Til innholdet

Prosjektnummer

901663

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901663
Status: Pågår
Startdato: 28.02.2021
Sluttdato: 31.10.2023

Utvikling av et miljøvennlig teinefiske etter snøkrabbe: Økt fangsteffektivitet, selektivitet og velferd

Snøkrabbe er en ny ressurs for den norske fiskeflåten, og det er forventet at dette fiskeriet vil øke i omfang som følge av en betydelig økning i utbredelsen av snøkrabbe. Det ligger derfor et stort økonomisk potensial i dette fiskeriet, og på sikt vil eksportverdien av snøkrabbe sannsynligvis være den høyeste blant skalldyrressursene våre. Det er imidlertid identifisert flere problemstillinger som bør løses for å gjøre fisket etter snøkrabbe bærekraftig.

Den norske flåten bruker den samme teinetypen som anvendes av kystflåten på den kanadiske østkysten. Denne koniske teina har relativt lav fangsteffektivitet og gir fangster med høy andel krabber under minstemålet. Utsorteringen av undermålskrabber på dekk er arbeidskrevende og kan påføre krabbene skader som fører til utilsiktet dødelighet og redusert dyrevelferd. Økt fangsteffektivitet for krabber over minstemål og bedre seleksjon av småkrabber på fiskedypet vil løse dette problemet og gjøre fiskeriet mer lønnsomt.

De norske båtene har kapasitet til å hale over 1500 teiner i døgnet og kan operere med opptil 9000 teiner. Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt, der det høsten 2020 ble hentet opp over 2400 snøkrabbeteiner, viser at tap av redskap (spøkelsesfiske) er et omfattende problem i dette fiskeriet. I 2018 ble det tatt opp teiner som hadde stått i sjøen i 1,5 år og disse hadde en fangst på 3 krabber i snitt (98 % var levende). Tapte teiner vil føre til skjult beskatning, dårlig dyrevelferd og marin forsøpling. Løsningen på dette problemet vil være teknologiske innretninger som reduserer redskapstap og fluktåpninger som slipper ut fangsten i de tilfeller hvor redskapen tapes.

Målsettingen med dette prosjektet er å utvikle et mer effektivt, lønnsomt og bærekraftig norsk fiskeri etter snøkrabbe. Prosjektet er i samsvar med FHFs handlingsplan og svarer opp tre av delmålene i utlysningen “Utvikling av snøkrabbeteiner”. Prosjektet er også i samsvar med Havforskningsinstituttet (HI)s og Nofimas hovedstrategi om å være en ledende kunnskapsleverandør for hele næringskjeden fra hav til mat, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene.​​
Hovedmål
Utvikle et effektivt, størrelsesselektivt og miljøvennlig teinefiskeri etter snøkrabbe.

Delmål
• Å utvikle teiner med økt fangsteffektivitet for krabber over minstemål.
• Å utvikle seleksjonsinnretninger for effektiv utsortering av undermålskrabber på fiskedypet.
• Å utvikle løsninger med bruk av nedbrytbar tråd som slipper ut fangsten i tapte teiner.
• Å teste undervannsbøye med akustisk utløser som ikke er utsatt for drivis og dermed redusere sjansene for redskapstap.
Næringsnytten ved dette prosjektet vil være økt lønnsomhet i det norske snøkrabbefisket ved å utvikle ei teine som er mer effektiv for stor krabbe. Ei teine som slipper ut undermålskrabbe på fiskedypet vil være arbeidsbesparende, gi økt dyrevelferd, færre krabber med skade og lavere dødelighet. Tilsvarende vil fluktåpninger som slipper ut fangsten i tapte teiner gi økt dyrevelferd og lavere dødelighet. Ei undervannsbøye som hindre redskapstap vil også gi denne nytteverdien samtidig som det vil redusere marin forsøpling. Bedre størrelsesseleksjon og redusert spøkelsesfiske vil gi høyere bestandsvekst og på sikt økte kvoter. Samlet vil målene i prosjektet gi et mer lønnsomt og bærekraftig fiskeri som vil bidra til å sikre fiskeriet miljøsertifisering.
Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker (AP-er) som samsvarer med de fire delmålene beskrevet ovenfor:

AP1: Økt fangsteffektivitet for krabber over minstemål
Forsøk utført i tidligere prosjekter ved HI har vist at teiner med små masker ga økte fangster av krabbe over minstemål sammenlignet med teinene som brukes av de kommersielle båtene. Det er uklart hva fangstøkningen for småmaskede teiner skyldes, og det vil bli gjennomført atferdsforsøk i tank for å få svar på dette spørsmålet. Atferden til krabber overfor teiner kledd med notlin med henholdsvis 50 mm (forsøksteiner) og 135 mm (standardteiner) maskevidde vil bli sammenlignet. Disse forsøkene vil gi svar på om det er systematiske forskjeller mellom teiner med småmasket notlin og standardteiner med hensyn til antall forsøk krabbene gjør på å klatre opp sideflaten på teina, hvor raskt de kryper oppover, og hvor ofte de stopper opp eller henger seg fast i notlinet, og om søkeatferden hos krabbene er størrelsesavhengig.

