Til innholdet

Prosjektnummer

901019

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901019
Status: Avsluttet
Startdato: 30.06.2014
Sluttdato: 10.10.2014

Verdiskaping, struktur og lønnsomhetsutvikling i norsk marin ingrediensindustri 2007–2013

Omsetningstallene for norsk marin ingrediensindustri viser rekordhøy omsetning, ved å passere 8,5 milliarder kr i 2013. Industrien samlet sett har imidlertid ikke samme vekstrate som i årene 2007–2010.

Fortsatt dominerer foredling av marine oljer til human anvendelse både omsetning og netto verdiskaping, men vokser ikke som tidligere undersøkelser har vist. Et selskap med farmasøytiske produkter utgjør 50 % av omsetningen i denne sektoren.

Prosessering av ferskt restråstoff fra laks vokser fortsatt og har passert 500 millioner kr i omsetning, med god inntjening for aktørene som har vært lengst i drift. Basis anvendelse av marint råstoff, mel og olje samt ensilasjebasert foredling, viser god inntjening, men varierer en del med tilførsel fra fiskeriene.

Prosessering av krill har hatt gjennomslag i markedet. Både omsetning og inntjening har økt betydelig de siste to år.     
Marin ingrediensindustri er i stadig utvikling og vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen skjer innen eksisterende produktområder og innen utvidelse av råstoff- og produktgrunnlag.

Denne industrien, med fortsatt satsing på industrialisering og produktutvikling av marine ingredienser, har et betydelig potensial til videre utvikling i Norge. Utviklingen er relevant å dokumentere gjennom en systematisk analyse med hensyn til struktur, råvaretilgang, kapasiteter og FoU-behov.

I prosjektet “Analyse av tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge for perioden 2012–2014” (FHF-900855) utarbeides årlig detaljert oversikt over volummessig tilgang og anvendelse av norsk marint restråstoff. Analyse av ingrediensindustrien er også tidligere utført i prosjektene Analyse av verdiskaping og struktur i norsk marin ingrediensindustri 2007–2011” (FHF-900837) og “Struktur og lønnsomhetsutvikling i norsk marin ingrediensindustri 2007–2010” (FHF-900684) med tilsvarende analyse som her oppdateres. 
 
Som marin ingrediensindustri defineres industri som anvender marine råstoffer til produksjon av marine ingredienser til fôr, næringsmidler, helsekost, farmasi eller kosmetikk. Rene salgs-distribusjonsselskaper inngår ikke i studien.

Studien omfatter:
• Norske selskaper med egenproduksjon basert på norsk marint råstoff eller importert råstoff eller halvfabrikata.
• Analysen skal også inkludere mel/olje produksjon i Norge – med spesifikasjon av andel fra marint restråstoff.
• Norske krillselskaper (fabrikkskip m/prosessering av marine ingredienser).
• Prosessering basert på makroalger (tang/tare).
• Selskaper som produserer bioenergi og gjødselprodukter basert på marine råstoffer.
• Å gi et oversiktsbilde for økonomisk utvikling (omsetning, driftsresultatet, resultat og balansetall) for de ulike segmenter av bransjen, fra 2007 til og med 2013. 
• Å påpeke særlige behov for forsknings- og utviklingsoppgaver som denne kompetansebaserte industrien ser for egen utvikling fremover. 
Analyse over utvikling av struktur og økonomi innen marin ingrediensindustri, og av de enkelte markeds- og bransjesegmenter, vil være nyttig for næringen i seg selv, for råstoffsupplerende industri og for tilstøtende aktører, samt for myndigheter.

Avdekking av aktuelle FoU-oppgaver vil være nyttig for enkeltbedrifter, næringen som helhet, for FHF og øvrig virkemiddelapparat, samt for FoU-leverandører.  
Arbeidet vil ta utgangspunkt i database som SINTEF Fiskeri og havbruk allerede har utviklet som grunnlag for rapporten “Struktur og lønnsomhetsutvikling i norsk marin ingrediensindustri 2007–2010” (FHF-900684). Databasen bygger på offentlige tilgjengelige regnskapsdata fra åpne kilder. Økonomitall, dvs. omsetning, driftsresultat, balanse og egenkapital sammenstilles i regneark for fleksibel oppslitting i undergrupper, sortering og publisering av figurer.

For supplering av ren faktainformasjon vil det også gjennomføres intervju med utvalgte bedrifter, hvor også data om volumer, sysselsetting og FoU-aktivitet kartlegges. Denne spørreundersøkelsen vil supplere økonomiske utviklingstrekk med data som også kan gi oversikt over vareflyt, samt innspill til vurdering av bransjens strategiske posisjon og FoU-behov.

Prosjektets styringsgruppe består av personer fra bransjen, og vil bli dratt inn som aktiv part i utformingen av undersøkelsen, og for oppsummerende konklusjoner etter analyse av materialet.
Hovedleveransen vil være en rapport som presenterer økonomisk utvikling for hele bransjen for perioden 2007–2013. I samarbeid med referansegruppen vil dataene bli splittet i grupper som skiller mellom ulike sektorer etter hvilken hovedaktivitet selskapene er involvert i.

I rapporten vil en i tillegg til en strukturoversikt over bransjen også ha som målsetting å levere en faglig oversikt over de ulike sektorene av næringen, hvor markedsforhold og bransjens betydning i forhold til den marine verdikjede blir evaluert. Bransjens vareflyt for råstoffkilder vil bli forsøkt kvantifisert med utgangspunkt i allerede tilgjengelige data fra “Analyse av marint restråstoff” for årene 2012 og 2013.

Resultatene kan presenteres til FHF og relevante bransjemøte som skal avholdes høsten 2014.

I tillegg til rapport med datadokumentasjon skal det også publiseres et faktaark, og resultatene søkes presentert i artikkel i fiskeripressen.
keyboard_arrow_up