Til innholdet

Prosjektnummer

901581

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901581
Status: Pågår
Startdato: 13.01.2020
Sluttdato: 30.11.2023

Utvikling og implementering av et system for optimal utblødning og kjøling av råstoff om bord i kystfiskefartøy

Dagens håndtering av fangsten om bord på små fiskefartøy er veldig arbeidskrevende og sikrer ikke optimal kvalitet. I dag settes gjerne et kar med is på kaikanten hvor fiskeren kan forsyne seg med is ved å benytte skuffel og håndmakt. Når fiskeren da er på vei ut på havet, starter gjerne fyllingen av sjøvann i containerne som blander seg med isen. Her er problemet at mesteparten av isen flyter øverst i containerne og etter hvert som de fylles med fisk, renner isen over og havner på dørken uten å ha særlig stor effekt. Det største problemet er likevel at en stor andel av fiskerne i de kalde månedene ikke benytter seg av is i det hele tatt. Når vi da vet at sjøen holder en temperatur på 6°C, skjønner vi fort at det er umulig å kjøle fisken tilstrekkelig ned.
Hovedmål
Å utvikle og installere et system som sørger for optimal utblødning og kjøling av fisk om bord i kystfiskefartøy. 

Delmål
• Å utvikle et system med kapasitet slik at 2 tonn fisk kjøles ned til 4 °C på mindre enn 60 minutter etter ombordtaking og ned til 0 °C i løpet av 2,5 timer. 
• Å lage en løsning som skal være minst mulig plasskrevende.
• Å utvikle et system som skal være enkelt å rengjøre og vedlikeholde.
• Å sørge for at systemet er miljøvennlig og energieffektivt.
• Å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og brukervennlighet.
• Å sørge for at systemet totalt sett er en nyutvikling.
• Å bygge en full-skala prototype som blir installert ombord i en båt med kommersiell drift.

• Å utarbeide komplett dokumentasjon for systemet slik at det er klargjort til produksjon.

1. Løsningen vil forenkle arbeidet til fiskerne
Fiskeren slipper å ta med seg is på havet ettersom anlegget som produserer kjøling er installert i båten.
Fiskeren vil med dette systemet slippe arbeidet med skufling av is både på kai og om bord i båten (noe som gir HMS-gevinst)

2. Løsningen vil gi en betydelig økning av fangstkvalitet
Fangsten vil bli effektivt nedkjølt. Ifølge forskning som Nofima har utført har fisken en holdbarhet på 6–7 dager ved 4 °C og 13–14 dager ved 0 °C
Bedre kvalitet gir vesentlig bedre pris. Eksempelvis har det vært sett på god versus dårlig kvalitet på hysa ved filetering. Forskjellen i utbytte var på 3 %, men hovedforskjellen lå i forskjell på høyverdiprodukter (loinsandel), der det var 55 % på god kvalitet og 12 % på dårlig. I kroner utgjør det en forskjell på rundt kr 170.000 på en ordinær produksjonsdag.
​Prosjektet er delt i fire faser:

Fase 1
Kartlegge den mindre fartøyflåten med fokus på plass/ tilgjengelighet, tilgang til energi for å drive kuldeanlegget, kuldeeffekt behov. Besøke fiskere som er partnerne i prosjektet.
 
Fase 2
Løsninger blir undersøkt teoretisk. Hovedkomponenter blir dimensjonert og driftsfordel versus kostnader blir analysert. Det vil med bakgrunn av denne analysen bli tatt en beslutning om hvilken type anlegg som blir brukt videre i prosjektet.

Fase 3
En komplett prototyp blir prosjektert og bygget. Prototypen vil bli testet ut i laboratorium før den implementeres i båt.

Fase 4
Prototypen installeres på båt, der det blir mulig å bruke noen containere på vanlig måte ved bruk av is og noen containere med valgt system. På denne måten blir det utført fysiske tester av forskjellen på temperatur og kvalitet av fisken ved tradisjonell versus nytt alternativ.

I en siste del av fase fire vil et nytt eller en modifisert versjon av prototype bygges og installeres om bord. I denne fasen vil også effekten av ubrutt kjølekjede dokumenteres. Dette vil være basert på bruk av Lerøy Norway seafoods AS sitt kvalitetssystem. Sistnevnte vil ta bakterielle og sensoriske tester for å sjekke holdbarheten.

Utstyret skal være av en slik utforming at det blir et “plug & play”-system i fiskebåten. Det skal ikke være behov for komplisert installering og ved behov for service/feilretting, skal det være enkelt for fiskeren å plugge fra systemet og sende inn for reparasjon.
​Sluttrapport og faktaark blir publisert på Kuldeteknisk AS og FHF sine nettsider. Det blir utarbeidet en presentasjon som kan brukes på FHF-samlinger og/eller fiskerikonferanser. Pressemelding/populærvitenskapelig artikkel vil bli utarbeidet.  ​
keyboard_arrow_up