Til innholdet

Prosjektnummer

901351

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901351
Status: Pågår
Startdato: 06.06.2018
Sluttdato: 30.11.2022

Pelagisk trål / semipelagisk trål: Friere redskapsvalg til levendefiske – kunnskap om redskapsbruk i sammenheng med kvalitet og effektivitet

Valg av fiskeredskap og konsekvens for fangstvolum, kvalitet på fisken, og mulighet for riktig anvendelse av fangsten, er utgangspunkt for at flåte og landindustri i fellesskap engasjerer seg og ønsker forskning og utvikling på dette området. Rederiet Asbjørn Selsbane har i samarbeid med Nergård tatt initiativ til at problemstilling med pelagisk trål for levendefiske bør utprøves og evalueres. Dette kan gi et bidrag til utvidet fangst- og markedssesong i levendefiske, og dermed styrke grunnlaget for denne næringen. Det legges opp til et treårig prosjekt for kunnskapsbygging og implementering innen levendefiske, overlevelse og kvalitet.
Å evaluere semipelagisk trål som redskap for levende fangst av torsk (og eventuelt hyse). 

Delmål
• Å dokumentere kvalitets- og velferdsparametere i sammenheng med levendefiske av torsk, med semipelagisk trål. 
• Å dokumentere effektivitet og energiforbruk (miljøkonsekvens) ved bruk av semipelagisk trål.​
Fiske og lagring av levende torsk bygger på potensial i å utvide sesongen hvor det er mulig å skaffe til veie et høykvalitets torskeråstoff, dvs. mulighet til å tilby et høykvalitets produkt i deler av året hvor dette vanligvis ikke har vært tilgjengelig. Erfaringsmessig skjer det kommersielle levendefisket i for- og etterkant av den kommersielle torskesesongen. Dette henger sammen med hvor i havet fisken står, og tilgjengelighet i bruk av redskapsvalg – som i all hovedsak er snurrevad. I dette prosjektet vil man etablere erfaring om bruk av semipelagisk tråling i levendefiske. Dette vil øke kunnskap og erfaring med hensyn til årstid, redskapsbruk, fangsteffektivitet, seleksjon, overlevelse og kvalitet – og slik bidra til økte muligheter for levendefisknæringen. Samtidig vil kunnskap og erfaring om semipelagisk fiske også være relevant for norsk trålnæring –​ både i sammenheng med effektivitet og miljøaspektet i fiske.​
I løpet av en 3-årsperiode er det planlagt gjennomført tre eller flere turer med fartøy for levendefiske med pelagisk/semipelagisk trål. Det gjøres registrering og dokumentasjon av parametere som redskapsbruk, effekt fangst og fangstbegrensning, overlevelse, kvalitet, energiforbruk i fiske, og overlevelse og kvalitet gjennom langtidslagring. Resultat og erfaring formidles og diskuteres med prosjektets referansegruppe; for innspill og erfaringsdeling.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom forskningsinstituttene Nofima og Havforskningsinstituttet, og med næringsaktørene Asbjørn Selsbane og Nergård som bidragsytere. Prosjektet gjennomføres i sammenheng med at forskningsinstitutt og rederiet Asbjørn Selsbane har fått en 3-årig dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å kunne fiske pelagisk/semipelagisk for levendefangst. 

Ansvarsfordelingen er som følger:
• Havforskningsinstituttet er ansvarlig for redskapsvalg og bruk av redskap.
• Nofima har ansvar for forsøksgjennomføring knyttet til overlevelse og levendelagring samt råstoff og kvalitet.
• M/S Asbjørn Selsbane bidrar i den praktiske gjennomføringen med redskap og fangst.
• Nergård AS bidrar med fasilitet i aktivitet knyttet til levendelagring.
I prosjektet er det planlagt halvårlige møter med referansegruppen for innspill til aktivitet og gjennomføring, og også formidling av pågående aktivitet og resultat. Ett møte i året planlegges som et fysisk møte, og ett møte avholdes som et telefonmøte. Prosjektet vil også formidles i relevante fagmøter i regi av FHF, eller Nofimas årlige levendefisksamling (FBA workshop). Resultater vil bli presentert som nyhetssak på Nofimas nettside, eventuelt også oppsummert som faktaark.
keyboard_arrow_up