Til innholdet

Prosjektnummer

901356

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901356
Status: Avsluttet
Startdato: 20.06.2017
Sluttdato: 31.12.2018

Utvikling av mer effektiv og målrettet trålredskap for fiske etter øyepål

Fremskaffet erfaringskunnskap om trålfangst av øyepål som vil danne grunnlag for utvikling av mer effektivt og ressursvennlig fiske av øyepål
• Øyepål reagerer tilfeldig på sviper og haneføtter; svømmer i tilfeldige retninger ved berøring. 
• Øyepål har kort, om noen reaksjonsdistanse inne i trål, reagerer sjelden før den er i fysisk berøring med trålkomponenter. Fluktreaksjon fra trålgir og nett foran i trål er nærmest tilfeldig mht. retning. Atferd hos øyepål er ikke ulikt det en finner hos reke.  
• Øyepål passerer nærmest passivt nedover belg og forlengelse.
• Lengde av enkelsviper i Expotrål kan kortes ned uten at det går på bekostning av fangstrate på øyepål. Lengde på haneføtter bør opprettholdes med hensyn til konfigurasjon av trål. 
• Vingelengde på standard Expo-tråler kan med fordel forlenges med inntil ti meter.
• Ny øyepål-trål (PIB-trål) er på langt nær tilstrekkelig testet. For å kunne bevise sitt potensiale bør trål balanseres med hensyn til fløyt og vekt på gir.
• ​​Lengde av gir kontra fiskeline må justeres. 
• ​Sist men ikke minst, ved et eventuelt videre forsøksfiske, må en prøve ut trålen med den vingespredningen den er bygd for.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapportering
Adferd
Å få belyst hvordan øyepål reagerer på forskjellig komponenter av trålredskapen, ble ansett som et av suksesskriteriene for å lykkes med prosjektet, og ikke minst for å kunne designe en trål som tok hensyn til fiskens atferd. De to fartøyene som deltok i prosjektet, M/S Fiskebank og M/S Mostein ble utstyrt med undervanns videokamera som ble benyttet med stort hell utover høst 2017. Det ble til sammen tatt 19 trålhal hvor videoutstyret var plassert på forskjellige plasser, fra og med framme på sveipene, til rett foran posen. 

Analyse av videomaterialet viste at øyepål reagerer forbausende lite på forskj​​ellige trålkomponenter. Og fisken reagerer først når den nærmest kommer i berøring med nett og bunngir. Framme på svipen reagerer fisken først når den nesten er i kontakt med svipen. Den skvetter da unna, men i litt tilfeldig retninger, noe svømmer opp, andre inn mot midten av trålbanen, mens andre skvetter til, og faller ut over svipen og ut av trålens fangstareal. Inne mellom vingene ser en at øyepål svømmer sakte, og i litt tilfeldige retninger, svært få av fisken forsøker å svømme “med” trålen, en atferd som er forskjellige fra det som man observerte hos kolmule og ikke minst makrell. Øyepål observert i nærhet i vingepartiet på trålen, reagerer ikke før den er i fysisk kontakt med nettet.

De få øyepål som ble observert lengre bak i belgen syntes å være orientert i forskjellige retninger, og forsvant hurtig bakover, og ut av videokameraets synsfelt. Rett foran trålposen observeres flere øyepål, og en ser da fisk som svømmer relativt rolig, fortsatt i tilfeldige retninger. Det er først når fisken treffer nettveggen, at den skvetter til og svømmer vekk, og da hovedsakelig innover. Øyepål viser en atferd som ikke er vesensforskjellig fra det en finner hos reke.

