Til innholdet

Prosjektnummer

901298

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901298
Status: Avsluttet
Startdato: 15.11.2016
Sluttdato: 30.04.2018

Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk

• Video (YouTube®): Om saltmodningstemperatur på saltfisk: Saltmodning konvensjonell
• Video (YouTube®): Om holdbarhet på klippfisk: Hva skal til for å øke holdbarheten av klippfisk
• Prosjektet har formidlet resultatene av flere års FoU-arbeid innen saltmodning og holdbarhet på klippfisk på en mer lett-tilgjengelig måte.
Videoer
Følgende videoer er tilgjengelig på YouTube®:
• Om saltmodningstemperatur på saltfisk: Saltmodning konvensjonell
• Om holdbarhet på klippfisk: Hva skal til for å øke holdbarheten av klippfisk

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport​
I forbindelse med to avsluttede prosjekter om produksjon og holdbarhet av salt- og klippfisk i FHF har det i dette prosjektet vært lagt vekt på formidling av resultater fra disse to arbeidene. I dette prosjektet er det laget tre faktaark og to videoer fra prosjektene “​Holdbarhet på klippfisk og saltfisk” (FHF-900856) og “Effekt på utbytte og kvalitet i sammenheng med modningstemperatur og omlegging fra kar til palle”​ (FHF-​​​​900897).

Det er laget et faktaark og en video som omhandler temperatur under modning av saltfisk. Det er videre laget en video som viser holdbarhet på klippfisk som lagres ved kjøleskaps- og forhøyede temperaturer. 

Det ble i 2017 utarbeidet ett faktaark, som viser holdbarhet på flekket klippfisk, og ett faktaark som viser holdbarhet på emballerte loins på portugisisk. Sistnevnte faktaark er tidligere skrevet på norsk og engelsk. Faktaarkene om holdbarhet er revidert i 2023. Videoene har vært vist, og faktaarkene er distribuert på konferanser i regi av FHF.
Flere års arbeid oppsummert i en video på 1–2 minutter – eller en kortfattet tekst i et faktaark – gir et fornuftig innblikk for produsentene, kjøper og myndigheter for å forstå problemstillingen og resultatene på en mer lett-tilgjengelig måte.

Videoer og faktaark har vært distribuert og presentert på diverse seminarer (Tørrfiskkonferansen, klippfiskseminar og hvitfiskseminar, faggruppemøter, ressursgruppemøter, etc.) I tillegg det har vært aktiv bruk av sosiale medier gjennom Nofima og FHF sine kanaler.
Det foreligger nå resultater fra to FHF-prosjekter som ønskes formidlet videre utover det som ble gjort i prosjektene. Formidlingen gjelder både revidert faktaark og video.
 
Både faktaarkene og videoene er oppfølging av tidligere prosjektene “Holdbarhet på klippfisk” (FHF-900856) og “Effekt på utbytte og kvalitet i sammenheng med modningstemperatur og omlegging fra kar til palle” (FHF-900897).

I forbindelse med holdbarhetsprosjektet, skal det lages et faktaark på portugisisk (i tillegg til den norske og engelske versjonen). En stor andel av klippfisken eksporteres både til Portugal og til Brasil, og det er derfor viktig å formidle den nyervervede kunnskapen om holdbarhet på klippfisk på importørenes eget språk. Det skal også lages en video som viser hvordan holdbarheten på klippfisk er. Det vil i tillegg bli laget et faktaark som viser holdbarheten for flekket klippfisk (dette er fra forsøk som pågår ut oktober 2016).
 
Det er ulik oppfatning i næringen og hos Mattilsynet hvorvidt temperaturen i fisken påvirkes av temperatur i omgivelser, og hastigheten for temperaturendring i produktet når temperatur i luft endres.

Basert på temperaturstudier i saltmodningsprosjektet (FHF-900897) og i holdbarhetsprosjektet (FHF-900856), skal det lages et faktaark som sammenstiller og viser fakta temperatur i fisken og i omgivelsene gjennom modning og langtidslagring. Det skal i tillegg lages en video av dette arbeidet.
Å formidle resultater fra flere forsøk med saltfisk og klippfisk. Dette vil i detalj være:
1. video fra holdbarhetsprosjektet på klippfisk
2. video på temperatur ved modning av saltfisk
3. faktaark fra holdbarhetsforsøk (emballert loins) på portugisisk
4. faktaark på flekket fisk (holdbarhetsprosjektet)
5. faktaark på temperatur ved modning av saltfisk
Forventet nytteverdi er å oppnå lettere tilgjengelig kunnskap om holdbarhet på klippfisk, ved ulike lagringsbetingelser, i tillegg til informasjon om hvordan temperaturen i fisken varierer ved ulike romtemperaturer.

Dette vil gi produsenter, kjøpere og myndigheter en bedre mulighet til å forstå problemstillingene og resultatene fra disse to prosjektene.
Prosjektet skal utarbeide følgende:

To videoer fra henholdsvis holdbarhets- og saltmodningsprosjektet 
Disse lages fra henholdsvis prosjektet “Holdbarhet på klippfisk” (FHF-900856) og prosjektet “Effekt på utbytte og kvalitet i sammenheng med modningstemperatur og omlegging fra kar til palle” (FHF-900897). Videoene skal inneholde intervju, animasjoner og vise saltfisk og klippfisk ved produksjon / lagring. Det skal utarbeides dreiebok og manus, gjennomføres intervju, lages animasjoner og filmes. Deretter foretas publisering. 

Begge videoene skal planlegges gjennom møter med filmselskapet 7minus Media AS og Nofima. Ut fra oppsett og plan skal det gjøres opptak med en antatt varighet på totalt 2 dager.
 
Faktaark om holdbarhet på klippfisk på portugisisk
Med utgangspunkt i de eksisterende faktaark fra dette prosjektet, skal det lages et faktaark på portugisisk for holdbarhet på emballert loins. Ingelinn Pleym Eskildsen ved Nofima vil med sin kompetanse på klippfisk og portugisisk språk være sentral i dette arbeidet.

Faktaark om holdbarhet for flekket klippfisk
Dette vil omfatte holdbarhet ved 25, 30 og 35 °C, ved 60 og 80 % relativ fuktighet for alle temperaturene.
 
Faktaark om temperatur ved saltmodning og lagring
Resultater fra saltfiskmodningsprosjektet og utvalgte deler av holdbarhetsprosjektet på klippfisk skal sammenfattes til et faktaark som viser temperatur i fisken ved ulike romtemperaturer.
Dette er utelukkende et formidlingsprosjekt.
keyboard_arrow_up