Til innholdet

Prosjektnummer

901477

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901477
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2018
Sluttdato: 12.01.2020

Prototype produksjon og markedstesting av proteinpulver fra torsk (Go BIG)

​​Viktig dokumentasjon som bidrag til økt verdiskaping av restråstoff fra hvitfisk
​• Råstoffkvalitet vil påvirke smak, og ferskt og bra behandlet råstoff vil gi bedre smak.
• Råstoffet som har vært frosset over en periode på 10 måneder hadde reduserte sensoriske egenskaper.
• Det var store sensoriske forskjeller på torskerygger og hyserygger.
• Det er stor interesse for proteinpreparater fra hvitfisk til sportsernæring og helsekost.
• Det er stor interesse for skinn fra torsk særlig til produksjon av kollagenpreparater.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Myre Havbruk og Nofima ønsket sammen å videreføre prosjektet “Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff” (FHF-901348) som ble utført av Nofima og Myre Havbruk i 2016, der et proteinpulver fra torskerygger og hoder ble utviklet. Proteinpulveret fra torskerygger ble spesielt godt mottatt hos ulike interessenter i markedet. Det er dette produktet som gjennom arbeidet i dette prosjektet er blitt videreutviklet utover en demonstrasjonsfase, slik at man kan designe det anlegget som er best til å ta vare på og sikre maksimal utnyttelse og inntjening fra restråstoff fra slakt av hvitfisk.

Gjennom dette prosjektet har man undersøkt videre om variasjoner i type råstoff som går inn, med tanke på fangstmetode og forbehandling, gir variasjoner i produktet i parametere som er enten målbare eller kan avdekkes i markedsundersøkelser.

Det er i prosjektet produsert 6 batcher hydrolysat på Biotep samt flere produksjoner i pilotskala der det har blitt brukt ulikt råstoff (torsk slaktet om bord i båt, levendelagret torsk, torsk som er prosessert 20 timer etter fangst, torsk som er fryst og lagret i 10 måneder, og hyse). Det har blitt utført analyser på råstoff og sluttprodukt, og det konkluderes med at (1) råstoffkvalitet vil påvirke smak, (2) ferskt og bra behandlet råstoff vil gi bedre smak, (3) råstoff som har vært frosset over en periode på 10 måneder har redusert sensoriske egenskaper og (4) proteinpulver fra torskerygger er positivt mottatt i flere mulige kundesegmenter.
Resultatene viser at både råstoffkvalitet, råstoffbehandling og art er viktig når det gjelder markedspotensialet for marint proteinpulver fra restråstoff. Resultatene er nyttig for næringen når det skal gjøres strategiske valg for hvilke metoder man vil bruke på å prosessere restråstoff fra hvitfisk.

Det er viktig å formidle disse resultatene til næringen, og prosjektet har allerede fått god pressedekning både i fagblader og lokalpressen. I tillegg er resultatene formidlet på flere næringsrettede seminarer høsten 2019.
Prosjektet gjennomføres for å etablere storskalaløsninger som sikrer verdiskapning fra lavverdi eller verdiøst restråstoff fra hvitfiskprosssering hos Myre Havbruk AS. Mye restråstoff fra hvitfisk blir i dag ikke utnyttet. I et tidligere prosjekt har Nofima utviklet en prosess som sikrer et smakfult proteinpulver fra torskerygger. Nå ønsker Nofima og Myre Havbruk AS å skalere denne prosessen til industriskala. De vil bruke fem ulike råstoff fra ulik fiskemåte og forprosess, bløgget og fryst, direkte filetert, levende levert, levendelagret og sultet, hyse og torsk. Råstoffet vil enten være linefisket eller snurrevad/trål.

På det nye anlegget på Myre vil restråstoffet etter filetering tas direkte inn i linjer for prosessering av restråstoff. Prosessen er utviklet, nå trengs en avklaring mellom ulike hydrolyse-infrastruktur samt kvalitetsforskjeller på råstoff inn. Et utviklingsløp der Biotep brukes til å utvikle og optimalisere prosesser før de overføres til en optimalisert konfigurering og prosess hos Myre Havbruk AS er ideelt for å maksimere utbytte og inntjening. Prosesser som utvikles på bruk av restråstoff fra hvitfisk vil også være til stor nytte for hele industrien.

