Til innholdet

Prosjektnummer

901682

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901682
Status: Pågår
Startdato: 01.07.2021
Sluttdato: 30.09.2023

Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal i RAS for prestasjon i sjø ved utsett av stor postsmolt (BENCHMARK II)

​Produksjon av settefisk av laks er i en fase hvor det fortløpende skjer store endringer, og næringen har stor interesse i å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø og gjennom dette unngå problem med lakselus og sykdom. Næringen bruker i dag flere ulike strategier for stor settefisk i RAS (resirkulerende akvakultursystemer), slik som vintersignal/ikke vintersignal, bruk av brakkvann eller utsett direkte fra ferskvann til sjø ved ulike fiskestørrelser. Disse strategiene er imidlertid i liten grad basert på faktiske funn fra kontrollerte forsøk, og de fleste forsøk som er uført har vært av kort varighet og benyttet liten smolt. I næringen er det indikasjoner på variabel prestasjon etter sjøvannsoverføring av stor smolt, noe som også er vist i et tidligere forsøk (jf. prosjektet “Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen? (BENCHMARK)” (FHF-901293)), hvor fisk satt ut på 600 gram hadde dårligere vekst i sjøfasen sammenlignet med fisk satt ut ved 100 og 200 gram. Dette skyldtes hovedsakelig dårligere vekst gjennom sommeren i sjøfasen, 6–8 måneder etter utsett i sjø. Hvis det skal være lønnsomt å sette ut stor smolt i sjø, må man løse problemene med uforutsigbar og dårlig vekst. I dette prosjektet vil flere produksjonsprotokoller i RAS testes ut med tanke på prestasjon i sjø frem til slaktestørrelse.
​Hovedmål
Å undersøke betydningen av tidspunkt og lengde av et vintersignal med kort dag (12 timer lys : 12 timer mørke) i RAS for prestasjon i sjø for laks satt ut ved ulik størrelse. Prosjektet vil legge vekt på følgende parametere: Vekst i sjøfase/produsert biomasse (JEA index), overlevelse, kjønnsmodning, immunologi og kvalitet ved slakt (farge, tekstur, vaksineskader, deformiteter).
​Resultatene fra dette vil bidra til å forbedre protokollene for produksjon av stor settefisk/postsmolt i RAS for å oppnå bedre ytelse etter utsett i sjø. Det er ønskelig å kunne sette ut større fisk for å redusere tiden i åpne merder for å redusere problemer med lakselus og sykdom. Utsett av stor fisk er fortsatt i en tidlig fase, og erfaringer bør dokumenteres slik at det ikke fører til dårlig fiskevelferd og økonomiske tap for oppdrettere. Åpen tilgjengelig kunnskap, og forsøk som er gjort på en vitenskapelig etterprøvbar måte er i så måte viktig og vil gi kunnskap som raskt kan implementeres i kommersielt oppdrett og bidra til økt lønnsomhet for oppdrettere. Sjøfasen er den del av produksjonssyklus hvor mesteparten av biomassen produseres, og bidrar prosjektet til en bedret vekst i sjøfasen, eller at man unngår å benytte produksjonsstrategier som fungerer dårlig, vil det utgjøre store besparelser for næringen. Kost-/nytteverdien av prosjektet vurderes derfor som høy.
​Prosjektet bygger på kunnskap fra tidligere prosjektet “Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen? (BENCHMARK)” (FHF-901293), hvor det ble testet effekt av to fotoperioder i RAS, kontinuerlig lys eller et tidlig vintersignal (fra 40 g) på vekst i sjø ved utsett ved 100 g, 200 g og 600 g. I dette prosjektet vil det også bli testet hvilken betydning tidspunkt og lengde av et vintersignal i RAS har for prestasjon i sjøfasen. I RAS-fasen i regi av CtrlAqua vil fisken få følgende fotoperioder:

1. Kontinuerlig lys
2. Tidlig vintersignal (6 uker på 12:12 L:D fra ca. 40 g)
3. Sent vintersignal (6 uker på 12:12 L:D fra ca. 120 g)
4. Sent langt vintersignal (12:12 L:D fra ca. 120 g til ca. 600 g)

Alle fotoperioder vil bli kjørt både i ferskvann og brakkvann (12 ppt). Det vil bli overført fisk til sjø ved 100, 300 og 800 g. Det gjøres sjøvannstester på et utvalg fisk fra alle behandlinger før utsett av fisk i sjø (72 timer på 34 ppt). Det vil ikke bli satt ut fisk som ikke tåler sjøvannsoverføring. Ved utsett i sjø vil det bli gjort vektregistreringer av all fisk før den lastes på bil og fraktes til Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas). Det vil bli benyttet samme protokoll ved opplasting og transport av fisk som i BENCHMARK I hvor det ikke ble registrert dødelighet under og etter transport. Første utsett av 100 g fisk er beregnet til slutten av august. Det vil overføres 200 fisk per behandling, totalt 800 fisk. Neste utsett av 300 g fisk er estimert til slutten av oktober. Da vil det overføres fra fotoperiode 1, 2 og 3. Totalt vil det overføres 1200 fisk på 300 g. Fisk på 800 g vil settes ut i januar 2022. Da overføres fisk fra alle 4 fotoperioder, totalt antall fisk ved dette utsettet er 1600 fisk. Fisken vil gå innledningsvis gå i duplikate 5x5 meters merder og overføres til to 11 meters merder i mars 2022 hvor den vil gå frem til slakt. Behandlingene vil gå i felles merd da all fisk er merket med PIT tags. 

Når all fisk er overført til 11-meters merder vil den få gå over vinteren uten håndtering og prøveuttak. I månedsskiftet mai/juni vil det bli gjort vektregistrering av alle behandlinger og det er mulighet for å ta prøver av fisken for partnere i CtrlAQUA. Aktuelle parametere er immunologi, vaksineskader, velferd og registrering av kjønnsmoden fisk, GSI og kondisjonsfaktor. Fisken vil slaktes i november 2022, antatt slaktevekt vil være mellom 4–5 kg. Ved slakt vil det gjøres registrering av vekt, slaktevekt og utbytte, farge i filet og gaping.
​Det vil prioriteres å presentere resultater på konferanser i form av foredrag eller postere. I tillegg brukes Nofima og CtrlAQUA sine nettsider og Nofima sin informasjonsavdeling som lager nyhetssaker for deling på sosiale medier, men også til nettsteder som Intrafish og Kyst.no. Deltakelse på aktuelle konferanser er Forskningsrådets Havbukskonferanse, Nofima sitt seminar på Aqua Nor-messen, EAS-konferansen og Nordic RAS. I tillegg vil det bli presentert resultater på fagmøter i regi av FHF.
keyboard_arrow_up