Til innholdet

Prosjektnummer

900967

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900967
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2013
Sluttdato: 31.12.2013

FoU-samling om levendelagring 2013

Fiskeriparken AS karakteriserer FoU-samlingen som vellykket, med god næringsdeltagelse både fra de som driver med og har ønske om å starte med levendefangst/levendelagring og de som driver med produksjon av levendefanget råstoff.

Samlingen/seminaret hadde et program med erfarne foredragsholdere som la hovedvekt på formidling av forskning. Etter samlingen har man fått gjennomgående positive tilbakemeldinger fra deltakerne med ønske om å videreføre arbeidet. FoU-samlingen med deltakende næringsaktører har gitt viktige innspill for økt verdiskapning innenfor hvitfisksektoren ved økt bruk av levendelagring.
 
Næringsaktørene hadde på forhånd ytret et sterkt ønske og behov for en slik samling for å få presentert aktuell forskning og slik legge til rette for videre utvikling innenfor området.

Utviklingen i den norske laksenæringen kan utvilsomt beskrives som et rent eventyr. Det er ønskelig å legge til rette for at torsken følger i samme spor, med storstilt satsing på levendefiskhotell.

Konklusjoner: Veien videre
I 2013 var det satt av 1.000 tonn til ordningen med fangst og lagring av levendetorsk som utløser 2.000 tonn ved at fartøyet bare blir trukket i kvote for 50 % av fangsten, jfr. bonusordningen.

Det er viktig at bonus på 50 % videreføres (3–5 år) for å gi nødvendig risikoavlastning for fartøy ved oppgraderinger. I 2013 økes denne kvoten til 4.000 tonn for at levendefiskordningen skal få effekt. Dette betyr 8.000 tonn levendetorsk. Det er viktig at avsetning til bonusordning er langsiktig og forutsigbar (3–5 år).

Det tas til orde for at det i fremtiden vil være like mange levendefiskhotell langs kysten som det er frysehoteller. Her kan fiskere leie seg inn med fangst for lagring. På den måten vil torsken gi økt verdi både til fisker, produsent og til kundene som serverer et førsteklasses produkt til sluttbruker.

Det er viktig at det legges til rette for investeringer for fysiske investeringer i sjø gjennom virkemiddelapparatet.

Det forventes en avklaring når det gjelder regelverk ved levendefangst og levendelagring (“akvakultur lightregelverk”).

Markedsarbeidet for fersk torsk må intensiveres, spesielt i Europeiske markeder. Fersk torsk har en helt unik kvalitet. Det er ingen grunn til at torsken skal ha lavere pris enn laks ute i markedene.
Det planlegges en samling som er rettet både mot dem som driver med – og har ønske om å starte med – levendefangst/ levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff. Samlingen vil ha legge vekt på formidling av forskning, og vil også være en arena der næringsaktørene og andre involverte kan få gi innspill for videre utvikling innenfor området.

Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet rettet mot å øke andelen levendelagring, uten at det har lykkes nevneverdig. Behovet for kunnskap sees på som en av faktorene for at interessen kan øke. Prosjektet er viktig å gjennomføre fordi forskning fra aktuelle forskningsinstitusjoner vil bli presentert og gjort kjent for næringsaktørene (fangst-, mellomlagring og mottaks-/produksjonsledd).

Næringsaktørene har ytret et sterkt ønske og behov for en slik samling for å få presentert aktuell forskning og slik legge til rette for videre utvikling innenfor området.
• Å presentere forskning (relevant forskning fra for eksempel SINTEF, Nofima, Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur og Havforskningsinstituttet).
• Å presentere og diskutere utviklingsmuligheter for å øke levendelagringen: Hvilke FoU-behov ser forskningsmiljø, utviklingsaktører og næringen i samarbeid?
• Å øke kunnskap og initiativ for økt verdiskaping innenfor levendelagring.
Måloppnåelse vil kunne gi økt verdiskaping innenfor hvitfisksektoren, ved at økt bruk av levendelagring vil gi råstoffutjevning og mulighet for økt lønnsomhet for både fangstledd og industri. I tillegg vil man kunne øke bruken av de incentiver som allerede finnes (kvotebonus osv.). Ved å diskutere/definere FoU-behov innenfor området, kan man forvente ytterligere oppmerksomhet om potensialet til levendelagring.

Ved økt kunnskap kan metoder effektiviseres og lønnsomhet økes.
FoU-samlingen om levendelagring er planlagt gjennomført i Svolvær 17.–18. desember. Den vil strekke seg fra lunsj til lunsj. Dette vil være et nasjonalt møte der det forventes høy deltakelse fra aktuelle næringsaktører, både fra flåte og industri.

Kartleggingen som er gjort av Fiskeriparken i forkant viser stor interesse for å delta på samlingen. 

Samlingen vil være åpen slik at aktuelle forskningsinstitusjoner kan presentere prosjekter, samt at utvikling- og næringsaktører kan belyse utviklingspotensial.
Endelig program for samlingen vil utarbeides av prosjektgruppen. Forventet antall deltakere er ca. 20–25. Det vil bli utarbeidet en nyhetssak i forkant, referat fra selve samlingen og sluttrapport som distibueres til finansieringskilder og deltagere i etterkant.
keyboard_arrow_up