Til innholdet

Prosjektnummer

900976

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900976
Status: Avsluttet
Startdato: 10.01.2014
Sluttdato: 30.01.2015

Program rensefisk: Identifisere mulighetene for lønnsom etterbruk

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Etterbruk av rensefisk gir bedre utnyttelse av marine ressurser og økt verdiskapning. På sikt kan etterbruk føre til økt sysselsetting og åpning av interessante marked for nye arter.

For å oppnå en vellykket kommersialisering av etterbruken av rensefisk er det viktig å løse de grunnleggende utfordringene knyttet til bruk av artene i merd. Her sees tilrettelagte vaksiner, fôr og andre velferdstiltak som avgjørende for suksess. Dersom dette lykkes, er det neste steget videre markedsanalyser og langsiktige kampanjer til å bidra til etableringen av rognkjeks som matvare, mens det må tilrettelegges for overvintring hos leppefisk slik at denne kan gjenbrukes i merd.

Det er ikke hensiktsmessig å gjenbruke rognkjeks på 400–600 gram som rensefisk på grunn av antatt kjønnsmodning og endring i næringspreferanser.

Rognkjeksens høye vanninnhold og spesielle kroppsbygning gjør utvinning av bi-produkt fra råstoff vanskelig. Ved forbedrede utvinningsmetoder og optimalisert sløying og rengjøring av råstoff, finnes muligheter for utvikling av verdifulle produkter som gelatin til næringsmiddelindustri og helsekost. Utbyttet av kondrotinsulfat og hyaluronsyre fra hvelja tilsvarer utbyttet utvunnet fra haibrusk. Kondrotinsulfat kan benyttes i kosttilskudd og medisin for behandling av arteritt og leddproblemer, og er et godt alternativ til tradisjonelle utvinningsmetode, da tilgangen på haibrusk er begrenset og industrielle alternativer til fremstilling ikke eksisterer.

Rognkjeksen er rik på flerumettede fettsyrer, og har en fettsyresammensetning som ligger tett opp mot andre marine arter, men utbyttet av fiskemel og -olje er for lavt til at en slik produksjon skal være kostnadseffektiv med dagens metoder.

Ved utvinning av biprodukter fra rognkjekshvelja har pilotforsøk på utvinning av gelatin, kollagen, proteinmel og olje gitt klare indikasjoner på at fersk rognkjeks er å foretrekke fremfor frossen, på grunn av mulige forringelse av produktegenskaper. Dette vil være en utfordring for både store og små lakseslakterier, da kvantaene per merd vil være for lave til at sløying og transport til sentraliserte prosesseringsanlegg er lønnsomt.

I store lakseslakterier vil man kunne utnytte små prosesseringsanlegg for produksjon av fiskemel med tilsvarende teknologi som det man finner om bord i store fisketrålere. Med dette sagt vil proteininnholdet i rognkjeksen være for lavt til effektiv utnyttelse som råstoff ut i fra dagens metoder. Det er ikke funnet vitenskapelige artikler som tar for seg næringsstoffer og egenskaper av berggylt. Det er dermed liten informasjon tilgjengelig som kan gi grunnlag for eventuell ressursutnyttelse som fiskemel eller -olje.

Filét fra liten rognkjeks vil på den annen side være utfordrende å skille fra hvelja, og fisken består av omkring kun 11 % filét.

Det anbefales ikke å utnytte rognkjeks eller berggylt som stamfisk etter endt bruk i merd. På grunn av smittefare og dårlig utbytte av gonadeprodukter sammenlignet med domestisert eller oppdrettet stamfisk.

Kaviarproduksjon av rognkjeksrogn fra oppdrettet rognkjeks benyttet som lusespisere sees ikke som hensiktsmessig på grunn av tidlig kjønnsmodning og begrenset rognproduksjon, sammenlignet med villfisk. Den tidlige kjønnsmodningen fører også til at fisken som sløyes er mindre enn hva som gjelder for villfanget fisk, noe som vil kunne påvirke prosesseringskostnader negativt.

På et tidlig stadium anbefales det ikke å fokusere på ressurskrevende utvinning av biprodukter fra rognkjeks, men fokusere på allerede eksisterende konsum av arten i Kina og markedstilpasning. En pilotgjennomføring av eksport av liten rognkjeks i kommersiell skala bør gjennomføres, fortrinnsvis i samarbeid med islandske miljøer, Innovasjon Norge samt Norges Råfisklag. Sluttrapport fra Norges Råfisklags piloteksport foreligger per dags dato ikke.

