Til innholdet

Prosjektnummer

901458

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901458
Status: Avsluttet
Startdato: 15.11.2017
Sluttdato: 22.11.2019

Strategi Lakselus 2017: Forebyggende ernæring mot lus på laks – forsøk og dokumentasjon på betydning av samvirkning mellom aktive tilsetninger og grunnfôr (“Resept mot lus”)

​Bidrag til bedret fiskehelse ved viktig kunnskap om skinn- og barrierestatus relatert til fôringredienser
​Selv om deler av resultatene er vanskelige å tolke grunnet feil jod-innhold i mineralingrediensen, har prosjektet ledet frem til ny kunnskap:
• Biofeed Forte-ingrediensen brukt i fôr til fisk inaktiverer voksen lakselus ved direkte kontakt med ingrediensen i en 4 % løsning i sjøvann (in vitro-modell, Ilab).
• Kontrollert karforsøk med laks tildelt fôr med den feilproduserte Biofeed Forte-ingrediensen inneholdt et ekstreme nivå av jod (1200 mg/kg), som gjenspeiles i fisken. Fôret ga en signifikant effekt på antall lus på preadult stadiet, sammenlignet med laks tildelt kontrollfôr med et jod-innhold på 7 mg/kg.
• Effekten av fôret på antall preadulte lus kan ikke konkluderes til enten være en direkte respons av jod eller endringer av biologiske mekanismer (fiskeskinnets slimceller, slimsammensetning e.l.) grunnet det høye jod-innholdet.
• Biofeed Forte-varianten benyttet i kommersielle forsøk på laks og regnbueørret i 2018 med fôr-innhold av jod på 5,1 mg/kg gav ikke forskjell i lusetall sammenlignet med fisk tildelt Salmon Group fôr med et jod-innhold på 0,9 mg/kg.
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport (English summary further below)
Aller Aqua Norway AS har vært prosjektansvarlig, og stått for avgjørelser i prosjektet. Dette gjelder valg av mineralingredienser til uttesting i forsøk, godkjenning av fôrresepter og forsøksdesign. Nofima har vært FoU-ansvarlig og stått for planlegging av fôringsforsøk med laks ved ILAB og småmerdforsøk ved Seamatech sitt anlegg ved Vadheim. Til disse forsøkene ble det brukt en mineralingrediens valgt av Aller Aqua ut fra in vitro forsøk ved ILAB, tilsatt etter anbefalinger 4 % i forsøksfôret produsert ved Nofimas Fôrteknologisenter. Nofima-produsert BF-fôr viste seg høsten 2018 å inneholde verdier av jod (1200 mg/kg) over øvre tillatte grenseverdi (20 mg/kg) grunnet en blandingsfeil av mineralingrediensen Biofeed Forte gjort av produsenten. Nofima-produsert kontrollfôr uten mineralingrediensen hadde et jodinnhold på 7 mg/kg. Effekter observert i karforsøk ved ILAB og småmerdforsøk Vadheim 2018 er derfor ikke kommersielt relevant, da de observerte effektene ikke kan tilskrives jodinnholdet eller øvrige komponenter i mineralingrediensen. Til tross for dette ble det observert interessante funn på fisk fôret med BF-fôr på lusetall og skinnets morfologi/fysiologi som diskuteres i sluttrapporten. Disse funnene danner grunnlag for videre studier for å forstå effekter av fôringredienser som kan påvirke skinnhelse og redusere lusetall hos laks og regnbueørret.

Det er utført betydelige analyser av skinn og vev hos Quantidoc AS og hos Nofima, mens ILAB AS har gjort innledende karforsøk. Det vises til Nofimas delrapport nr. 30/2019 for å lese resultatene. Det er også utført en kost/nyttevurdering, jf. egen delrapport, som måtte baseres på de innledende forsøk som ble gjort i 2015–17, grunnet feildoseringen i 2018. Resultatet viste at simuleringene gir positive resultater på produksjonskostnad per kg solgt fisk forutsatt at en sparer minst 2 behandlinger per generasjon. Rapporten viser at i snitt foretas 2,5–4 avlusninger årlig per merd i bruk på Vestlandet.


