Til innholdet

Prosjektnummer

901306

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901306
Status: Avsluttet
Startdato: 27.03.2017
Sluttdato: 01.06.2019

Holdbarhetskriterier for tørrfisk: Forstudie

​​Prosjektet bidrar til kvalitetssikring og markeds-styrke for norsk tørrfisk gjennom å dokumentere hvordan lagringsbetingelser påvirker holdbarhet og kvalitet
​• Tørrfisk gulner noe i muskel og på skinnet under langtidslagring. Dette ble vist både ved instrumentelle fargemålinger og ved sensorisk bedømmelse av fargen. 
• Tørrfisk lagret på tradisjonelt lager gulner mer enn tørrfisk lagret på klimalager. På klimalager er det en styrt og jevnt lav temperatur og høy fuktighet. Mens det på tradisjonelle lager vil være varierende temperaturer avhengig av lokalitet og lagertype.
• Klimastyrt lagring ga mindre vekttap under langtidslagring enn for tradisjonell lager. Utbytte etter utvanning ble også lavere ved langtidslagring.
• Sensorisk vurdering av lukt og smak på utvatnet tørrfisk og varmebehandlet tørrfisk som var lagret fra 0 år til over tre år viste ikke vesentlige forskjeller i sensoriske egenskaper. Lagertype har heller ikke vesentlig betydning for sensoriske egenskaper.
• Nofimas vurdering var at det kun var tørrfisk lagret over tre år på tradisjonelt lager som skilte seg ut i prøvemateriale ved å ha et markert gult preg i fiskemuskelen. Men hver enkelt produsent må ta hensyn til egen lagertype og egne kunders sensitivitet for gulfarge og utbytter under bløyting.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
​​​I prosjektet ble det lagret tørrfisk i to typer tørrfisklager, tradisjonelt lager og klimalager. Det ble lagret tørrfisk fra 2015, 2016, 2017 og 2018, og alle produksjoner ble evaluert mot slutten av 2018. Henholdsvis tørrfisk lagret fra 6 måneder til 3 år og 6 måneder.

Tørrfisken ble gulere både i skinnet og i muskelen under lagring. Tørrfisk på tradisjonelle lager gulnet mer enn tørrfisk lagret på klimalager. Under lagring ble tørrfisken lettere. Utbytte under bløyting ble også redusert ved økende lagringstid. Fisk på tradisjonelle lager hadde større utbyttereduksjoner, sammenliknet med tørrfisk på klimalager. Ved sensorisk vurdering av lukt og smak var det ikke vesentlige forskjeller mellom lagertypene eller ved lagringstid, hverken vurdert som rå bløytet tørrfisk eller som varmebehandlet tørrfisk. Andre kvalitetsparameter som eksempelvis spalting og mucoso endret seg ikke under lagring.

Etter Nofima sin vurdering var det kun tørrfisk lagret i 3 år og 6 måneder på tradisjonelt lager som skilte seg ut ved å ha et særlig gult preg på muskelen.

Video
Videosnutt om resultater på "holdbarhet tørrfisk" er tilgjengelig på YouTube® her:​
Presentert på Tørrfiskkonferansen 2018: https://youtu.be/fNPILg6cwCo
Presentert på Tørrfiskkonferansen 2019: https://youtu.be/lxk4cRpHy8U

​​Basert på kvalitetsparameterne målt i 3,5​ år, er det ikke vesentlig kvalitetsforskjeller. Ut i fra et kommersielt synspunkt, kan tørrfisk fortsatt anses et sluttprodukt med høy kvalitet. Dermed vil det være en diskusjon mellom leverandør og kunder å fastsette de praktiske forhold. Resultatene kommer til å være veiledende for merking av “best før dato” basert på Regulation (EU) No 1169/2011, som trådte i kraft 13. desember 2016.​
Næringsmiddelbedrifter er pålagt å merke sine produkter med holdbarhet (ref. EU regulation no. 1169/2011). Holdbarheten gis som en dato som forteller hvor lenge produktet vil oppfylle de krav som bedriften selv setter til produktkvaliteten. Sammen med holdbarhetsdatoen skal det følge informasjon om lagringsbetingelser (temperatur, fuktighet og lysforhold).

Man kjenner ikke til hvilke holdbarhetskriterier som er relevante for produktet tørrfisk og hvor lenge den kan lagres. Tørrfisk er heller ikke beskrevet i Codex Standard, slik det er for saltfisk/klippfisk. Det står heller ikke noe i veileder eller bransjestandarden “Sortering av tørrfisk” (NBS 30-01).
 
I et hefte om tørrfisk, utgitt av Tørrfisknæringens Reklamefond, Bergen beskrives holdbarhet på følgende måte: “Teoretisk kan den fine varen – når den er tørt og kjølig lagret – holde seg i årevis. Det eneste den ikke må utsettes for er fuktighet”.

