Til innholdet

Prosjektnummer

901618

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901618
Status: Pågår
Startdato: 15.06.2020
Sluttdato: 15.06.2023

Lønnsom utnyttelse av restråstoff om bord i havfiskeflåten: Torskelever – fra restråstoff til verdifull omega-3-kilde

For økt og lønnsom utnyttelse av restråstoff fra havgående flåte, ønsker Vesterålen Marine Olje AS (VMO) å utvikle system for utsortering og ivaretakelse av lever om bord. I dag er det ingen havgående fartøy som ensilerer lever til humant konsum. En del trålere har i løpet av de siste årene investert i anlegg for ensilering av samfengt restråstoff, men da av lavverdi som ikke er egnet for humant konsum. Dette prosjektets overordnede idé er å sortere ut og ensilere leverfraksjonen, for økt råstofftilgang til tranproduksjon, uten ytterligere ressursuttak og miljøpåvirkning. 

Vesterålen Marine Olje AS har siden 2015 gjennomført to forprosjekter som danner grunnlag for dette videre utviklingsarbeidet. Det første prosjektet; “Langtidslagring av lever”, ble gjennomført som følge av bedriftens behov for økt kvantum av høykvalitets råstoff fra landindustrien. For å få tilgang til råstoff også fra havgående flåte, ble forprosjektet “Langtidslagring av lever om bord i havfiskeflåten” gjennomført i 2019.

Det ble gjennom forprosjektene bevist at torskelever under egnede lagringsforhold (ingen eksponering for oksygen og lys), kan lagres i opptil 8 uker, med organisk syre som prosesshjelpemiddel, uten fare for emulsjon – ved lagring om bord.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan, hvor utvikling og verifisering av prosesser som bidrar til økt utnyttelse og høyere verdi på restråstoff i fiskeflåten, er tatt inn som ny prioritering fra 2020.​
​Hovedmål
Å utvikle og implementere teknologi for utsortering og lagring av lever om bord på havgående flåte.

Delmål
• Å avklare prosjektets økonomiske forutsetninger.
• Å utvikle og teste ut teknologi for utsortering og rensing av lever (fase 1).
•​ Å utvikle og teste ut teknologi for lagring av lever om bord (fase 2).
​Omega-3-rike oljer for humant konsum er godt betalt, sammenlignet med ensilasjeprodukter til produksjon av dyrefôr. Et godt betalt sluttprodukt, gir mulighet for økte inntekter også for råstoffleverandør og råtranprodusent.

Per i dag er prisen på lever ca. 10 kr per kg. Med et årlig uutnyttet kvantum lever på 15 000 tonn, medfører dette 150 millioner kr i verdiskapingspotensiale for havgående flåte. 15 000 tonn lever gir om lag 8 500 tonn olje (råtran), om en beregner en utnyttelsesgrad mellom 55 og 60 %. Med økt dekningsbidrag på 2 kr per kg som følge av høyere volum, vil verdiskapingspotensialet for tranprodusent være på 17 millioner kr per år.

Med de automatiserte løsninger, som vil bli utviklet gjennom dette prosjektet, vil potensiell nytteverdi overgå ressursbruk for drift av systemet om bord. Prosjektet vil medføre økt verdiskapingspotensiale for flåteledd og tranprodusent. I tillegg vil det bidra til å løse flere samfunnsutfordringer: Det vil blant annet, gjennom reduksjon av matsvinn og økt lønnsomhet uten ytterligere miljøpåvirkning, ha en positiv bioøkonomisk effekt. Det vil også initiere et behov for økt sysselsetting, både om bord på trål og på land, samt bidra til økt tilgang på essensielle fettsyrer.
​Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser. Gjennom fase 1 vil system for utsortering og rensing utvikles og testes ut. Dersom prosjektets fase 1 lykkes, vil en gå videre til fase 2, hvor system for lagring om bord vil bli utviklet og testet ut. Alle systemer testes ut i pilotanlegg på land, før installasjon på fartøy og uttesting i fullskala. Før oppstart av fase 1, vil det bli utført lønnsomhetsanalyser, på administrativt nivå hos rederi og hos tranprodusent, for å verifisere at prosjektet har potensiale for å lykkes.

Lønnsomhetsanalyser og fase 1 er tenkt gjennomført i 2020, mens fase 2 er tenkt gjennomført i 2021.

Prosjektdeltakere vil, i tillegg til Vesterålen Marine Olje AS, være:
Rederi/fartøy: Nordland Havfiske AS/Vesttind
Teknologileverandører: Melbu Systems AS, Pumpe og Maskinteknikk AS og Andersen Process Consulting AS.

Første fase av prosjektet gjennomføres av Melbu Systems AS og Nordland Havfiske AS/Vesttind. Melbu Systems skal levere løsning for sortering og rensing av lever, ut fra behov om bord på fartøy. Vesterålen Marine Olje AS vil bistå med teknisk kompetanse, da det vil være naturlig å dra veksel på erfaringer fra sortering og rensing på land.

I fase 2 vil også Pumpe og Maskinteknikk AS og Andersen Process Consulting AS bli koblet på prosjektet. Pumpe og Maskinteknikk vil prosjektere og installere system for pumping av lever inn og ut av tank, mens Andersen Process Consulting AS vil prosjektere og installere systemer for automatisk syretilsetning, kontroll og pH-justering.
​Resultatet fra prosjektet legges frem i FHF-fora for hvitfisk, flåte og industri, og eventuelt andre relevante samlinger. Resultatene er også tenkt formidlet på nettstedet og nyhetsbrevet til Arena Torsk, samt i partnerskapsmøter i Arena Torsk. I tillegg vil resultatet formidles gjennom næringsrelevante medier.
keyboard_arrow_up