Det sees derfor som hensiktsmessig å vurdere andre utnyttelsesmåter for rognkjeks, eksempelvis på det kinesiske markedet hvor stor islandsk rognkjeks allerede er i ferd med å få et fotfeste. Kinesernes preferanser for usløyd porsjonsfisk passer godt med størrelsen på rognkjeks etter ett år i merd med laks.

Det er ikke behov for påvekst for eventuell eksport.

Under gode forhold har leppefisken gode muligheter til å overvintre i merd med laks, og kan også flyttes ut av merden ved bruk av teiner og ruser. Dette gir gode muligheter for gjenbruk som rensefisk, da berggylten har en naturlig lang livssyklus og er ettertraktet som rensefisk på stor laks.

Det konkluderes med at rogn fra rognkjeks i oppdrett er for små og har for lite rogn, her er det faktisk porsjonsfisk servert hel og med den fortreffelige egenskapen å ha hele 25 % innvoller som er interessant. Norges sjømatråd og deres Kina-ansvarlige oppfatter den mulige satsingen som svært interessant.

Det er lurt å ha det langsiktige perspektivet på om man klarer å betjene det kinesiske markedet, før man starter. Det å starte opp med dette og bygge et marked for et “nytt produkt” som rognkjeks fra Norge vil være, vil kreve innsats fra mange aktører. Da bør man ha en oversikt over om man på sikt kan betjene markedet volummessig.

Skal rognkjeks selges som frossen fisk kan ikke logistikken på fersk laks til Kina benyttes. Flytransport blir trolig for dyrt for dette produktet, men det er mulig å se for seg en kombinasjon av containere med frossen laks i tillegg til rognkjeks.

Det er et problem for markedsføring at rognkjeksen har livnært seg på lakselus. Norsk sjømat selges på naturlig opphav i Kina. Kinesiske konsumenter er ifølge fokusgruppeundersøkelser gjort av Norges sjømatråd svært opptatt av helseverdien i mat, mer enn forbrukere i andre land. Det er høy mistillit til egen matindustri i Kina slik at importerte varer har høy status og er ettertraktet fordi det anses som mer sikkert og sunt. Man må ha en klar salgs- og markedsføringsstrategi for å se hvordan man best kan besvare mulig spørsmål som kommer om produktet.

Det må gjøres avtaler med Mattilsynet og Kinas Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) for godkjenning av produktet.

Sammenliknet med målene for prosjektet har man fått gode svar og et godt grunnlag for å arbeide videre.

  • Sluttrapport: Etterbruk av rensefisk
    Akvaplan-niva AS. Rapport 6837. 6. januar 2015. Av Ane Vigdisdatter Nytrø, Snorri Gunnarsson, Bjørn Roth, Stig Fagerholt, og Albert Imsland.
Leppefisk gjenbrukes sjeldent mer enn en sesong i merd, ettersom overvintring ofte medfører høy dødelighet. Rognkjeksen har svært hurtig vekst som juvenil (ung), men er mest effektiv som lusespiser før den når 300 g. Dette fører til et biprodukt i form av relativt små rognkjeks og leppefisk som potensielt kan bli et verdifullt produkt gjennom å utnytte artene etter endt jobb som lusespisere. En slik utnyttelse vil bidra til en mer helhetlig og bærekraftig tilnærming til rensefiskens rolle i norsk oppdrett.
 
Rognkjeksen fiskes for rogn i kommersiell skala på Island og eksporteres internasjonalt som kaviar, og arten har tidligere også vært utprøvd i oppdrett med kaviarproduksjon som mål. På Island finnes et nisjemarked for rognkjeks som matvare, men også Kina har vist potensiale som et mulig marked for arten. Dette markedet er i svært liten grad utforsket, men har blitt fokus for økende interesse som følge av nye islandske forskrifter som pålegger fiskere å levere hel fisk på land, til sammenligning med tidligere praksis hvor rognkjeksen ble kastet på sjøen etter fjerning av rognposen. Andre arter av leppefisk har veletablerte marked som matfisk på internasjonal basis, men i likhet med markedet for rognkjeksen er markedet for berggylt som matvare i liten grad utforsket. Også som råstoff for annen industriproduksjon innenfor kosmetikk, farmasi, næringsmidler og fôrproduksjon finnes et uutforsket potensiale.
 
