Til innholdet

Prosjektnummer

901737

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901737
Status: Pågår
Startdato: 01.12.2021
Sluttdato: 01.12.2023

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

​Skinn som løsner fra fileten er et problem som kjøpere av oppdrettet laks og ørret rapporterer om. Problemet er vanskelig å fange opp før salg, ettersom fisken har normalt utseende ved slakt. Risikoen for å oppleve problemer med skinn som løsner synes å inneha en sesongkomponent og at denne kan variere geografisk.

Det finnes lite eller ingen skriftlig dokumentasjon som beskriver problemet, omfanget og årsaker til at dårlig skinnfeste oppstår. Innledende studier har vist at den mørke muskelen under skinnet kan ha områder med betennelse og avvikende kollagendannelse, og at laks med svakt feste mellom skinn og filet kan ha bløt tekstur.

Tilbakemeldinger og observasjoner vi har av skinn som løsner synes å sammenfalle med perioder med rask vekst, som man vet er assosiert med svakt bindevev og bløt filet. Det har også vært spekulert i om handteringstress i forbindelse med avlusing, transport og slakting, lagringsbetingelser og fiskens helsetilstand kan ha betydning.
Hovedmål
Å kartlegge omfang, geografisk utbredelse og å avdekke mulige årsakssammenhenger til kvalitetsutfordringen med løst skinn på laks og ørret.

Delmål
1) Å innhente informasjon om hyppighet og geografisk utbredelse av problemet med skinn som løsner fra filet i ørret og laks.
2) Å kartlegge betydning av oppdrettsforhold og handtering ved ulike operasjoner.
3) Å søke etter underliggende årsaker til svakt feste mellom skinn og filet.
Prosjektet vil bidra med nyttig kunnskap for havbruksnæringen om hyppighet, geografisk utbredelse, sesongkomponenter samt biokjemisk- og histologisk tilstand til skinn som løsner. Videre vil betydningen av håndtering ved ulike operasjoner kartlegges. Dette er kunnskap som er vesentlig for å utarbeide strategier som kan løse problemet og vil ha en tydelig næringsnytte ved måloppnåelse.
​Gjennomføringen vil være inndelt i fire arbeidsområder (AP1–AP4):

AP-1
Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om omfang og geografisk utbredelse av skinn som løsner og å avdekke eventuell sammenheng mellom kvalitetsavvikene skinn som løsner og bløt filet. Kartlegging av geografisk utbredelse vil sikres gjennom spørreskjema og intervju av oppdrettsselskaper langs norskekysten. Bakgrunnsinformasjon om fisken vil inngå som en vesentlig del av spørreundersøkelsen. I tillegg vil det bli foretatt intervjuer med utvalgte kjøpere av norsk laks og ørret. Det vil legges vekt på å kvalitetssikre data og registreringsmetodikk for å muliggjøre solid analyse og tolkning som kan gi god oversikt over problemstillingen og som kan lede til konkrete tiltak som kan kontrollere tilstanden, og derved ha vesentlig næringsnytte.
Ansvarlig: Nofima, T. Larsson
Samarbeid: NMBU

AP-2
Målsettingen er å skaffe kunnskap om betydningen av håndtering ved ulike operasjoner i oppdrettsfasen frem mot slakting for å avdekke hvordan disse kan akselerere eller hemme løsning av skinn.

Sultetid samt lagringstid, temperatur og fyllingsgrad på båt er vesentlige faktorer som vil bli undersøkt. Historiske data knyttet til avlusingsmetode og annen behandling (slik som AGD) innhentes og kobles opp mot resultatene. Pilotstudier gjennomføres der endringer i enzymaktivitet og bindevevsnedbrytning som en funksjon av stress, lagringstemperatur og fysisk håndtering vil tillegges hovedvekt. Forsøkene gjennomføres som samarbeid mellom Nofima, NMBU og industri, med B. Roth som ansvarlig. Modellstudier gjennomføres med liten laks og ørret ved Senter for Fiskeforsøk, NMBU (Fiskelabben). Disse vil inkludere betydning av veksthastighet i samspill med temperaturstress.
Ansvarlig: Nofima, B. Roth
Samarbeid: NMBU (ansvarlig modellstudier)

AP-3
Målsettingen er biokjemisk karakterisering av skinn som løsner fra filet og å avdekke sammenheng til bløt muskel. Aller Aqua gjennomfører for tiden omfattende forsøk knyttet til FoU-tillatelser hvor NMBU er vitenskapelig prosjektleder. Laks og ørret fra sekvensielle uttak i disse fôringsforsøkene i små- og storskala vil danne basispopulasjonen i undersøkelsene, der skinnkvaliteten kan kobles opp mot bakgrunnskunnskap og analyser som tas av fisken (vekst, miljø, helse, avlusing/behandling, filetkvalitet). Bruk av fiskemateriale fra pågående prosjekter gir kostnadseffektiv og rask generering av kunnskap. Skinnet analyseres for sammensetning og utvalgte prøver undersøkes i detalj for bindevevskarakteristika. Mikromatrise (microarray) benyttes som en effektiv metode for å avdekke hovedforskjeller mellom laks med normalt og løst skinn.
Ansvarlig: NMBU, T. Mørkøre
Samarbeid: Nofima, Universidad Complutense (Madrid), Aller Aqua (Austevoll Melaks og Svanøy Havbruk)

AP-4
Målsettingen er å karakterisere mikro- og makroskopiske endringer av skinn og underliggende muskulatur i fisk med løst skinn, og finne mulige årsakssammenhenger som kan knyttes til fenomenet. Makroskopisk vil organisering av bindevevstråder og feste mellom muskel og skinn undersøkes. I tillegg til skinn og muskel, vil full organpakke tas ut til histologi og qPCR av fisk som er sterkt rammet, for screening av kjente patogener. Karakterisering av mikroanatomi vil ha fokus rettet mot bindevev. Vevene vil også undersøkes for histopatologiske endringer. Fisk til histologisk/ histopatologisk undersøkelse vil komme fra AP23.
Ansvarlig: Nofima, L. Sveen
Samarbeid: NMBU
Prosjektet vil fortrinnsvis formidle resultater etter avsluttede hovedmål. Arenaer for formidling vil være norske konferanser, f.eks. Havbruk og Frisk fisk. Èn populærvitenskapelig artikkel er tenkt publisert i Norsk Fiskeoppdrett og én vitenskapelig artikkel i åpen fagfellevurdert tidsskrift. For at resultatene fra forskningen skal komme hele næringen og kjøpere av laks til gode, vil det bli produsert et faktaark som sammenfatter oppnådd kunnskap på en målrettet måte i tilknytning til Aqua Nor 2023. Studenter ved NMBU vil knyttes til prosjektet og det legges opp til leveranse av master- og bachelorgrader. Det legges opp til at master- og bachelor-studenter kan ha opphold hos bedriftene som er tilknyttet prosjektet. 

Det skrives refleksjonsnotater fra slike opphold (internship) og studentene presenterer disse for sine klassekamerater. Derved blir resultatene formidlet effektivt til studenter som skal ut i næringen etter endt eksamen og prosjektet bidrar også til nettverksbygging mellom nyutdannede kandidater i akvakultur og næringen.
keyboard_arrow_up