Kvalitetsbedømmelse av tørrfisk foregår ved at fisken vrakes tidlig på høsten når den er tørr. Ut fra graden av feil sorteres fisken da i prima og sekunda kvaliteter. Fisken selges da vanligvis fra tidlig høst og omtrent et år frem i tid. Tørrfiskprodusentene setter holdbarhet til 2 år uten at det er dokumentert noe grunn til det.
 
Reklamasjoner på tørrfisk er vanligvis knyttet til kvalitetsvurderingen på høsten. Det er ingen indikasjoner på at det finnes reklamasjoner som er knyttet til at fisken ikke er holdbar under lagring. Bortsett fra i de tilfeller hvor tørrfisk åpenbart har vært lagret for fuktig og varmt slik at den får kvalitetsfeil. Fisk fra fjorårets produksjon oppnår lavere pris uten at det gis noen forklaring på årsak. Det hevdes at lagret tørrfisk kan gi dårligere utbytte etter utvanning enn årets fisk. Dette kommer særlig frem dersom fisken har vært lagret for tørt og fremstår som overtørket.

I prosjektet “Optimalt inntak, ettertørking, og lagring i tørrfiskproduksjon” (FHF-901075) ble tørrfisk som var lagret i et år evaluert mot årets fisk. Resultatet fra denne lille testen viste at det eneste forandringen som ble registrert etter ett års lagring, var utbytte etter bløyting og økt gulfarging i fisken. Tørrfisk lagret på klimalager med lav temperatur og beskyttet mot lys ble mindre gul sammenlignet med tørrfisk lagret ubeskyttet i tradisjonelt lager.

På grunnlag av dette forsøket vil det bli lagt vekt på måling av farge og sensoriske endringer i tørrfisk som langtidslagres. Vektutvikling under lagring skal også registreres.

Prosjektet faller under FHFs handlingsplan for industri konvensjonell og målsetningen om “nye krav knyttet til holdbarhet av konvensjonelle produkter”.
Å etablere holdbarhetskriterier for tørrfisk, slik at holdbarhetsdato kan fastsettes med et vitenskapelig grunnlag.
I handel med mat er det krav om dokumentasjon av holdbarhet og kunnskap om forringelse av tørrfisk under lagring vil danne grunnlag for at bedriftene kan fastsette korrekt holdbarhet på tørrfisk.

Resultater fra denne undersøkelsen skal gi bedriftene kunnskap om hvilke egenskaper som endres i tørrfisken når den lagres og hvordan ulike lagringsbetingelser påvirker holdbarhet og kvalitet.

Kunnskapen om hva som bidrar til kvalitetsreduksjon og utbytte reduksjon, gjør bedriftene bedre rustet til å forebygge slike forhold.
Det skal gjennomføres analyser for å finne ut hvor lenge tørrfisken holder de krav som hver enkelt bedrift setter til sine produkter. I forprosjekt må det dokumenteres så godt som mulig de forskjeller som er mellom tørrfiskene i forsøket.

Prosjektet er planlagt gjennomført ved å lagre tørrfisk i henholdsvis 0, 1, 2 og 3 år i henholdsvis klimalager og tradisjonelt lager og evaluere effektene av lagring med en direkte sammenlikning av disse gruppene med tørrfisk.

Prosjektet gjennomføres på Værøy hos bedriften Br. Berg AS og vil organiseres som nedenfor:
 
Råstoff
• Råstoff til forsøkene vil være snurrevadfanget, så lenge det lar seg gjøre.

Tørrfisk fra 2015 (lagret inntil 3 år) er tilgjengelig fra prosjektet “Optimalt inntak, ettertørking, og lagring i tørrfiskproduksjon” (FHF-901075). Her er det noen få fisker som har vært lagret på klimalager og i tradisjonelt lager.

Tørrfisk fra 2016 (lagret inntil 2 år) er tilgjengelig. Nofima hang denne fisken hos Br. Berg i 2016. Fisken ble hengt 12. mars.  Omkring 100 fisk har siden juni 2016 stått på klimalager. I mars 2017 fordeles disse i klimalager og tradisjonelt lager.

Tørrfisk fra 2017 skal henges i mars 2017 og lagres i ett år. Det skal merkes, veies og henges 100 fisk fra snurrevad. Størrelse 3–4 kg sløyd og hodekappet. Inntak i månedsskiftet mai/juni. Ettertørkes til juni/juli. Settes da på henholdsvis klimalager og tradisjonelt lager.

Tørrfisk fra 2018 (lagret 0 år) skal henges i mars 2018. Det skal merkes, veies og henges 100 fisk fra snurrevad. Størrelse 3–4 kg sløyd og hodekappet. Inntak i månedsskiftet mai/juni. Ettertørkes til juni/juli. Settes da på henholdsvis klimalager og tradisjonelt lager.

Evalueringer
Evaluering av tørrfisken er planlagt på to tidspunkter høsten 2017 og høsten 2018. Evalueringen i 2017 skal være mindre omfattende, og skal gi indikasjoner om hvilke forskjeller som kommer frem på tørrfisken. Den skal også bidra til at lagringsfeilene som er i tørrfisk kan dokumenteres på en god måte i 2018.