Per dags dato foregår en utstrakt forskningsaktivitet på berggylt og rognkjeks. Utarbeidede veiledere for rensefisk i oppdrett var grunnlaget for revisjon på det nasjonale rensefiskmøtet i 2013 (FHF-prosjekt 900873), og ble videreført i en kartleggingsprosess som omfattet overvintring av rensefisk vinteren 2012/2013, “Utvikle kunnskap om hvordan en best får rensefisken til å overleve vinteren i laksemerdene” (FHF-prosjekt 900831). Per dags dato tar prosjektet  “Produksjon av berggylt (LeppeProd)” (FHF-prosjekt 900554) for seg domestiseringen av berggylt. Et annet pågående prosjekt tar for seg løsninger på  logistiske problemer i oppdrett av rognkjeks, “Helhetlig konsept for sortering og logistikk av rognkjeksyngel” (FHF-prosjekt 900829), og er nå i sluttfasen. NORDLUS (187291/E40), finansiert av Norges forskningsråd gjennom Havbruksprogrammet har gitt lovende resultater for rognkjeksens plass i norsk oppdrettsnæring, og videreføres i “Program rensefisk: Bruk av rognkjeks i merd” (FHF-prosjekt 900979) og “Program rensefisk: Stamfiskhold av rognkjeks” (FHF-prosjekt 900977). Andre prosjekt har tatt sikte på å dokumentere, systematisere og kommunisere de erfaringene som er gjort rundt rensefisk, “Rensefisk i Norge: Kunnskapsutveksling og implementering for lakseluskontroll” (FHF-prosjekt 900955), samt undersøkelser rundt tapsårsaker og forebyggende tiltak innenfor fiskehelse hos rensefisk, “Rensefisk: Tapsårsaker og forbyggende tiltak” (FHF-prosjekt 900818).
 
En utredning av eksisterende utnyttelse og markedspotensiale er essensielt før omfattende forskningsaktiviteter på feltet iverksettes. Etterbruk av rognkjeks og berggylt vil være en verdifull og naturlig videreføring av satsningen på rensefisk. Videre er dette et viktig trinn i arbeidet mot en mer bærekraftig havbruksnæring, noe som vil være fordelaktig med tanke på en positiv omdømmebygging for havbruksnæringen. 
 
Det foreslåtte prosjektet vil i hovedsak omfatte utarbeidelsen av en overordnet kunnskapsstatus om dagens eksisterende marked for rognkjeks og berggylt. Muligheter for etterbruk, der humant konsum vil være i fokus og bli drøftet. Det vil legge grunnlaget for en anbefaling til videre satsning. 
1. Å etablere en kunnskapsoversikt over dagens bruk og marked for artene.
2. Å vurdere berggylt og rognkjeks som en verdiskapningsressurs gjennom potensielle bruksområder. Dette skal legge grunnlaget for en anbefaling til videre satsning og FoU.
 
Delmål
1. Å kartlegge den kommersielle utnyttelsen av rognkjeks og berggylt per dags dato basert på eksisterende kunnskap samt innspill fra sjømatnæring og relevante FoU-miljøer.
2. Å kartlegge potensialet for etterbruk av rognkjeks og berggylt og identifisere potensielle marked, med innledende økonomiske kalkyler for beregning av lønnsomhet.
3. Å utrede artens potensiale for gjenbruk som rensefisk eller i avl.
4. Å utvikle potensielle matvarer i samarbeid med Gastronomisk Institutt og Nofima.
5. Å gi anbefaling til videre FoU-satsning.
6. Å formidle resultater i en sluttrapport og presentasjon på rensefiskmøter /arbeidsmøter (workshops).
Hovedmålet for en slik utredning vil være å fremskaffe oppdatert vitenskapelig dokumentasjon om markedet for rognkjeks og berggylt. Dette vil danne grunnlaget for en anbefaling for fremtidig satsning for å sikre en bærekraftig produksjon og utnyttelse av rensefisk som råvare i fremtiden.
 
En undersøkelse av rognkjeksens og berggyltens markedspotensiale og eventuelle produksjonskostnader for potensielle produkter vil bli brukt til å estimere en eventuell lønnsomhet. Dette vil kunne ha en svært positiv økonomisk verdi i et langsiktig perspektiv for norsk havbruksnæring.
 
På kort sikt vil en utnyttelse av rensefisken bli et viktig økonomisk supplement til oppdretteren, og kan på lang sikt føre til nye driftsalternativer i oppdrettsnæringen.
 
Kunnskap om muligheter for omsetningsmuligheter vil avdekkes. I et langtidsperspektiv vil dette kunne føre til flere potensielle arbeidsplasser langs kysten og økte omsetningsmuligheter for foredlingsbedrifter.
 
Prosjektet vil kunne bidra til introduksjonen av berggylt og rognkjeks på det norske markedet. En eventuell eksport vil bidra til å styrke Norges posisjon som sjømatleverandør.
 