Design av ny trål
Ved design av en ny trål, ble innhentet atferdskunnskap lagt til grunn, og trålen ble designet med en fiskeline på hele 86 meter mot normalt 50 meter. Trålen skulle da teoretisk oppnå et trålt område” eller “swept area” på rundt 30 prosent større enn en standard 1500 maskers Expo-trål. Den nye trålen ble i tillegg utstyrt med noe mindre maskevidde i forpart og vinger, samt et bunngir i form av en “gummisabb” for å redusere eventuelt tap av fisk under giret. I tillegg til helt ny trål, ble to standard Expo-tråler omarbeid med henholdsvis fem og ti meter lengre vinger på hver side.
 
Forsøksfiske
Forsøksfiske med de to standardtrålene viste at det ikke er noe problem med å forlenge vinger på standard Expo-tråler med inntil ti meter på hver side. Med lengre vinger kunne en redusere den totale lengden av svipe og hanefot med 25 % uten at dette gikk på bekostning av fangst av øyepål og bifangst. Den nye trålen med ekstra lange vinger viste på et tidlig tidspunkt at den gikk svært hardt mot bunnen, og ble skadet i de to første forsøkene hvor trålen ble testet i et dobbeltrålsystem. Trålen måtte repareres etter hvert av de to forsøkene, og etter siste forsøk ble bunngiret omarbeidet til standardversjonen av gir benyttet sammen med Expo-tråler. Forsøk med denne nye trålen som enkeltrål forløp uten problem eller skade, men trålen gikk fortsatt ​hardt mot bunnen. I et siste forsøk ble trålen igjen testet i et dobbeltrålsystem, og opp mot en 1500 maskers standard Expo-trål. Problemer med for tung trål, for liten vingespredning samt muligheter for skjevdraging på grunn av forskjellig motstand i de to trålene i dobbeltrålsystemet, resulterte nok en gang i riving og skade på bunnpanelet allerede etter første halet. Videre testing av den nye forsøkstrålen må konsentreres rundt balansering av trål med hensyn til vekt, vingespredning og justering av gir vis a vis fiskeline. ​​
​Prosjektresultatene danner et godt kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle denne typen trål med tanke på fangsteffektivitet og et mer bærekraftig fiske. ​
Trålfisket etter øyepål, eller “Calypso” som denne arten kalles på Sør-Vestlandet, har foregått i mange tiår. På 1980- og 1990-tallet ble kolmule også en ettertraktet art for industritrålflåten.

For å kunne fange kolmule samtidig med øyepål, ble det tatt i bruk Steintrål (“semipelagisk” trål). Denne ble utstyrt med mye fløyt, og kunne settes lett ned på bunnen. Trålen var effektiv for kolmule, men blir nå betraktet som mindre effektiv for øyepål. Mens kolmule lar seg skremme av store masker, har sammenlignende fangstforsøk vist at de store 25-metersmaskene i Steintrålen mest sannsynlig har dårlig skremmeeffekt på øyepål. Det vil si at øyepål lar seg fange mellom vingespissene på trålen, men forsvinner ut gjennom de store maskene i Steintrålens forpart. 

Under gitte betingelser har en Expo-trål (småmasket bunntrål) fanget øyepål like godt som en Steintrål som er fire-fem ganger større. Et direktefiske med større Expo-tråler har imidlertid ikke gitt forventet fangstøkning på øyepål, og dette har resultert i at en betydelig andel av øyepålkvoten ikke har blitt fisket opp de siste årene. Det har ikke vært økonomisk regningssvarende for større industritrålere å drive et direktefiske etter øyepål med dagens småmaskete bunntråler.

Det er en allmen oppfatning blant fiskere at øyepål i all hovedsak står hardt ned mot bunnen, og at trålredskapen må ha god bunnkontakt for effektiv fangst av øyepål. De forsøkene som har vært gjort med større Expo-tråler har i hovedsak gått på utvikling av høyere tråler, og ikke nødvendigvis noe vesentlig lengre fiskeline. Prosjektarbeidet vil derfor starte med å belyse atferd hos øyepål og skremmeeffekt av masker av forskjellig størrelse, og i forskjellige deler av trålen. I tillegg vil en se på effekt av forskjellige anordninger montert på gir (spiler/fyllstykker/børster), eventuelt skremmekjetting/gummisabb for å skremme øyepål litt opp fra bunnen slik at fisken blir mer tilgjengelig for trålen. Resultatene fra disse innledende studiene vil danne grunnlag for omarbeiding og/eller ny konstruksjon av bunntrål spesielt dedikert for øyepålfisket. 

