Til innholdet

Prosjektnummer

901294

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901294
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2016
Sluttdato: 30.03.2017

Avklaring av potensialet for videreutvikling av returordningene med utgangspunkt i prøveordningen Fishing for Litter: Forprosjekt

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Hovedfunn

Formålet har vært å avklare potensialet for utvikling av nye returordninger for fiskeflåten basert på innsamlede materialer via prøveordningen Fishing for Litter. Dette gjennom en prøveforsendelse av teiner til UAB Nofir i Litauen for gjenvinning og analyse.

Prosjektet dokumenterer at det er et potensiale for kunnskapsinnhenting gjennom innsamlede materialer fra Fishing for Litter som kan gi utgangspunkt for nye returløsninger. Samtidig dokumenteres gjenvinningsverdi, lønnsomhet og forventede kostnader ved en eventuell returløsning for teiner. Gjennomførte analyser viser en gjenvinningsverdi for teiner ved gjenvinning via Nofir på ca 1,41 kroner per kilo. Dette er lavere enn behandlingskostnadene, og gjenvinningen ga et samlet økonomisk tap på 183 Euro til avfallsbehandling. Analysene er basert på gjenvinning av en prøveforsendelse på 5477 kilo teiner.

Anbefalinger
Alle kostnader hensyntatt vurderer Nofir at en lønnsom gjenvinning av teiner vil kreve en behandlingskostnad på 2,5 kroner per kilo ekskl. transport. Gjenvinningskostnadene balanserer til dels kostnadene for deponering, avhengig av lokale prisvariasjoner, mens det i en del tilfeller medfører en merutgift. Formålet med en eventuell returordning for teiner vil derfor primært være å sikre en langsiktig miljømessig forsvarlig avfallsbehandling.

Forprosjekt viser at gjenvinning av teiner er praktisk gjennomførbart, og synliggjør at en returordning for teiner er potensielt mulig. Dette er svært positivt med hensyn til miljø. Gjenvinningsverdien av teiner er imidlertid begrenset, og grunnlaget for en lønnsom gjenvinning innenfor dagens etablerte systemer er dermed begrenset. Dette kan imidlertid endre seg med økt konkurranse, større kvantum og nye produkter som øker gjenvinningsverdien. FHF vurderer derfor prosjektet som svært nyttig for næringen mht. miljø og avfallshåndtering.
SALT Lofoten leder gjennomføringen av den 2-årige prøveordningen med Fishing for Litter i Norge. Det samarbeides i den forbindelse med Nofir om avfallshåndtering og gjenvinning av fiskeredskaper samlet inn gjennom ordningen. Siden oppstarten i februar er det samlet inn over 20 tonn marint avfall (per august 2016). I all hovedsak tapte fiskeredskaper, hvorav store mengder teiner. Andelen teiner samlet inn gjennom ordningen har vært økende, med enkeltleveranser på inntil 1.300 kg og mer. En gjennomgang per 12. mai 2016 viste at teiner utgjorde rundt 50 prosent av den totale restavfallsmengden samlet inn via ordningen.

Tapte og bortsatte teiner representerer en betydelig miljøutfordring i form av forsøpling av havmiljøet, fare for spøkelsesfiske, og problemer for annen fiskerivirksomhet. Det er i forbindelse med Fishing for Litter mottatt gjentatte signaler om at “bifangst” av tapte teiner anses å være et problem, blant annet i fisket med trål. Bortsatte teiner fra bl.a. fritidsfiske er videre kjent som et betydelig problem i sør. 

Det eksisterer i dag ikke etablerte returordninger for teiner, og innsamlede teiner via Fishing for Litter vil måtte håndteres som restavfall. Det eksisterer heller ikke ordninger som legger til rette for restaurering og gjenbruk av teiner med eventuelt gjenbruksverdi. Økt gjenvinningsgrad på innsamlede redskaper vil legge til rette for å øke innsamlingstakten av marint avfall via Fishing for Litter innenfor eksisterende finansiering, og derigjennom bidra til en betydelig miljøeffekt. Ikke bare for havmiljøet, men også for å redusere avfallsmengden som går til deponi på land.

Prøveordningen Fishing for Litter løper i perioden 2016–2017. Ordningen gir tilgang på innsamlet materiell og data, et etablert samarbeid med Nofir, og etablerte systemer for innsamling og avfallshåndtering, som gir et unikt utgangspunkt for FoU-tiltak med sikte på å styrke returordningene for fiskeflåten. Med bakgrunn i erfaringene så langt anses det i første omgang særlig relevant å se på mulighetene for å styrke returordningene for resirkulering av teiner med utgangspunkt i innsamlede materialer via Fishing for Litter.

