Til innholdet

Prosjektnummer

901327

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901327
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2016
Sluttdato: 31.12.2017

Safe use of the antioxidant ethoxyquin

Main findings
• The mode of action for EQ and a dose for the tolerance of EQ to Atlantic salmon was suggested.
• The conversion of EQ into other transformation products in salmon fillet was described.
• The permanence of EQ and its main metabolite EQDM in salmon fillet was described.
• The mode of action for EQDM and an acceptable daily intake for EQDM in humans was suggested using BalbC mice as a surrogate model.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Ethoxyquin (EQ) er et fôrtilsetningsstoff som brukes som antioksidant i fôr. Alle tilsetningsstoffer må reautoriseres jevnlig i EU. I en risikovurdering fra 2016 uttalte det europeiske mattrygghetsorganet EFSA at det var mangel på kunnskap for å kunne konkludere sikkert med at EQ var trygt for husdyr, konsumenten og miljøet.

Dette prosjektet har bidratt til å fremskaffe kunnskap som kan svare på noen av kunnskapshullene som ble avdekket i EFSAs risikovurdering av EQ.

Resultatene viste at fôr tilsatt nivåer av ethoxyquin som var innenfor tidligere fastsatte grenseverdier på 150 mg/kg ikke hadde noen negativ effekt på fiskehelsen. Ved veldig høye doser fikk imidlertid fisken tegn på blant annet oksidativt stress.

Ethoxyquin overføres fra fôret til fiskefileten, der den omdannes til andre forbindelser. Ved hjelp av nye analyseverktøy ble det kartlagt hvilke forbindelser EQ kan omdannes til i fiskefileten. Mange ulike EQ-forbindelser ble funnet og disse var et resultat av kjemiske endringer slik som oksygenering, kløyving, konjugering og dimerisering. Den viktigste forbindelsen var en ethoxyquindimer (EQDM), som er en forbindelse laget av to EQ-molekyler.

For å kunne forutsi hvor mye EQ og EQDM man kan finne i filet basert på hvor mye som finnes i fôret ble det utviklet en matematisk modell. Denne modellen viste at EQ forsvinner raskt fra fileten fordi den kjemisk omdannes til andre stoffer, mens EQDM har en lang halveringstid og forsvinner langsomt fra laksefileten.

I fiskefileten omdannes EQ altså hovedsakelig til EQDM. For å undersøke om denne forbindelsen kan utgjøre en risiko for konsumenten ble det gjort et forsøk med mus som modell for mennesker, der musene fikk en syntetisk, ren form av EQDM i maten. Ved hjelp av avanserte screeningmetoder ble det lett etter effekter hos musen. Etter noen måneder ble det funnet effekter som oksidativt stress og forstyrrelser i fettmetabolismen som kan være et forstadium til fettlever. Musen som ble brukt i forsøket er spesielt sensitive mot uønskede stoffer, og er derfor regnet som en god modell for slike studier. Ved høye doser ble det funnet tegn på oksidativt stress og forstyrrelser i fettmetabolismen som kan være et forstadium til fettlever.

Det er foreløpig ikke etablert et akseptabelt daglig inntak (ADI) for ethoxyquindimer. Akseptabelt daglig inntak beskriver mengden stoff et menneske kan få i seg daglig gjennom livet uten fare for negative helseeffekter. Ved hjelp av matematiske modeller kunne dataene fra denne studien brukes til å beregne den laveste dosen av stoffet der en effekt i mus kan påvises. Disse resultatene kan brukes til å fastsette ADI for mennesker.

Vitenskapelig publisering

– Annette Bernhard, Josef D. Rasinger, Helene Wisløff, Lene S. Myrmel, Marc H. G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye, Robin Ørnsrud, and Lise Madsen, ‘Subchronic dietary exposure to ethoxyquin dimer on hepatic lipid metabolism in male BALB/c mice’, Food and Chemical Toxicology, 118 (2018), 608–25, https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.06.005 (open access).
– Annette Bernhard, Josef D. Rasinger, Monica B. Betancor, Maria Jose Caballero, Marc H. G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye, and Robin Ørnsrud, Tolerance of dietary ethoxyquin in Atlantic salmon (Salmo salar L.), PLoS ONE 14(1): e0211128 (2019), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211128 (open access).
Sylvain Merel, Jorge Regueiro, Marc H. G. Berntssen, Rita Hannisdal, Robin Ørnsrud, and Noelia Negreira, Identification of ethoxyquin and its transformation products in salmon after controlled dietary exposure via fish feed, Food Chemistry, 289 (2019), 259–68, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.03.054 (open access).
– M. H. G. Berntssen, R. Hoogenveen, A. Bernhard, A.-K. Lundebye, R. Ørnsrud, and M. J. Zeilmaker, Modelling of the feed-to-fillet transfer of ethoxyquin and one of its main metabolites, ethoxyquin dimer, to the fillet of farmed Atlantic salmon (Salmon salar L.), Food Additives & Contaminants: Part A, 36/7 (2019), 104254, https://doi.org/10.1080/19440049.2019.1605208 (open access).