Det har tidligere ikke vært utført prosjekter i offentlig regi hvor en har sett på muligheter for effektivisering av øyepålfisket.
Å utvikle et mer effektivt og målrettet trålredskap for fiske etter øyepål. Utviklingsarbeidet vil bygge på studier av atferdsmønster og vertikalfordeling hos øyepål i eksisterende trålredskap.
 
Delmål
• Å belyse, ved hjelp av videostudie og akustiske senso​rer, hvordan øyepål reagerer på sveiper, bunngir og trålens forskjellige maskestørrelser med hensyn til å holde mest mulig av allerede fanget fisk tilbake i trålen (med andre ord økt fangsteffektivitet).
• Å øke trålens fangstbredde ved å omarbeide og forlenge vingepartiet på Expo-trål benyttet i øyepålfisket (for fartøy med én trål).
• Å gjøre forsøk med dobbeltrål med lange vinger for økt fangstbredde.
• Å gjøre forsøk med anordninger som hindrer tap av øyepål under fiskeline.
Forventet nytteverdi for fiskeflåten vil være bedre fangsteffektivitet, økte fangstrater, og reduserte driftskostnader per enhet oppfisket øyepål. Med en bedre fangsteffektivitet er det også grunn til å anta at en større del av flåten som har kvote på øyepål, ser økonomi i å fiske tildelt kvantum av øyepål i norsk økonomisk sone.

Utvikling av en mer effektiv trål vil øke lønnsomheten i direktefiske etter øyepål. Flere fartøy vil finne et slikt fiske mer interessant, og en større andel av norsk øyepålkvote vil kunne ilandføres.
Prosjektet er delt opp i to faser, hvorav fase I består av innhenting og systematisering av bakgrunnsinfo for å kunne gå videre med fase II. I fase I vil en sammenstille atferdsobservasjoner som tidligere er utført på øyepål med akustisk utstyr, samt foreta atferdsstudier med videoutstyr for å belyse reaksjonsdistanse og skremmeeffekt av bunngir og sveiper, samt hvilke maskevidder som effektivt holder øyepål tilbake i trålen.

I fase II vil innhentet atferdsmateriale bli lagt til grunn for design av forpart dobbeltrål/lange vinger/sveiper med skremmeeffekt/ fiskeline og gir med god bunnkontakt. Forsøksutstyret vil om mulig bli testet i tankforsøk (Hirtshals), før en foretar fullskalaforsøk med ditto atferdsobservasjoner og dokumentasjon av nytt fangstutstyr.

Prosjektorganisering
Involverte prosjektdeltakere er Åkrehamn Trålbøteri a/s, M/S Fiskebank, M/S Mostein, og Praktisk Fiskerikompetanse. Førstnevnte har svært lang erfaring i design og produksjon av trålredskaper for industritrålflåten, mens Fiskebank og Mostein har god erfaring fra fiske etter arter som øyepål og kolmule. Sistnevnte deltaker har lang erfaring fra design og praktisk gjennomføring av redskapsforsøk, og vil også være rådgiver og rapportør for de forskjellige aktivitetene som foregår i prosjektet.

Det er opprettet styringsgruppe for prosjektet.
Resultatene vil bli fortløpende formidlet gjennom fiskeripressen, eventuelt gjennom respektive organisasjonsfora innen Fiskebåt. 

Faglige delrapporter, faktaark, og eventuelt populærvitenskapelige artikler blir gitt ut etter behov.
keyboard_arrow_up