystem)
.

SINTEF Ocean har ansvar for faglig og økonomisk koordinering, kommunikasjon med industripartnere og sikre at resultater fra prosjektet formidles.
​Resultatene formidles i relevante arrangementer, som FHF sitt klippfiskseminar, FHF sitt hvitfiskseminar, FHF sitt restråstoffseminar, i samråd med prosjektpartnerne.

Prosjektet vil også bli presentert på SINTEF og FHF sine nettsider. Det utarbeides også en faglig rapport fra prosjektet. Det vil bli også utarbeidet et faktaark for presentasjon av hovedresultatene.
 
Basert på effekten av teknologien vil det bli vurdert å formidle dette ved film, omvisning og eventuelt demonstrasjon av teknologien, i samråd med FHF og prosjektpartnerne.
keyboard_arrow_up