Også når det gjelder linebruk og redskaper sammensatt av fler-komponenter er dagens returordninger dessverre ufullstendige, slik det blant annet ble påpekt under årsmøtet til Fiskebåt Vest i 2015. Erfaringene fra omsøkte forprosjekt vil gi grunnlag for å vurdere mulighetene for en videreutvikling av returordningene med utgangspunkt i Fishing for Litter også for andre redskapstyper, herunder linebruk og eventuelt bly. Økt tilgjengelighet for fiskerne av eksisterende returordninger er noe som har vært etterspurt fra næringen, og som det eventuelt vil være mulig å se på i denne sammenheng.

Innsamlede fiskeredskaper gjennom dagens returordninger gjenvinnes i stor grad til nye materialer til bruk i teppe- og tekstilindustrien. Utvikling av en egen kolleksjon beregnet for yrkesfiskere som et ledd i bevisstgjøring og fokus på marin forsøpling og betydningen av returordningene, vil i den forbindelse kunne være en aktuell mulighet på sikt.
Å gjennomføre et avgrenset forprosjekt der det legges til rette for å frakte en prøveforsendelse med teiner samlet inn via Fishing for Litter til Nofirs anlegg i Litauen for demontering og vurdering av potensialet for gjenvinning av de ulike delkomponenter.

Delmål
1. Å avklare potensialet for gjenvinning og/eller resirkulering av teiner.
2. Å vurdere grunnlaget for en returordning for teiner brukt i kommersielt fiske.
3. Å danne utgangspunkt for en eventuell videre satsning på utvikling av nye returordninger for fiskeflåten med utgangspunkt i innsamlede materialer via Fishing for Litter.
Måloppnåelse på kort sikt
• Avklare potensialet for gjenvinning og/eller resirkulering av teiner brukt i kommersielt fiske etter kongekrabbe og snøkrabbe.
• Vurdere overføringsverdi for andre typer kommersielle teiner.
• Avklare om det er grunnlag for etablering av en returordning for teiner rettet mot fiskerinæringen.

Måloppnåelse på lang sikt
• Etablering av en returordning for teiner brukt i kommersielt fiske.
• Positiv miljøgevinst i form av redusert fare for spøkelsesfiske, reduksjon i den marine forsøplingen av havmiljøet, mindre avfall til deponi, og redusert miljøavtrykk knyttet til produksjon og forbruk av utstyr og materiell i næringen.

Følgende nytteverdi forventes:
• Positiv omdømmeeffekt for næringen.
• Kostnadsgevinst for næringen ved eventuell resirkulering av teinebruk.
• Reduserte kostnader til avfallshåndtering i næringen.
• Økt tilgang på returordninger og utvikling av nye returordninger.
Prosjektet vil være et begrenset forprosjekt avgrenset til i første omgang gjennomføring av en enkeltstående prøveforsendelse av teiner fra Fishing for Litter-mottak i Tromsø til Nofirs anlegg for gjenvinning i Litauen. Her vil innsamlet materiale bli demontert og vurdert når det gjelder potensiale for gjenvinning og/eller resirkulering av de enkelte komponenter. Det vil bli utarbeidet en fagrapport der gjenvinningspotensialet for teiner brukt i fisket etter kongekrabbe og snøkrabbe vil bli vurdert når det gjelder kvalitet på det innsamlede materialet, bruksmuligheter og gjenvinningsverdi for de enkelte komponenter, forventet miljøeffekt, samt økonomi/lønnsomhet av gjenvinning. Videre vil overføringsverdien for andre teinetyper bli belyst.

Forprosjektet vil gi grunnlagsmateriale for å vurdere potensialet for etablering av en eventuell returordning for teiner brukt i kommersielt fiske. Forprosjektet vil videre danne grunnlag for eventuelt videre satsning på utvikling av nye returordninger for fiskeflåten med utgangspunkt i innsamlede materialer via Fishing for Litter.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med den pågående prøveordningen Fishing for Litter. SALT Lofoten AS og Nofir AS vil i samarbeid med Remiks utgjøre ansvarlig prosjektgruppe. Prosjektet vil i tillegg knytte til seg en referansegruppe av relevante aktører som vil kunne bistå med faglige innspill underveis.

Innsamling og klargjøring av forsendelse til Litauen vil skje i samarbeid med Fishing for Litter-mottak og samarbeidende avfallsaktør for ordningen i Tromsø – Remiks. Det vil også være behov for containere og klargjøring ved avfallsmottak.
Resultatene fra forprosjektet vil bli formidlet gjennom:
• fagrapport
• nyhetsbrev og nettsider fra Fishing for Litter (Facebook)
• nyhetsbrev og nettsider fra Nofir AS
• minimum 1–2 medieoppslag i relevant fagpresse basert på fagrapport
keyboard_arrow_up