Summary of results from the project’s final reporting
Aller Aqua Norway AS have in collaboration with Biofeed developed an ingredient (BF) that appears to in-activate adult sea lice (in vitro model, ILAB). Trials at the Aller Aqua R&D-licenses have shown that BF-feeds to rainbow trout appears to reduce lice number, while this effect are not observed in Atlantic salmon. The project was given to further develop the ingredient to target a feed that also can reduce lice numbers in Atlantic salmon. Aller Aqua Norway have been the project leader and provided design and ingredients for the experiments. Spring 2018 an ingredient provided by Biofeed where chosen due to its in-activation of adult lice. The ingredient were provided to Nofima June 2018 to be included in feeds for trial in tank at ILAB and sea cages at Seamatech. However, analysis of feed and fish after the trials showed high value of iodine (1200 mg/kg) due to inclusion of components in the Biofeed ingredients. The iodine content in the control feed were 7mg/kg.

Significant analyses of skins and tissues have been performed at Quantidoc AS and at Nofima, while ILAB AS has made initial tests in small scale. Nofima Rapport nr 30/2019 will give the results. A cost / benefit assessment has also been carried out, see separate report from Norsk Sjømatsenter, which had to be based on the initial trials made in 2015–17, due to the wrong dosage of iodine in 2018. The result showed that the simulations produce positive results on production cost per kg of fish sold, provided that one saves at least 2 louse treatments per generation. The report shows that, on average, 2.5–4 delousing operations are made annually per cage in use in Western Norway.

The experiments provided interesting results (e.g. reduced lice number and altered skin morphology/physiology) that are discussed in the Nofima report (Nofima 30/2019), and could be basis for further research on the nutritional impact on skin health and sea lice in Atlantic salmon and rainbow trout.
​Prosjektet ble påvirket av feil leveranse av ingrediens med høyt jod-innhold, noe som ble oppdaget på et så sent tidspunkt at de fleste forsøkene og analysene var utført. Dette gjorde det utfordrende å bearbeide og tolke resultatene, men foreliggende rapport fra Nofima inneholder mye nyttig kunnskap, utover det som opprinnelig var planlagt. Blant annet kunnskap om skinn- og barrierestatus i forhold til fôringredienser. Feltforsøkene som ble gjennomført i 2018 uten feil jodinnhold tilsier ikke at det er særlig sannsynlig at de aktuelle ingrediensene bidrar til reduksjon av antall avlusinger. 
Gjennomførte forsøk med regnbueørret i 2015–2016 viste gode resultater med mineraltilsetning i fôret. Også på laks har innledende forsøk vist gode resultater, men ikke nok til å unngå noe avlusning. Dette middelet fungerer både til å begrense påslag av lus, men også som tilsetning når lusepåslag på fisken blir for stort. 

Resultatene har hittil vist artsmessige forskjeller for laks og ørret. Virkning av mineraltilsetningen på ørret var mer effektiv enn på laksen. Dette kan være tilfeldig, eller det kan være at man har truffet det optimale behandlingsvinduet og en mer riktig sammensetning av tilsetningene for ørreten. Alternativt at grunnfôret må være noe annerledes formulert for laks enn for ørret.
 
Dette prosjektet vil søke å finne de beste fôrblandinger som gir god effekt mot lus på laks. I første rekke vil man finne den optimale andelen av de virkningsrelaterte mineralene som må tilsettes fôret. Et godt grunnfôr må også utprøves for å få de aktive tilsetningene til å fungere optimalt, noe som antakelig har sammenheng med bio-tilgjengelighet av næringsstoffer/komponenter fra fôr i tarm og slimrespons i skinn.
Hovedmål
Å minimalisere mekanisk og medikamentell avlusning ved å bruke ernæringsrelatert strategi.

Delmål
1. Å finne optimal tilsetning av mineraler i forhold til lusevirkning.
2. Å utprøve og dokumentere virkning av ulike forhold og formuleringer mellom grunnfôr og tilsetningsstoffer.
3. Å foreta kost/nytte-analyse.
Vellykket ikke‐medikamentell, fôrbasert kontroll av lakselus vil kunne være banebrytende for fiskens trivsel, velferd, oppdrettsvirksomhetens påvirkning av det ytre miljø og ikke minst for næringens omdømme. Samtidig er det svært kostbare tilsetninger man her forsøker ut, slik at oppdrettere vil kreve at de positive resultatene står i forhold til merkostnad. En snakker om merkostnad på fôr på rundt 25 %/kg. På nyttesiden av regnestykket må en da vise at innsparte avlusninger med tilhørende veksttap og bedre velferd for fisken nærmer seg eller helst overstiger kostnad.