Evaluering høsten 2017
Denne vil omfatte registrering av kvalitet og utbytte som tørrfisk og som bløytet tørrfisk. Det tas ut 10 fisk fra hver lagring (mindre fra 2015 fisken). 

Evalueringen er todelt:
1. På tørrfisken evalueres kvaliteten av tørrfiskvraker hos Br. Berg. Skinnfarge vurderes av Nofima ved direkte sammenlikning mellom gruppene. Dokumenteres med foto og video av Nofima.

2. På bløytet fisk evalueres kvaliteten visuelt med en tørrfiskvraker fra Br. Berg og en forsker fra Nofima. Kriterier som spalting, mucoso, lyshet, gulfarge og harsk lukt vil bli evaluert. Fargemåling gjøres instrumentelt med Minolta-måling.

Evaluering høsten 2018 ved avsluttet lagring
Denne vil være prosjektets hovedevaluering av tørrfisken. Det tas ut 20–30 fisk fra hver lagring.

Evalueringen ved avslutning vil være tredelt:
1. På tørrfisken evalueres kvaliteten av tørrfiskvraker hos Br. Berg. Skinnfarge vurderes av Nofima ved direkte sammenlikning mellom gruppene. Vekt registreres. Dokumenteres med foto og video av Nofima. 

2. På bløytet fisk og varmebehandlet bløytet fisk skal visuelle og sensoriske evalueringer gjøres av et “ekspertpanel”. Ekspertpanelet skal bestå av en fra Nofima, to tørrfiskprodusenter og to kokker med god kunnskap om bløytet tørrfisk. På bløytet fisk vil kriterier som spalting, mucoso, lyshet, gulfarge og harsk lukt vil bli evaluert. I tillegg til at alle står fritt til å vurdere andre aktuelle kvalitetskriterier. 

3. På varmebehandlet fisk vil smak, lukt og tekstur stå sentralt. Både som bløytet og som varmebehandlet skal vekt registreres. På bløytet fisk skal det i tillegg gjøres fargemåling instrumentelt med Minolta-måling og ved at fileter sendes til Tromsø for hyperspektral avbilding slik at forskjeller i gulfarge kan studeres. 

Nofima står for gjennomføringen av forsøkene i samarbeid med Br. Berg som stiller med kompetanse og lokaler for lagring og målinger.

Til sensorisk evaluering av fisken hentes det inn folk med kompetanse fra dette området. Nofima stiller med en person som jobber med  sensoriske panel hos Nofima. 

Prosjektutvidelse ​mars 2019
Prosjektet utvides med en arbeidspakke som vil utgjøre en tilleggsleveranse: Forbrukeropplevelser av utvannet tørrfisk i Italia av 2 norske produsenter.

Bakgrunn
Dagens og morgendagens forbrukere etterspør produkter som er lett tilgjengelige of bekvemmelig å kjøpe og tilberede. Tradisjonelle tørrfiskprodukter tilfredsstiller i mindre grad disse kriteriene. Derfor har noen produsenter satset på å utvikle utvannet tørrfisk i forbrukervennlige pakninger som enkelt kan omsettes gjennom detaljhandelen. Hvordan forbrukere opplever og vurderer slike produkter, er i mindre grad kartlagt.​ 

Gjennomføring
Arbeidspakken er planlagt gjennomført slik:
• En masterstudent under veiledning av professor Svein Ottar Olsen, Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, skal gjennomføre forbrukerundersøkelsen.
• Råvarene leveres av Berg Seafood AS (tradisjonell tørket rundfisk) og Sufi AS (mekanisk tørket filet).
• Råvarene (frosne forbrukerpakninger) kjøpes inn og sendes til lager i Padovaregionen. 
• Masterstudenten distribuerer råvarene, oppskrift og spørreskjema til et utvalg husholdninger. Studenter ved universitetet rekrutteres for å hjelpe til med å skaffe respondenter som vi anser som relevant målgruppe. 
• Så langt som mulig skal respondentene svare på et elektronisk spørreskjema etter at de har spist en gitt rett med utvannet tørrfisk. En tilsvarende undersøkelse er gjennomført tidligere i Tromsø i 2017 (Birkestrand, Gotliebsen & Olsen, 2019).

Forventet nytteverdi
Undersøkelsen vil gi kunnskap om hvilke oppfatninger italienske forbrukere har av utvannet tørrfisk. Hva er produktets sterke og svake sider. Er det forskjell mellom to ulike produktvarianter; naturlig versus mekanisk tørket? Slik kunnskap kan være nyttig for videre produktutvikling, og ikke minst markedsposisjonering. ​
Resultatene formidles gjennom faglig sluttrapport, en masteroppgave, faktaark og presentasjoner på tørrfisksamlingene til FHF. Resultatene fra tilleggsleveransen om forbrukeropplevelser av utvannet tørrfisk i Italia (masteroppgaven) vil formidles gjennom et foredrag under Tørrfiskdagene i Svolvær i mai 2019.

I tillegg er det planlagt å lage to 1 minutters videofilmer for visning på FHF og Nofima sine nettsider.​
keyboard_arrow_up