Prosjektet har bidratt til økt forståelse av hvordan ethoxyquin tas opp og brytes ned i laks, og vil bli benyttet som del av kunnskapsgrunnlaget for risikovurdering av ethoxyquin som fôrtilsetningsstoff.
Background
Ethoxyquin (EQ) is a feed additive which is being used as antioxidant in feeds. Within the EU all additives must regularly be subject to reauthorization.

In a recent risk assessment, European Food Safety Authority (EFSA) stated that there was insufficient knowledge regarding safe use of EQ.

This project seeks to obtain knowledge which can fill some of the knowledge gaps which were identified in EFSA’s risk assessment of EQ.

In Norwegian
Ethoxyquin (EQ) er et fôrtilsetningsstoff som brukes som antioksidant i fôr. Alle tilsetningsstoffer må reautoriseres jevnlig i EU.

I en nylig risikovurdering uttalte det europeiske mattrygghetsorganet European Food Safety Authority (EFSA) at det var manglende kunnskap med hensyn på trygg bruk av EQ.

Dette prosjektet søker å fremskaffe kunnskap som kan svare på noen av kunnskapshullene som ble identifisert i EFSAs risikovurdering av EQ.
Objectives
1. To provide knowledge on safe use of EQ as feed additive for Fish.
2. To investigate how much EQ and decomposites from EQ.
3. To investigate potential risk to the consumer through intake of the decomposite ethoxyquin dimer EQDM.

In Norwegian
1. Å fremskaffe kunnskap om trygg bruk av EQ som fôrtilsetningsstoff for fisk.
2. Å undersøke hvor mye EQ og nedbrytningsprodukter av EQ som overføres fra fôr til filét.
3. Å undersøke eventuell risiko for konsumenten ved inntak av nedbrytningsproduktet ethoxyquin dimer (EQDM).
Expected project impact
All additives shall be safe to both livestock and humans. This project aims at providing knowledge which may fill the knowledge gaps which were pointed out in EFSA’s risk assessment of EQ, and contribute to ensure that the health of both fish and consumers is safeguarded.

In Norwegian
Alle tilsetningsstoff skal være trygge å bruke for både husdyr og konsumenter. Dette prosjektet vil fremskaffe kunnskap som kan brukes til å svare opp på kunnskapshullene som ble påpekt i EFSAs risikovurdering av EQ, og bidra til å sikre at både fiskens og konsumentens helse blir ivaretatt.
Project design and implementation
Three scientific tests will be carried out to achieve the objectives above:
1. A tolerance test with EQ in Atlantic salmon where the fish is fed through three months with six levels of EQ in a dose-response design. Eventual harmful effects will be used in a “benchmark dose” model which will provide a safe upper limit for the intake of EQ for salmon.

2. A kinetics test with EQ in Atlantic salmon where the fish is fed with one dose of EQ for a period of three months (accumulation phase) and is subsequently fed with EQ-free feed for a further three months (depurification phase). Based on data from this trial, a mathematical model can be constructed which describes the level of EQ which is transferred onto the fillet depending on the concentration in the feed, and the time it takes for EQ to completely disappear from the fillet.

3. Risk to consumer through intake of ethozyquin dimer (EQDM) will be examined in a mouse model where eight different levels of EQDM will be administered in a dose-response model. Eventual harmful effects will be used in a “benchmark dose” model which will provide a safe upper level for the intake of EQDM to the consumer.

In Norwegian
Tre forsøk skal gjennomføres for å oppnå de tre målene beskrevet ovenfor:
1. Et toleranseforsøk med EQ i atlantisk laks der fisken blir fôret i tre måneder med seks nivåer av EQ i et dose-respons design. Eventuelle skadelige effekter vil bli brukt i en “benchmark dose”-modell som vil gi en trygg øvre grense for inntak av EQ for laks.

2. Et kinetikkforsøk med EQ i atlantisk laks der fisken blir fôret med èn dose av EQ i tre måneder (akkumuleringsfase) og deretter blir gitt et EQ-fritt fôr i ytterligere tre måneder (depureringsfase). Basert på data fra dette forsøket vil det kunne bygges en matematisk modell som beskriver hvor mye EQ som blir overført til filet avhengig av konsentrasjonen i fôret, og hvor lang tid det tar før EQ forsvinner fra filéten.

3. Risiko for konsumenten ved inntak av ethoxyquin dimer (EQDM) vil bli undersøkt i en musemodell der åtte ulike nivå av EQDM blir gitt i en dose-respons modell. Eventuelle skadelige effekter vil bli brukt i en “benchmark dose”-modell som vil gi en trygg øvre grense for inntak av EQDM for konsumenten.
Dissemination of project results
All results shall be published in scientific journals with peer review.

In Norwegian
Alle resultater skal publiseres i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering.
keyboard_arrow_up