Produktene som skal testes i dette prosjektet er i en utviklingsfase med utprøving og behov for vitenskapelig dokumentasjon. Funksjonelle, ikke-medikamentelle fôrtilsetninger som kan styrke fiskens helse og ytre barriere, vil være en viktig strategi framover for å redusere antall avlusninger per produksjonssyklus.
Prosjektet består av følgende arbeidspakker (AP-er):

AP-1: Fôrdesign laks
Deltakere
: Aller Aqua Norway, NOFIMA og Industrilaboratoriet (ILAB).
Systematisk uttesting av ingredienser i fôr til laks i enkeltfisk-enheter smittet med lakselus vil gjennomføres ved ILAB senhøsten 2017–april 2018. Nofima vil i samarbeid med Aller Aqua Norway stå for formulering av resepter og produksjon av eksperimentelle fôr. Det vil gjennomføres forsøk i enkeltfiskenheter med en kontrollgruppe tildelt fôr uten aktive tilsetninger, og testgrupper med samme resept og kun med utbytte av enkeltingredienser. 16 enheter, minst 4 fisk per fôr, betyr at 2 grunndietter testes om gangen. Analysene og rapport vil danne grunnlag for storskala forsøk i Bømlo på laks i 2018.
 
Ved ILAB blir det også vinteren 2017/2018 testet nye produkter direkte mot lusestrenger. Disse testene danner bredere grunnlag for virkningsanalyse.
 
For den mest lovende fôrsammensetningen fra ILAB vil det settes opp forsøk med og uten mineraltilsetning for å lage en forklaringsmodell på hvordan fôret påvirker fiskens ytre barriere for redusert lusepåslag. Dette inkluderer helfisk analysert for eventuelle forskjeller i akkumulering av næringsstoffer, fordøyelseanalyser og analyser av skinnhelse.
 
Forsøkene vil fortsette som beskrevet under i stor skala med optimalisering for ørret, parallelt med lakseforsøkene.
 
AP-2: Laks mot ørret
(et samarbeid mot et Forskningsrådsprosjekt vil skje i denne arbeidspakken)
Deltakere: ILAB (karforsøk), Aller Aqua Norway (småmerder) og Fylkesnes Fisk (storskalaforsøk).
 
På grunnlag av AP-1 vil en kjøre storskalaforsøk på ørret og laks i 2018. Det blir gjort forsøk i store merder med 2 forsøksblandinger og 2 kontrollfôr for hver av artene, med fra 50–100 tusen fisk i hver merd.

Forsøkene vil gå fram til november 2018 med rapportering deretter. I et tilgrensende prosjekt, støttet av Regionale forskningsfond Vestlandet (RFFVEST), vil en gjøre storskala forsøk på laks og ørret i Sogn og fjordane fylke fra utsett september 2018 med slakt før jul 2019, og nye utsett i 2019 i Hordaland.

Det telles lus fra 100 fisk per merd hver måned, og 2–3 ganger i forsøksperidoen vil prøver av fisk taes til skinnanalyser og en rekke kvalitetsparametre blir utført av Nofima.
 
Samlet sett vil da forsøkene gi større utbytte ved at en får to fulle utsett i storskala på henholdsvis laks og ørret, på ulike lokaliteter med svært ulikt vannmiljø, i tillegg til flere kar- og småmerdforsøk.
 
Forsøkene vil brukes for å underbygge dokumentasjon for redusert lusepåslag ved mineraltilsetningen. Nofima og analyse- og konsulentselskapet Quantidoc vil gjennomføre analyser som kan underbygge forklaringsmodeller på hvordan denne ingrediensen påvirker fiskens skinnhelse. Fett/farge, hovednæringsstoffer, spormineraler, mineraler og fremmedstoffer inngår i analysepakkene.
 
FHF-støttet aktivitet blir sluttrapportert desember 2018. Det blir også levert en delrapport med kost/nytte-vurdering av undersøkte ernæringsdietter, ved Norsk Sjømatsenter AS.
Resultater vil formidles fortløpende ved nye forsøk og funn. Prosjektet vil bidra ved åpne møter etter forespørsel.
 
For øvrig er det planlagt:
• faglige delrapporter
• sluttrapport
• faktaark
• populærvitenskapelig artikkel etter avslutning av prosjektet
keyboard_arrow_up