I tillegg til tankforsøkene skal det gjennomføres fiskeforsøk under kommersielle forhold der teiner med små masker vil bli montert vekselsvis med standardteiner på samme lenke. Resultatene fra disse forsøkene vil gi et kvantitativt mål på fangsteffektivitet og størrelsesfordeling for småmaskede teiner sammenlignet med standardteiner. Fiskeforsøkene vil bli utført på F/F Kristine Bonnevie som er rigget for setting og haling av teiner.

AP2: Effektiv utsortering av undermålskrabber på fiskedypet
Denne målsettingen kan oppnås enten ved å hindre små krabber fra å gå inn i teina eller ved å sortere ut små krabber som er fanget. Ved å montere en krage av plast rundt den øvre delen av teina skal det testes om dette hindrer den minste krabben fra å klatre opp på toppen av teina der kalvinngangen er montert. Utsortering av små krabber skal testes ved å montere rømningsspalter i teinene.

Disse to metodene (krage og spalter) vil først bli testet gjennom atferdsobservasjoner i tankforsøk hos Nofima. En sentral problemstilling ved den førstnevnte metoden vil være å undersøke hvordan høyden på kragen påvirker sannsynlighet for at krabbe av en gitt størrelse klarer å klatre forbi kragen og opp til toppen av teina. Tilsvarende skal det gjøres atferdsforsøk med spalter for å finne den optimale spalteåpningen i forhold til minstemålet for snøkrabbe.

Basert på resultatene fra atferdsforsøkene vil det bli montert henholdsvis krage og spalter i teiner for uttesting i fiskeforsøk. Forsøkene vil bli utført på det samme toktet med F/F Kristine Bonnevie som beskrevet under AP1. Resultatene vil vise i hvor stor grad de to metodene reduserer andelen undermålskrabbe i fangstene samt om fangstratene for krabbe over minstemålet blir påvirket i negativ retning.

Prosjektet vil også starte et innledende arbeid basert på utsortering av småkrabber gjennom bunnen av teinene i det de løftes opp fra bunn.

AP3: Fluktåpninger i tapte teiner
Bomullstråd som løser seg opp etter en gitt tid i sjøen (råtnetråd) er innført som regulering for å hindre spøkelsesfiske i en rekke ulike teinefiskerier. Ved innføring av krav om fluktåpning i snøkrabbeteiner må det tas hensyn til at dette fiskeriet skiller seg fra de andre teinefiskeriene. Den lange sesongen (9 måneder) betyr at en fluktåpning basert på råtnetråd må ha lengre nedbrytningstid, og den store bruksmengden (opptil 9000 teiner) tilsier et system som er raskt å vedlikeholde.

Aktuelle fluktåpninger for uttesting vil være ringer, spalter, rigide luker eller en åpning skåret i notlinet som holdes lukket av en råtnetråd. I atferdsforsøkene i denne arbeidspakken vil en teste ut slike fluktåpninger med ulike utforminger.

De praktiske forsøkene vil bli utført om bord i en kommersiell krabbebåt. Båten blir utstyrt med teiner som har fluktåpninger basert på bomullstråder med ulik styrke (dimensjon) og holdbarhetstiden for de ulike tråddimensjonene vil bli registrert. Denne arbeidspakken vil bli gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

AP4: Undervannsbøye med akustisk utløser
En prototype undervannsbøye er utviklet i et tidligere prosjekt ved HI. Bøyen skal forhindre tap av teinelenker på grunn av drivis som sliter av iletauene. Den består av en beholder med tau, bøye og akustisk utløser. Beholderen festes til et iletau slik at den blir stående 30–50 m under overflaten. Et akustisk signal fra en sender om bord i båten løser ut tauet og bøyen flyter opp til overflaten. En videreutviklet versjon av systemet vil bli testet på toktet med F/F Kristine Bonnevie.

Prosjektorganisering
​Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom HI og Nofima. Nofima har fasiliteter og bred faglig kompetanse for å utføre atferdsstudier av snøkrabbe i store laboratorietanker. HI har høy kompetanse innen redskapsteknologi og lang erfaring fra feltstudier i ulike teinefiskerier utført om bord i både forskningsfartøy og kommersielle fartøy. Gjennomføringen av prosjektet vil være basert på et samspill mellom atferdsforsøk og praktiske fiskeforsøk.
Resultater fra prosjektet vil bli presentert på samarbeidspartnernes nettsider og rapportserier. For å nå ut til næringen vil prosjektresultater presenteres på relevante seminarer, konferanser og i fiskeripressen. Funn fra prosjektet vil også kunne bli kommunisert med faktaark og korte offentlige videoer (f.eks via Youtube® eller www.hi.no) der dette egner seg. Manuskript basert på resultater fra forsøkene vil også bli innsendt for publisering i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering.
keyboard_arrow_up