Hovedmål
Å oppskalere allerede utviklet prosess til rett infrastruktur, samt undersøke om ulikt råstoff gir ulikt produkt.​

Delmål
1. Å evaluere fem ulike restråstoff av torske- og hyserygger inn mot to ulike prosesser.
2. Å analysere og sammenligne direkte målbare samt konsumgitte resultater fra prosesseringen i delmål 1.
3. Å bestemme hva slags prosess og infrastruktur som er optimal basert på resultater i delmål 1 og 2 hos Myre Havbruk AS, samt etablere prosedyrer for eventuelt kvalitetsbasert prosessering av ulik prosessbehandling av ulike råstoff.
Prosjektet kan øke lønnsomhet i hvitfisknæringen ved at man oppnår høyere pris for alt eller deler av restråstoffet fra prosessering. Det vil også demonstrere om ulike forbehandlinger på råstoffet gir stor innvirkning på produkt fra restråstoff, samt om ulike hydrolysemoduler (batch og kontinuerlig) gir forskjellig resultat. I tillegg vil man kunne skreddersy markedsadgang basert på hvilke resultater man får fra ulikt råstoff. Resultatene vil presenteres i en åpen rapport slik at prosesser utviklet i dette prosjektet kan tas videre til andre næringsaktører. ​
Gjennomføring knyttet til delmål 1: Evaluere ulike reststoff
5 tonn av hvert følgende råstoff av rygger analyseres som beskrevet, gjennom oppskalering ved Biotep i Tromsø:
• linefisket, filetert ombord, frosset
• snurrevad, levert til kai for direktefiletering
• levendelagret og sultet 15 dager før filetering
• snurrevad/trål fryst H/G, deretter tint og filetert
• hyse, line filetert om bord, frosset

Her ønsker man å vurdere om prosessene er godt skalerbare i batch eller kontinuerlig hydrolyse, hvilken prosess som er mest egnet med tanke på produkt og kostnader forbundet med produksjon. I tillegg vil man finne ut om de ulike råstoffene, dvs. torsk- eller hyserygger av ulik opprinnelse og ulik for-prosessering/kvalitet før filetering gir ulikt resultat.

Fordelingen mellom hydrolyseinfrastrukturen kan endres på dersom man ser at det er behov for dette basert på prosessmengde i ulik infrastruktur. Fordeling mellom de to typene hydrolyse vil være likt for alt råstoffet.

Hensikten er å se på om utbyttet er ulikt i de to prosessene, samtidig vil man se på om kvalitetsforskjeller i ryggene inn gir merkbare kvalitetsforskjeller i produktet ut. Dette vil man teste ved å gjøre analyser som beskrevet under, samtidig som at de ulike produktene blindtestes i markedet. 

Prosessen som skaleres er den samme som ble funnet var den beste i henhold til forprosjektet der enzymet corolase ble brukt. Denne prosessen gir god nedbryting og høy tilgjengelighet av peptider i vannfasen samtidig som smaken på det tørkede pulveret oppfattes som god i smakstester. 

Gjennomføring knyttet til delmål 2: Analyser
I henhold til delmål 2 vil aminosyresekvens og proteinutbytte bestemmes, sammen med peptidstørrelsesfordeling og hydrolysegrad. Aminosyresekvens gjøres ved å totalbestemme alle aminosyrer i produktene samt råstoffet, både på mengde og innhold. Dette gjøres kromatografisk. Peptidstørrelse av hydrolysat gir informasjon om hvor nedbrutt råstoffet er og dette kan sammenlignes mellom råstoff og prosesser.  Proteinutbytte gir også et bilde av hvor effektiv de ulike metodene er med tanke på tilgjengeliggjøring proteinene i råstoffet og dermed sikre best mulig inntjening. Etter at man har vurdert analyseparameterne vil de ulike proteinpulverbatchene testes hos utvalgte kommersielle aktører samt et internt smaks- og vurdering panel for å vurdere om det er mulig å sensorisk detektere forskjell på de ulike produktene.

Gjennomføring knyttet til delmål 3: Bestemme prosess og infrastruktur
I tråd med delmål 3 brukes resultater fra delmål 1 og 2 inn mot vurdering av hydrolyseanlegg ved Myre Havbruk AS samtidig som kostnader ved installering og operasjonell bruk av dette vurderes. Dersom det er store forskjeller på de ulike produktene må man vurdere om noen av råstoffene er mer egnet inn mot Petfood enn humankonsum. I så tilfelle kan man sammen med regulatoriske myndigheter vurder om det må installeres noe ulikt infrastruktur eller om alt kan kjøres på samme prosess og deretter separeres. 
Prosjektets resultater vil publiseres på FHF og Nofima sine nettsider og på medier tilhørende Myre Havbruk AS. I tillegg vil Nofima presentere resultater som innlegg eller poster ved passende konferanser. Resultater vil kommuniseres kort i populærvitenskapelig media, og dersom det er tilstrekkelige resultater fra forprosjektet; i vitenskapelige journaler. I tillegg vil sosiale medier brukes der det ansees som rett. 
keyboard_arrow_up