Utnyttelse av rensefisk etter endt tjeneste som lusespiser vil kunne bidra til å styrke det bærekraftige alternativet rensefisken presenterer. Dette vil være positivt omdømmemessig for norsk havbruksnæring.
Gjennomføring av prosjektet deles i fire arbeidspakker (AP) som i helhet vil sikre en grundig utredning rundt temaet utnyttelse og merverdi av rensefisk.
 
Arbeidspakke 1: Kunnskapsstatus om eksisterende marked og potensiale for utvidelse
Denne arbeidspakken vil fokusere på en grundig gjennomgang av tilgjengelig litteratur og statistikk, samt innsamling av informasjon fra næringsaktører og andre relevante forskningsmiljøer. Hovedmålet er å samle informasjon om hvordan rensefisk kan videreforedles for å oppnå et verdifullt produkt. Finnes det et allerede eksisterende marked og eventuelt i hvilken størrelsesorden? Muligheten for gjenbruk av rensefisk som avlsfisk skal også undersøkes.

Arbeidspakke 2: Rensefisk som matvare på det norske eller internasjonale markedet
Nofima vil i samarbeid med Gastronomisk Institutt undersøke potensialet for rognkjeks og berggylt som matvare. Slaktet rensefisk vil være utgangspunktet for utvikling av matretter som vil bli evaluert av et smakspanel. Muligheter for å lage et verdifullt produkt av rensefisk i form av fersk, saltet eller røkt fisk vil bli undersøkt.
Hovedansvar: Nofima.

Arbeidspakke 3: Markedsmuligheter for rensefisk og lønnsomhet
3.1 En undersøkelse av potensialet for salg og eksport av liten rognkjeks og berggylt som råvare skal gjennomføres.
Med utgangspunkt i resultater fra litteratursøk i arbeidspakke 1 vil en markedsstudie rettet mot mulige markeder for rensefiskprodukter utvikles. Fokuset vil være rettet mot å besvare spørsmål som: I hvilken størrelse og form kan rensefisken markedsføres? Hvor finnes det potensielle markedet for disse varene, innenlands eller eksportvare? Hva er den potensielle størrelsesordenen av disse markedene?
 
3.2 Vurdering av lønnsomhet ved salg og utnyttelse av rensefisk som råvare/matvare.
Den innsamlede informasjonen vil sammen med informasjon fra markedsstudiet vil danne grunnlaget for estimering av forventede produksjonskostnader og lønnsomhet for rensefiskprodukter. Kan rensefisk brukes direkte etter at den har gjort jobben sin som avluser eller er det behov for en eventuell påvekstperiode før videreforedling? Denne informasjonen vil legge grunnlaget for en vurdering av mulige løsninger for etterbruk av rensefisk.
 
Arbeidspakke 4: Prosjektkoordinering og -formidling
Prosjektets styringsgruppe vil avholde møter i begynnelsen og mot slutten av prosjektperioden for å sikre prosjektfremgang og formidling av resultater. I første halvdel av prosjektperioden er tyngden av arbeidet rettet mot innsamling av informasjon og markedsundersøkelse, samt utvikling av aktuelle produkter laget av rensefisk. I den påfølgende halvdelen av prosjektet vil skriving av rapporter og formidling av resultater være i fokus. Formidling vil hovedsakelig foregå i form av rapporter og deltagelse på aktuelle seminarer og konferanser. Resultater fra dette prosjektet vil bli tilgjengelig for alle interesserte aktører.
Referat fra styringsgruppemøter presenteres. Styringsgruppen skal avholde 2 møter i løpet av prosjektperioden. 
 
Prosjektrapport omfattende analyser, resultater, konklusjoner og anbefalinger skal produseres. Presentasjon av konklusjon og anbefaling til videre satsning presenteres oppdragsgiver. Sluttrapport forutsettes avsluttet innen 30.11.2014.
 
Skriftlig materiale og rapport vil publiseres åpent med tilgang for interesserte på FHFs nettsider. Resultatene vil i løpet av 2014 / 2015 presenteres direkte til norsk oppdrettsindustri ved f.eks. kommende rensefiskseminar i regi av FHF etter at prosjektet er avsluttet, samt presentasjon i sammenheng med planlagte åpne arbeidsmøter (workshops) i tilknytning til andre pågående rensefiskprosjekter i regi av FHF (derunder prosjekt om stamfiskhold av rognkjeks og bruk av rognkjeks i merd, begge koordinert av Akvaplan-niva).
keyboard_arrow_up