Til innholdet

Prosjektnummer

901493

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901493
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2018
Sluttdato: 01.04.2018

Arbeidsseminar: Økt verdi og økt utnyttelse av restråstoff

• Stort potensiale for økt tilgang på restråstoff fra hvitfisk (havfiskeflåten).
• Stort potensiale for økt verdiskaping gjennom økt utnyttelse, nye produkter og markeder.
• Samarbeid mellom næringsaktører og mellom næringsaktører og FoU var viktig for å øke innovasjon og bidra til etablering og bearbeiding.
• Viktig å kjenne markedet, og produsere produkter markedet etterspør. Kvalitet avgjørende for å lykkes i et marked (kvalitet gir økt pris og lønnsomhet). 
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Arbeidsseminaret ble arrangert på Øksnes rådhus, Myre, 14. februar 2018. Seminaret samlet rundt 80 deltakere. Deltakerne representerte hvitfiskbedrifter, bedrifter som driver med produksjon og videreforedling av restråstoff, ulike FoU- og finansieringsmiljøer, samt representanter for politikk og offentlig forvaltning. Foredragene fra arbeidsseminaret er lagt ut på FHF sine nettsider på adressen http://fhf.no/nyheter/arrangementer/restraastoff-2018.

Arbeidsseminaret har bidratt til kunnskapsformidling om restråstoff fra hvitfisk, og hvilke muligheter som finnes til økt utnyttelse og bearbeiding. Tradisjonelt har man i Norge utnyttet hoder, lever og rogn fra hvitfisk som egne produkter. Det øvrige av restråstoffet (fra torsk) som melke og slo (mager og tarm) har som regel blitt produsert til dyrefôr eller ensilasje. I begrenset grad har melke (isselje) og mager blitt produsert til humant konsum. Mange av foredragene viste at potensialet for økt bearbeiding og verdiskaping fra restråstoff er stort, spesielt innen helsekost, kosmetikk og annen ingrediensindustri. Dette gjelder også produkter fra restråstoff fra hvitfiskproduksjon, slik som rygger fra saltfisk og filet, skinn og cuts.
Gjennom arbeidsseminaret ble det knyttet samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter, og mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Den kunnskapen som er formidlet vil trolig flere bedrifter utnytte, og dette kan føre til nye samarbeidsrelasjoner og konkrete prosjekter som bidrar til økt verdiskaping av restråstoff fra hvitfisk.
Bakgrunn for arbeidsseminaret (workshop) er at man ønsker å presentere et utvalg av prosjekter og bedrifter som er kommet langt med å utnytte restråstoff fra hvitfisk. På møtet ønskes det at det presenteres resultater fra noen utvalgte FHF-prosjekter innenfor restråstoff. I tillegg presenteres andre aktuelle FoU-prosjekter samt resultater fra arbeid med restråstoff i bedrifter og rederi. Det vil også bli invitert forskere som kan si noe om muligheter for bedre utnyttelse av restråstoff på kort og lang sikt.
Å vise potensialet i økt verdi og utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk, og på den måten stimulere til økt utnyttelse og verdiskaping.
Seminaret forventes å bidra til å formidle kunnskap og muligheter for verdiskaping på restråstoff fra hvitfisk. Det forventes også å stimulere til nye utviklingsprosjekt, og gi grunnlag for å etablere samarbeidsløsninger mellom aktører innen tradisjonell hvitfiskproduksjon og aktører som driver produksjon og foredling av restråstoff. Møtet vil også kunne være en viktig arena for etablering av samarbeid mellom FoU og aktører innen produksjon av hvitfisk og restråstoff. Gode samarbeidsløsninger og relasjoner mellom ulike aktører vil gi grunnlag for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.
Prosjektet vil bli gjennomført som et dagsseminar. Ulike foredragsholdere fra bedrifter, FoU-institusjoner og andre miljøer vil presentere ulike prosjekter og muligheter for virksomhet. Seminaret legger opp til drøftinger og innspill, og det vil bli gjort en oppsummering som vil kunne gi grunnlag for oppfølging gjennom egne prosjekt.

Prosjektorganisering
Fiskeriparken AS har den tekniske delen av programmet, mens FHF har ansvaret for den faglige delen.
Presentasjoner med resultater formidles på FHF og Fiskeriparken sine nettsider, samt til Fiskeriparkens samarbeidspartnere deriblant klyngen Arena Torsk.
keyboard_arrow_up