Til innholdet

Prosjektnummer

901171

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901171
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2015
Sluttdato: 15.05.2016

Kartlegging av erfaring ved bruk av elektrisk bedøving ombord på ulike fartøy

Tidligere erfaringer har vist at elektrisk bedøving av sei beviselig kan føre til ryggknekk og blodutredelse.

I kontrast til dette har begrensede og sporadiske undersøkelser gjort av fiskerne selv i 2016 ikke kunne påvise det samme. Det har ikke vært reklamasjoner fra markedet på slike kvalitetsfeil i den samme periode.

SINTEF Fiskeri og havbruk har ingen god forklaring på avviket fra tidligere erfaringer. En mulighet kan være at fiskens tilstand før bedøving ikke ble registrert (2016). Langvarig opphold i mottaksbingen vil redusere sannsynligheten for ryggknekk.

Dersom problemet med ryggknekk på sei igjen blir aktualisert er det mulig å modifisere e-bedøverens strømpuls slik at man forhåpentligvis kan unngå slike kvalitetsfeil.

Prosjektet ble gjennomført for å framskaffe informasjon om hvorvidt fangstet sei får ryggknekk og blodflekk som en følge av elektrisk bedøving om bord. I undersøkelser som er gjort av fiskerne selv i prosjektet er dette ikke påvist, og det har ikke vært reklamasjoner fra kundene på slike kvalitetsfeil. FHF har heller ikke fått innspill fra andre deler av næringen om at ryggknekk og blodutredelse på sei ved el-bedøving er noe problem.
 
Selv om resultatene er basert på begrensede og sporadiske undersøkelser mener FHF det ikke er behov for å gjennomføre ytterligere FoU-arbeid på området nå. Resultatene fra prosjektet vil bli presentert på FHF-samlinger og gjennom våre nettsider.
En elektrisk bedøver for villfisk er prøvd ut i prosjektet “Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ)” (FHF-900425). Forsøk på snurrevadfartøy og trålere har vist at systemet fungerer tilfredsstillende på torsk og hyse mens ryggknekk med tilhørende blodflekk kan forekomme ved bedøving av sei. Sei har imidlertid blitt studert i mindre grad. Man ønsker å kartlegge erfaringer gjort på fartøy som fangster sei for om mulig å komme fram til en konsensus om hvorvidt ryggknekk er et betydelig problem ved seifiske. I så fall, kan en spørreundersøkelsen danne et grunnlag for et prosjekt hvor en spesifikt vil gå inn på å forbedre de elektriske parametrene for bedøveren slik at ryggknekk kan unngås.
Å framskaffe informasjon om hvorvidt fangstet sei får ryggknekk og blodflekk som en følge av elektrisk bedøving om bord.
På fartøy hvor en har tatt i bruk elektrisk bedøving har en vært godt fornøyd med utstyret da det letter fangsthåndteringen og fører til bedret HMS for fiskerne. Dette gjelder for torsk- og hysefiske. Det er ønskelig at det samme kan oppnås i forbindelse med seifiske.

Dersom elektrisk bedøving av sei skulle vise seg å føre til ryggknekk og blodflekk som en følge av elektrisk bedøving om bord, så vil denne informasjonen kunne gi grunnlag for et FoU-prosjekt med målsetning om å finne egnede elektriske parametere for å unngå slike skader på fisken.
Prosjektet gjennomføres som telefonintervju med personell på fartøy som fisker sei og som har elektrobedøver ombord. Produsenten av utstyret vil også bidra med informasjon om hvilke type elektrobedøvere en har på hvert enkelt fartøy. Ulike varianter av bedøveren har noe ulik elektrisk karakteristikk.
 
Sammenliknet med torsk- og hysefiske, har en foreløpig liten erfaring med å bruke bedøveren på sei. SINTEF Fiskeri og havbruk har kontakt med et fartøy som skal på seifiske høsten 2015. I dialog med dem vil SINTEF be dem om å ta noen stikkprøver av bedøvd sei for å sjekke om utstyret påfører fisken skader. Resultatene oppsummeres og presenteres for FHF.
Resultatene oppsummeres i en presentasjon, og vil i tillegg bli presentert for næringen på FHF-samlinger.
keyboard_arrow_up